Publikasjoner
Her finner du omtale av aktuelle publikasjoner innenfor feltet medier og medieutvikling. Publikasjonene som omtales kan være forskningsrapporter, offentlig utredninger, statistikksamlinger, årsrapporter fra medieselskap etc. Også medienorges egne publikasjoner blir presentert her. I arkivet til høyre finner du flere omtaler.
 
Den årlige rapporten 'State of the News Media' kartlegger helsetilstanden for journalistikk og nyhetsmedier i USA. 2017-utgaven er den 14. i rekken, og er utarbeidet av Pew Research Center. I år er rapporten erstattet av ulike faktablad, som tar for seg utviklingen innen TV-nyheter, podkast och aviser. (26/06/2017)
 
En rekke forskere står bak publikasjonen «Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere», som har utgangspunkt i empiriske studier av holdninger og erfaringer knyttet til ytringsfrihet. Det er blant annet brukt innholdsanalyse, surveyundersøkelser og kvalitative dybdeintervjuer. Publikasjonen er resultatet av det Fritt Ord-finansierte prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017». (23/06/2017)
 
Medietilsynets rapport om økonomien i norske medievirksomheter publiseres nå i tre deler, og først ut er en rapport om avishusenes økonomi. Rapporten viser at de samlede driftsinntektene falt med over 950 millioner fra 2015 til 2016, mens annonseinntektene falt med over én milliard kroner. Tidligere har de digitale annonseinntektene økt, men fra 2015 til 2016 sank inntektene fra avisenes nettutgaver med 182 millioner. De samlende opplagsinntektene sank med kun 0,1 prosent fra 2012 til 2016, noe som hovedsakelig skyldes økte priser. (22/06/2017)
 
Reuters Institute, Oxford-universitetets senter for studier av journalistikk, har utarbeidet en ny utgave av Digital News Report. Rapporten bygger på survey-data og dekker 36 land, inkludert Norge. Årets rapport tar bl. a. for seg falske nyheter, betalingsvillighet, nyhetsunnvikere og tillit til avisene. Utvalget består av personer som har lest nyheter den siste måneden. Rapporten viser at nordmenn er de mest betalingsvillige når det gjelder nyheter på nett. 26 prosent av nordmenn har betalt for nyhetsinnhold på nett det siste året. De norske funnene utdypes i delrapporten «Bruksmønstre for digitale nyheter» tilknyttet forskningsprosjektet Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i ”stordataens tidsalder” (MeCIn) ved Universitetet i Bergen. (22/06/2017)
 
En forskningsstudie av ni land, gjennomført av universitetet i Oxford, viser omfattende bruk av Facebook og Twitter til desinformasjon og propaganda. Studien viser blant annet hvor avgjørende sosiale medier er for politisk meningsutveklsing og meningsdanning blant unge, og at de samme mediene brukes aktivt til påvirkning. Både algoritmer, roboter og menneskelige ressurser blir tatt i bruk. USA og Russland er blant landene som er kartlagt, og studien viser blant annet påvrkningen fra «boter» på det amerikanske presidentvalget. Resultatene publiseres som ni rapporter - én for hvert land. (21/06/2017)
 
En fjerdedel av tilgjengelige klikkefilmtitler (VOD eller filmleie på nett) i EU er europeiske, viser en ny rapport fra det Audiovisuelle Obeservatoriet i Strasbourg. Amerikanske titler utgjør 61 prosent. I strømmetjenester som krever abonnement (som Netflix o.l.) utgjør europeiske filmer 20 prosent. (15/06/2017)
 
Nettsikkerhetsfirmaet Trend Micro har publisert en rapport som tar for seg utbredelsen av nettverk som skaper og sprer falske nyheter. Rapporten analyserer nettverk i Kina, Russland, Midtøsten og engelskspråklige områder, og viser at det i tillegg til falske nyhetsartikler og spredning i sosiale medier tilbys blant annet svartmaling av journalister og iverksetting av gateprotester. Tilbudene er også billige sammenlignet med tradisjonell annonsering. (14/06/2017)
 
I denne rapporten presenteres funn fra en undersøkelse gjennomført høsten 2016, hvor 50 personer har skrevet mediedagbok og er blitt dybdeintervjuet om mediebruken sin. Innholdet gir bl.a. oversikt over hovedmønstre i nordmenns mediebruk, med vekt på sosiale medier og bruk av smarttelefon, og diskuterer betydningen av nyhetsbruk, kulturopplevelser, familie, jobb og venner for hvordan folk knytter seg til offentligheten. Rapporten er en del av prosjektet Mediebruk og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i ‘stordataens tidsalder’ (12/06/2017)
 
Siden 2001 har kapitalselskapet Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) laget en fyldig rapport om de globale internett-trendene, spekket av tall og grafer. 2017-rapporten tar blant annet for seg interaktive spill, reklametrender og det kinesiske Inernett-markedet. Kildene i rapporten er både private og offentlige selskaper. KPCB har selv investert i enkelte av selskapene som omtales i rapporten. (02/06/2017)
 
Ipsos presenterer ferske tall for nordmenns bruk av Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Twitter, Pinterest og YouTube. Tallene for 1. kvartal 2017 viser kraftig vekst for Instagram, som i løpet av seks måneder har økt med hele 300 000 norske brukere. To millioner nordmenn bruker Instagram i dag. Også Snapchat får stadig flere brukere, og særlig blant de over 60 år. Her har andelen mer enn tredoblet seg i løpet av de siste to årene. (02/06/2017)
 
Norsk kulturbarometer presenterer resultater fra Statistisk sentralbyrås undersøkelser av nordmenns kulturbruk. Her finnes tall for hvor mange som har brukt ulike kulturtilbud det siste året, og hvor mange ganger de har brukt disse tilbudene - blant annet teater, kino, folkebibliotek, idrettsarrangementer og konserter. Rapporten presenterer også tall for kulturinteresse, tilgang til kulturtilbud og folks egne aktiviteter på kulturfeltet. Norsk kulturbarometer bygger på samme undersøkelse som Norsk mediebarometer, men kulturdelen gjennomføres kun hvert fjerde år. (01/06/2017)
 
I rapportserien Avisåret dokumenterer og analyserer medieforsker Sigurd Høst opplagsutviklingen og langsiktige trender ved den norske avisstrukturen. 2016-utgaven er den 22. i rekken, og fokuserer blant annet på avisfusjoner, skifte i frekvens og vekst i digitalabonnenter. Avisåret har en omfattende statistikkdel med bl.a. opplag og frekvens for alle norske aviser som utkommer minst én gang i uken. Sigurd Høst er tilknyttet Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda. Rapporten er finansiert av Rådet for anvendt medieforskning i samarbeid med Mediebedriftenes landsforening. (01/06/2017)
 
Rapporten «Unequal taxation in a digital world - a challenge for the Nordic media industry», er utarbeidet av PWC på vegne av nordiske bransjeorganisasjoner. Rapporten tar for seg dagens skatteregler og utfordringer, og viser blant annet at det gjeldende regelverket gir ulike vilkår for nasjonale og globale medieaktører. De store globale aktørene får i mange tilfeller flere fordeler enn de nasjonale mediehusene. (30/05/2017)
 
I årsrapporten gjør NRK rede for hvordan mediehuset løste oppdraget som lisensfinansiert allmennkringkaster i året som gikk. Rapporten gir en oversikt over NRKs tilbud på ulike plattformer og for ulike deler av befolkningen, beskrevet med tekst og tall. Deler av statistikken viser også trender over tid, både for programinnhold og publikumsopplutning. (22/05/2017)
 
Paraplyorganisasjonen for EUs nasjonale bokbransjeorganer, The Federation of European Publishers (FEP), har publisert en rapport med tall og figurer om den europeiske bokbransjen. Tallene går i flere tilfeller tilbake til 2006. Rapporten tar blant annet for seg bokbransjens økonomi, andel digitale bøker/e-bøker og antall titler som produseres i hvert enkelt land. (18/05/2017)
 
I oppdrag fra det norske kulturdepartementet og Nordiske ministerråd har Jonas Ohlsson og Ulrika Facht ved Nordicom utarbeidet en rapport som tar for seg finansieringen av mediene i Norden, med særlig fokus på reklamemarkedet. Rapporten kartlegger endringene i reklamemarkedet og ser på hvilke konsekvenser endringene har hatt for den reklamefinaniserte nyhetsjournalistikken. Forskerne tar blant annet for seg aktører som Google og Facebook, gjør sammenligninger mellom de nordiske landene og gjør rede for reklamens digitale tranformasjon. (16/05/2017)
 
Den globale pressefriheten er på sitt laveste nivå på 13 år, ifølge rapporten Freedom of the press 2017. Dette er blant annet grunnet trusler mot journalister i demokratiene, og ytterligere innstramminger i land som Russland og Kina. Innledningsvis tar rapporten for seg president Donald Trumps kritiske ytringer mot pressen. Kun 13 prosent av verdensbefolkningen har tilgang på fri presse, mens hele 45 prosent bor i områder hvor pressen ikke er fri. (16/05/2017)
 
En ny rapport, utarbeidet av det Nordiske ministerråd, tar for seg kjønnsrepresentasjonen i nordiske nyhetsmedier. Rapporten ser også på kjønnsbalansen i medienes maktposisjoner. Resultatene viser at kvinner er underrepresentert i nyhetsmediene, både som kilder og subjekt, i samtlige land i Norden. Menn dominerer også i rollene som beslutningstakere. Rapporten inneholder forslag til måter å bedre kjønnsbalansen på i nordiske nyhetsmedier. (16/05/2017)
 
Her finner du resultater fra Medieundersøkelsen 2017. Den årlige undersøkelsen kartlegger medievaner, holdninger og tiltro til mediene blant journalister, redaktører og i befolkningen generelt. I år er også partimedlemmer av Høyre, KrF og Arbeiderpartiet med i undersøkelsen. Medieundersøkelsen er gjennomført av Respons for Nordiske Mediedager og er utarbeidet av bl.a. professor Frank Aarebrot. (15/05/2017)
 
Nye landrapporter er klare i det store internasjonale prosjektet Worlds of Journalism Study, der forskere samarbeider om årlige intervjuundersøkelser blant journalister i en rekke land. Målet er å kartlegge hvordan det står til med journalistikken verden over. Prosjektet startet i 2007, og fra 2012 inkluderer studien 67 land. Norge er en del av samarbeidet, og 2016-rapporten er nå tilgjengelig på prosjektets nettsider. (08/05/2017)
 
Ved slutten av 2016 fantes det 112 milliarder betalende musikkstrømmekunder, som førte til at omsetningen for strømming økte med 60 prosent sammenlignet med året før. Det viser årets globalrapport fra IFPI - plateindustriens internasjonale bransjeorganisasjon. Rapporten tar for seg utviklingen i det internasjonale markedet for innspilt musikk, med vekt på omsetningstall. Rapporten inneholder også oversikter over de mest solgte artistene og plateutgivelsene i året som gikk. (26/04/2017)
 
Schibsteds årsrapport for 2016 er nå publisert. Rapporten viser blant annet at omsetningen i de norske mediehusene gikk ned i 2016, men at driftsresultatet likevel ble større enn i 2015. Både omsetning og resultat for konsernet som helhet økte. 70 prosent av Schibsteds inntekter kommer nå fra digitale tilbud. (21/04/2017)
 
Nordicoms nyhetsbrev Medietrender i Norden gir et overblikk over utviklingen på mediefeltet i de nordiske landene, og viser til aktuelle rapporter, forskningsresultater og mediepolitikk. Denne utgaven tar blant annet for seg brukstall for strømme-TV i Norden, den digitale EU-indeksen 2017 og lesevanene i de nordiske landene. (21/04/2017)
 
I Norsk mediebarometer 2016 presenteres resultater fra Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelse av befolkningens mediebruk. Mediebarometeret dekker alle medier og har tall for nordmenns daglige mediebruk - både hvor mange som bruker ulike medier og tidsbruken per dag. Undersøkelsen gir også informasjon om tilgang til ulike medier og plattformer. Det meste av statistikken vil bli publisert på medienorges nettsider, der du finner resultater tilbake til 1991. (21/04/2017)
 
Rapporten «Social Media Use and Children’s Wellbeing», utarbeidet av forskere fra University of Sheffield, tar for seg hvordan bruk av sosiale medier påvirker barns selvbilde og tilfredshet med tilværelsen. Studien viser at jo mer tid barn bruker på sosiale medier, jo mer misfornøyd er de med seg selv, skoleinnsatsen, familielivet, utseende og livet generelt. Den tilsynelatende eneste positive siden ved høy bruk av sosiale medier er at barna er mer fornøyd når det gjelder venner. (18/04/2017)
 
Bransjeorganisasjonen Ifpi har publisert sin årlige rapport om hvordan det står til i norsk musikkbransje. Rapporten inneholder omsetningstall, markedsandeler for plateselskaper, resultater fra undersøkelser av musikkbruk, salgslister med mer. (10/04/2017)
 
Over halvparten av nordmenn eksponeres for falske nyheter ukentlig eller oftere, og fire av ti er usiker på om de klarer å oppdage falske nyheter. Det viser Medietilsynets nye rapport, som ble bestilt av kulturministeren. Syv av ti mener det er de tradisjonelle mediene som har størst ansvar for å forhindre falske nyheter fra å bli spredt. Deretter følger sosiale medier, regjering og politikere. Under halvparten av nordmenn er ganske eller veldig sikre på at de klarer å skille mellom falske og sanne nyheter. (04/04/2017)
 
Det Audiovisuelle Observatoriet i Strasbourg har publisert en rapport om andelen europeisk film i tjenester som tilbyr leie eller kjøp av film på Internett i 2016. Rapporten har tatt for seg 67 on demand-tjenester (VOD) og 37 abonnementstjenester (SVOD). EU-filmene står for 23 prosent av VOD-katalogene (iTunes, Microsofts Movies), og for 19 prosent i SVOD-katalogene (Netflix, Viaplay). Amerikanske filmer står for over 60 prosent i begge typer tjenester. (31/03/2017)
 
En ny rapport fra Det Audiovisuelle Observatoriet i Strasbourg ser på hva EU-landene gjør for å styrke innbyggernes ferdigheter innen media og kommunikasjon. EU-kommisjonen har som mål å øke borgernes kunnskap om digital kommunikasjon, og har fått Observatoriet til å kartlegge tilstanden i Europa og hvilke initiativ som er satt i gang. Rapporten sammenligner de 28 EU-landene, og viser blant annet til nasjonale prosjekter og rapporter. (30/03/2017)
 
I Norsk filminstitutts årsrapport vurderes det hvordan organisasjonen har klart å sette regjeringens filmpolitikk ut i livet. Det gis bl.a. en oversikt over aktiviteter og resultater, publikumsoppsluttning og fordeling av finansiering. Nytt for 2016-rapporten er en oversikt over totalmarkedet for film, både innen kino, TV og VOD. 2016 var et godt år for norsk film, og de tre mest sette filmene på kino var alle norske. Kvinneandelen i kinofilm med produksjonstilskudd fra NFI var 31,7 prosent i 2016, en nedgang fra 2015 da kvinneandelen var 35,7 prosent. (28/03/2017)
 
Nordvision er et TV-samarbeid mellom de nordiske allmennkringkasterne NRK, Danmarks Radio, islandske RUV, finske YLE samt SVT, SR og UR i Sverige, etablert i 1959. I Nordvisions årsrapport finner du informasjon om aktuelle samproduksjoner, programutveksling, formatsamarbeid og felles utviklingsprosjekter. Årets rapport tar blant annet for seg SKAM og det nordiske samarbeidet rundt Panama-dokumentene og fotball-EM. (23/03/2017)
 
En ny rapport har undersøkt hvordan brukerbetaling påvirker lokalavisenes evne til å formidle annonser. I rapporten viser førsteamanuensis ved BI, Mona Solvoll, at lokalavisene har styrket annonseinntektene etter innføringen av brukerbetaling. Rapporten viser også at lokalavisene i stor grad har lykkes å få papirleserne over på digitale flater. Studien er basert på intervjuer av personer fra annonse- og markedssiden i 23 lokalaviser og en spørreundersøkelse blant leserne av fire lokalaviser. (21/03/2017)
 
European Media Policy er Nordicoms nyhetsbrev om europeisk mediepolitikk. Blant hovedtemaene i denne utgaven er falske nyheter og hatefulle ytringer, EUs rapport om opphavsrett samt kunstlig intelligens. I nyhetsbrevet finner du lenker til rapporter og bakgrunnsinformasjon. (17/03/2017)
 
Bransjeorganisasjonen Film & Kinos årbok for 2016 viser at fjoråret ble et rekordår når det gjelder kinobesøk: Ikke siden 1983 har nordmenn gått like mye på kino. Årboken tar også for seg antall kinoer i Norge, distributørenes økonomi, filmtoppen og mye mer. Til tross for store kutt i organisasjonen som følge av avviklingen av Norsk kino- og filmfond, har Film & Kino klart å opprettholde den fyldige kinostatistikken som strekker seg tilbake til 1979. (14/03/2017)
 
NRKs årlige profilundersøkelse undersøker hvilket omdømme NRK har i befolkningen. NRK måles i forhold til konkurrentene på TV, radio og nett. I tillegg kartlegges befolkningens vurdering av NRK som lisensfinansert allmennkringkaster. Årets spørreundersøkelsen er gjennomført av Norstat og baserer seg på intervjuer av 1000 personer over 15 år. I rapporten kan du blant annet se hvilke radio- og TV-kanaler nordmenn mener har de beste programmene i ulike kategorier, og hvilke kanaler folk har størst tillit til. (10/03/2017)
 
Under ledelse av Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås har Mediemangfoldsutvalget hatt i oppdrag å utrede hvordan staten best skal sikre mediemangfold i Norge. I NOU-en «Det norske mediemangfoldet. En styrket mediepolitikk for borgerne» foreslår Mediemangfoldsutvalget blant annet å utvide momsfritaket til å gjelde alle nyhets- og aktualitetsmedier, og å fjerne arbeidsgiveravgiften for nyhetsbaserte medieselskaper i en tidsavgrenset periode. Utvalget foreslår også at eierskapet av NRK overføres til en stiftelse. De foreslåtte tiltakene vil øke mediestøtten med inntil 850 millioner kroner årlig. (10/03/2017)
 
Én av fire amerikanere har delt en falsk nyhet, viser en undersøkelse gjennomført av Pew Research Center. Dette gjelder både folk som visste at nyheten var falsk, og de som senere fant ut at den var usann. Spredningen av falske nyheter har konsekvenser: 64 prosent av de spurte mener falske nyheter bidrar til å skape forvirring rundt fakta. Undersøkelsen viser også at flesteparten har tro på at de selv klarer å skille falske nyheter fra sanne. (09/03/2017)
 
Datatilsynet og Teknologirådet har lansert sin femte rapport om tilstanden og trendene innen personvern. Årets rapport tar blant annet for seg bruk av kunstig intelligens og algoritmer, Facebooks ambisjoner innen bankmarkedet og EUs nye personvernforordning. (03/03/2017)
 
En ny rapport tar for seg de digitale utfordringene knyttet til varslere og kilders anonymitet. Rapporten ser bl.a. på hva journalister kan gjøre for å redusere risikoen for avsløringer, hvilke rettigheter og ansvar journalistene har, og hvordan lovverket er i dag. Rapporten lister også opp flere anbefalinger til hva som bør endres og gjøres bedre. (28/02/2017)
 
Rapporten EU Kids Online tar for seg barn og unges bruk av internett i ulike land i Europa. Den setter særlig fokus på risikoer og sikkerhet. Publikasjonen er et samarbeid mellom flere universiteter, deriblant Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO. Rapporten baserer seg på intervjuer av 25 000 barn mellom 9 og 16 år i 25 land. (23/02/2017)
 
I 2016 hadde kvinner 17 prosent av rollene som regissør, manusforfatter, redigerere ol. på de 250 mest innbringende filmene i USA. Det viser en ny utgave av The Celluloid Ceiling, en årlig rapport som sporer kvinners sysselsetting i filmbransjen. 92 prosent av filmene hadde mannlig regissør. Det er en nedgang på to prosent fra året før. Produsentrollen har høyest kvinneandel, med 24 prosent kvinner. (21/02/2017)
 
Ferske tall fra analysebyrået Ipsos MMI viser at over halvparten av den norske befolkningen har Snapchat. En tredel av brukerne følger ett eller flere tradisjonelle medier på bildedelingstjenesten. Tallene for 4. kvartal 2016 viser også at ni av ti nordmenn bruker Youtube, og at Facebook-dekningen blant unge kvinner er på hele 98 prosent. Tallene er basert på intervjuer av 1716 personer over 18 år. (17/02/2017)
 
Det danske analyseselskapet AudienceProject står bak det nordiske prosjekt Insights 2016, som kartlegger nettvaner i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Den siste publikasjonen gir blant annet en oversikt over viktigste nettsteder, bruk av betalt redaksjonelt innhold og strømming av TV og film. Nordmenn skiller seg ut ved å oppgi VG som viktigste nettsted, mens Google og Facebook troner øverst i de andre landene. I Norge topper også nyhetsnettsteder listen over mest besøkte nettsider, mens e-post er på topp hos de andre. (14/02/2017)
 
Pew Research Center har publisert en ny rapport som ser på hvordan amerikanere støter på, husker og bruker digitale nyheter. Studien viser blant annet at rundt halvparten husker hvilket nyhetssted de har lest nyheten på etter å ha fulgt en lenke. Undersøkelsen ser også på hvilke type nyheter man oppsøker direkte og hvilke som ofte deles på sosiale medier. (10/02/2017)
 
EBU har publisert en rapport om utviklingen for digitalradio i Europa, med fokus på DAB. Rapporten dekker 24 land og tar for seg utbredelsen av DAB, lyttertall, kanaler, radiosalg med mer. (10/02/2017)
 
I den ferske rapporten «Journalism, Media and Technology Trends and Predictions», som er en del av Reuters Institutes digitale nyhetsprosjekt, tar forskere for seg trender innen media, journalistikk og teknologi i 2017. Initiativer mot falske nyheter, kunstig intelligens og vekst i lyd- og podcast-formatet er blant emnene som tas opp. Over 140 medieledere er intervjuet. (11/01/2017)
 
En ny rapport fra Reuters Institute tar for seg 12 digitale nyhetsmedier i fire europeiske land. Felles for de 12 er at de er digitalfødt, og har derfor aldri eksistert på papir. Et annet likhetstrekk er at grundig journalistikk er viktigere enn jaget etter innovasjon og skapelsen av nye forretningsmodeller. I likhet med de tradisjonelle avishusene, har også de heldigitale nyhetsmediene utfordringer knyttet til inntekter og distribusjon. (11/01/2017)
 
Sigurd Høst har på oppdrag fra Mediemangfoldsutvalget laget en rapport om såkalte «hvite flekker» i det norske avislandskapet. Nærmere bestemt handler det om kommuner der det ikke er en avis som dekker de lokale nyhetene, og hvor innbyggerne dermed får lite infomasjon om hva som foregår i lokalpolitikk og på andre områder i kommunen. Høst finner at 22 av landets 428 kommuner ikke har en lokalavis med minst 30 prosent husstandsdekning. Dette er for det meste utkantkommuner i Nord-Norge og kommunene rundt stor-Oslo. (12/12/2016)
 
Danske politikere har bedt Public Service-utvalget å utrede ulike scenarioer for hvordan fremtidens allmennkringkastingstilbud bør se ut. Utvalget har presentert fem alternativer. To av dem innebærer privatisering av alle public service-tilbud. Et tredje scenario er at all publice service samles under Danmarks Radio (DR). Et fjerde alternativ er å begrense public service-medienes tilbud, mens et femte alternativ er å styrke tilbudet og legge enda mer vekt på dansk innhold. (07/12/2016)
 
Nordicoms nyhetsbrev Medietrender i Norden gir et overblikk over utviklingen på mediefeltet i de nordiske landene. Denne utgaven tar blant annet for seg mediemoms i Norden, FM-slukkingen i Norge, ungdoms nyhetskonsum, og henviser ellers til ny statistikk og nye rapporter. (05/12/2016)
 
Schibsted har nå publisert Future Report 2017 - en oppfølger av fjorårets rapport om medieutvikling og framtidsvyer. Rapporten tar for seg trender og utvikling innen medieteknologi og innhold, mediebruk og forretningsløsninger. (15/11/2016)
 
En ny rapport fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) tar for seg nyhetskonsum blant unge i alderen 16-25 år via smarttelefon, sosiale medier og nyhetsaggregatorer. 88 prosent av utvalget leser/sjekker nyhetsstoff minst én gang per dag, og smarttelefonen er den mest brukte plattformen - tett etterfulgt av PC. 56 prosent sjekker andre nyhetsmedier før sosiale medier, mens 17 prosent oppgir å alltid sjekke sosiale medier først. Sammenlignet med rapporten «Bruksmangfold - En analyse av nordmenns nyhetskonsum», laget på vegne av Mediemangfoldsutvalget, er tallene for nyhetsinteresse og konsum blant unge jevnt over høyere. Det kan skyldes at respondentene i SIFOs rapport selv får definere selve nyhetsbegrepet, mens det i Mediemangfoldsutvalgets rapport skilles mellom såkalte harde og myke nyheter. Utvalget er på 805 personer. (31/10/2016)
 
Rapporten «Films on television – Origin, Age and Circulation» fra det Audiovisuelle Observatoriet i Strasbourg tar for seg filmvisninger i 125 europeiske TV-kanaler i 2011-2012 og 2014-2015. Analysen viser blant annet at rundt en tredjedel av filmvisningene besto av europeiske filmtitler. Antall filmvisninger økte fra 2012 til 2015, men dette skyldtes flere repriser, siden antall unike filmtitler gikk ned. Rapporten fant også at mer enn halvparten av filmvisningene besto av titler som var mindre enn ti år gamle. Flertallet av filmer ble vist utenfor primetime. (28/10/2016)
 
Digitalradio Norge har utgitt en statusrapport for det norske radioskiftet. Rapporten tar for seg medienes digitalisering både i Norge og ellers i verden, med særlig fokus på overgangen fra analog til digital radio. FM-slukkingen starter i Nordland 11. januar 2017. (24/10/2016)
 
En ny utgave av Digital News Project er publisert, og denne tar for seg satsingen på digitale nyheter i private medieorganisasjoner. Rapporten viser at til tross for full satsing på digitalt nyhetsstoff i avisredaksjonene, kommer fremdeles mellom 80 og 90 prosent av inntektene fra papiravisen. Betalingsvilligheten blant publikum ser fortsatt ut til å være relativt lav. Video vokser raskt, og mediehusene investerer i nye måter å tjene penger på video på. Rapporten baserer seg på 54 intervjuer av bransjefolk i seks europeiske land. (07/10/2016)
 
Nkom har lagt fram en rapport over bredbåndsdekning i Norge som viser klar framgang i tilgang til bredbånd med stor hastighet. 78 prosent av norske husholdninger har nå tilgang til bredbånd på minst 100 megabit per sekund, mens 82 prosent har en båndbredde på minst 30 megabit. Strømmetjenester som Netflix krever minimum 5 megabit. Samtidig viser rapporten at det er store geografiske forskjeller i tilgang. Rapporten baserer seg på data fra leverandørene av bredbånd. (23/09/2016)
 
BBCs retningslinjer og oppdrag er samlet i et dokument kalt The Royal Charter, som oppdateres med jevne mellomrom. Dagens retningslinjer gjelder ut året, og kulturdepartementet har nå presentert utkastet til det kommende Royal Charter. Forslagene peker mot et åpnere BBC, som vil gi publikum større innsyn i hva lisenspengene går til. Reguleringen av BBC skal nå gjøres av britenes medietilsyn Ofcom, som erstatter nemden BBC Trust. Det skal også sørges for at halvparten av BBCs produksjoner skjer utenfor London, for å sikre en bredere speiling av hele rikets regioner. (22/09/2016)
 
I sin siste rapport melder Broadband Commission for Sustainable Development at 53 % - eller 3,9 milliarder - av verdens befolkning ikke har tilgang til Internett. Hovedtyngden av disse befinner seg i Kina, India og Indonesia. Mobilt bredbånd er den mest vanlige måten å få Internett-tilgang på, og antallet som har et mobilabonnement nærmer seg 5 milliarder. Bredbåndskommisjonen er et samarbeid mellom Unesco og ITU, og arbeider for å bedre tilgang til bredbånd som et ledd i FNs utviklingsarbeid. Kommisjonen publiserer årlige statusrapporter. (19/09/2016)
 
En ny Eurobarometer-undersøkelse viser hvordan personer mellom 15 og 45 år bruker Internett for å få tilgang til filmer, TV-serier, bilder, musikk og nyheter. Fire av ti bruker hovedsakelig avisenes egne nettsider eller apper for å lese nyheter, mens én av fem i hovedsak bruker sosiale medier og søkemotorer. Undersøkelsen er gjennomført på vegne av Europakommisjonen, og baserer seg på tall fra 28 EU-land. (19/09/2016)
 
En ny rapport fra Ifpi Internationasl viser at Youtube er den mest brukte musikktjenesten i verden. 82% av YouTubes brukere benytter tjenesten til å høre musikk. Ellers viser rapporten at smarttelefonen er i ferd med å erstatte datamaskinen som det mest brukte verktøyet for musikklytting. Andelen som betaler for strømmetjenester øker, mens andelen internettbrukere som strømmer/laster ned ulovlig er på 35 prosent. Rapporten baserer seg data fra de 13 mest musikkonsumerende landene i verden, deriblant USA, Storbritannia og Sverige. (14/09/2016)
 
Datatilsynet har utarbeidet en rapport som beskriver vanlige sporingsteknologier, hvordan de fungerer og utbredelsen deres. Det er sporing gjennom wifi, bluetooth, nettvarder (beacons) og intelligent videoanalyse som er særlig utbredt, og selskaper som Facebook, Google og Microsoft lever av å kjenne sine brukere. Rapporten tar også for seg konsekvensene av personvern ved bruk av sporingsteknologi. (13/09/2016)
 
Nkom har publisert en rapport om utviklingen for mobiltelefoni, bredbåndsabonnement og TV-abonnement i Norden og Baltikum. Det anbefales å lese omtalen av rapporten på Nkoms nettsider grundig, siden det er til dels store forskjeller mellom landene når det gjelder bredbåndstyper og mobilabonnement. Disse ulikhetene slår stort ut i statistikken rapporten inneholder. (08/09/2016)
 
I rapporten «Book Reading 2016» gjør Pew Research Center rede for boklesingen blant voksne (18+) i USA. Den viser at de tradisjonelle papirbøkene fremdeles er mest populær. 65 prosent oppgir å ha lest en papirbok det siste året, hvilket er på samme nivå som i 2012. Når det gjelder e-bøker viser rapporten at stadig flere benytter smarttelefon og nettbrett fremfor e-boklesere som Kindle. Andelen som har lest e-bok økte fra 17 prosent i 2011 til 28 prosent i 2016, men kun seks prosent leser utelukkende e-bøker. (06/09/2016)
 
Reuters Insittute har publisert en ny rapport i serien Digital News Project 2016 som omhandler videobruken i nyhetsorganisasjoner. Rapporten viser at økningen av nyhetsvideoer først og fremst kommer av teknologisk og redaksjonell fremdrift, og ikke på grunn av økt etterspørsel fra leserne. I snitt brukes kun 2,5 prosent av besøkstiden på et nyhetsnettsted på video. Ved store nyhetshendelser, som terrorangrepet i Paris, øker derimot antall videobrukere. (06/09/2016)
 
Årsrapporten Internettbruk 2015, av comScore og TNS Gallup, tar for seg nordmenns internettbruk og besøk på norske nettsider, internettbruk i Nord-Amerika og Europa, og nordmenns bruk av strømmetjenester. Den baserer seg på tall fra en rekke undersøkelser, deriblant TNS Gallups Interbuss- og Forbruker og Media-undersøkelse. (17/08/2016)
 
To forskere ved Universitetet i Sør-California har tatt for seg bruk av betalingsmur blant 69 amerikanske aviser, blant annet med fokus på hvorfor betalingsmurene innimellom åpnes opp. Betalingsmurer har foreløpig til gode å bringe inn de store inntektene. Ifølge estimater genererer de så lite som én prosent av totalinntektene i USA, og opp mot ti prosent internasjonalt. Betalingsmurer kan dessuten være ødeleggende for trafikken, og betalingsvilligheten ser ikke ut til å høy. Studien viser at omfattende nødsituasjoner og store begivenheter som OL og valg kan sørge for at betalingsmuren åpnes midlertidig. (16/08/2016)
 
Rapporten «Global Information Technology Report 2016», utarbeidet av den Genéve-baserte stiftelsen Verdens økonomiske forum, presenterer en rangering av land basert på utviklingen i informasjonssamfunnet. Finland, Sverige og Norge befinner seg alle på topp fire, etter Singapore. Norge har verdens nest raskeste gjennomsnittlige internetthastighet, og har ifølge rapporten verdens beste IKT-infrastruktur. Rapporten viser hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi er tett knyttet til økonomi og innovasjon. (09/08/2016)
 
EBU, bransjeorganisasjon for europeiske allmennkringkastere, har undersøkt forholdet mellom allmennkringkasting og samfunnsforhold i land i Europa. Blant funnene pekes det på at land med godt finansierte allmennkringkastere har høyere valgdeltakelse, større pressefrihet og lavere andel av høyreekstremisme. (09/08/2016)
 
I rapporten «Trust in media 2016» tar bransjeorganisasjon for europeiske allmennkringkastere, EBU, for seg de ulike medienes tillit blant publikum i EU-landene. Analysene viser at radio er mediet med mest tillit, etterfulgt av TV. Minst tillit har sosiale medier, men også den skrevne pressen sliter med tilliten blant leserne - særlig i de søreuropeiske landene og Storbritannia. De nordiske landene og Estland har høyest tillit til mediene. (09/08/2016)
 
Det britiske kommunikasjonstilsynet Ofcom har publisert en ny rapport om medie- og kommunikasjonsmarkedene i Storbritannia. 2016-utgaven tar for seg endrede brukervaner i den digitale hverdagen, med fyldig statistikk knyttet til mediebruk. Første del vies til utfordringene knyttet til en stadig økende nettavhengighet, særlig blant unge. Rapporten vender også blikket fremover og spår fremtidige trender på innovasjons- og teknologifeltet. Rapporten dekker markedene for TV, radio, telekommunikasjon, internett og post. (04/08/2016)
 
Sportsrettighetene i Europa er temaet for en ny rapport fra Det Audiovisuelle Observatoriet i Strasbourg. Undersøkelsen fokuserer på hvordan det europeiske regelverket kan sikre at alle skal får muligheten til å se store sportsbegivenheter på TV og video on demand. Det gjøres rede for blant annet nasjonale og internasjonale kringkastingslovverk, eierskap og lisensrettigheter. (03/08/2016)
 
En ny markedsanalyse fra Det Audiovisuelle Obeservatoriet i Strasbourg tar for seg medieeierskap i den europeiske audiovisuelle sektoren, med fokus på eierskap på tvers av landegrensene. 15 pan-europeiske audiovisuelle distribusjonsselskaper står bak 68 prosent av betal-TV-markedet i EU, deriblant Viasat, Sky og Deutsche Telekom. Publikasjonen fokuserer på de største aktørenes strategier, markedsposisjoner og geografiske fotavtrykk. (01/08/2016)
 
Trøndelag Forskning og Utviklings (TFoU) analyse av nordmenns nyhetskonsum er siste rapport i prosjektet «Bruksmangfold», utført på oppdrag for Mediemangfoldsutvalget. Studien er særlig knyttet til såkalte harde nyheter om politikk, økonomi og samfunnsliv, og baserer seg på 2000 respondenter. Den tar bl.a. for seg mediekilder, innholdsmarkedsføring og kunnskap om dagsaktuelle saker. Forskerne har fordelt respondentene i fire segmenter: nyhetssøkere, moderate med lokal orientering, moderate med internasjonal orientering og nyhetsunnvikere. Nyhetssøkerne utgjør hele 49 prosent av utvalget, men unnvikerne utgjør 10 prosent. Alder er den største betydningen for nyhetsinteresse, etterfulgt av kjønn og utdanning. Menn er vesentlig mer interessert i harde nyheter enn kvinner. (01/08/2016)
 
AudienceProject har gjennomført en undersøkelse av app-bruken i de nordiske landene. De rundt 7000 respondentene har kåret Facebook-appen til den viktigste, etterfulgt av Instagram og Mail. Undersøkelsen viser topp 20-lister for hvert land, fordelt på mobil og nettbrett. I Norge finnes tre norske apper på topp 10: Yr, RuterReiser og VG. Undersøkelsen viser også at flere kvinner enn menn bruker sosiale apper, mens menn foretrekker mer praktiske apper. (30/06/2016)
 
Bransjeorganisasjon for europeiske allmennkringkastere, EBU, arrangerte i juni en gratis mediekonferanse med temaet: Tradisjonell kringkasting - fremdeles relevant? Hvordan allmennkringkasterne håndterer de økende on demand-tjenestene er et av hovedtemaene. Presentasjonene fra de ulike foredragsholderne er tilgjengelige på nettsiden. (29/06/2016)
 
Den årlige rapporten 'State of the News Media' kartlegger helsetilstanden for journalistikk og nyhetsmedier i USA. 2016-utgaven er den 13. i rekken. Den omfattende rapporten utarbeides av Pew Research Center. Årets utgave slår fast at 2015 var det verste året for avisbransjen siden den globale finanskrisen i 2007-2009. (17/06/2016)
 
Reuters Institute har utarbeidet en ny utgave av Digital News Report. Rapporten, som bygger på survey-data, dekker nå 26 land inkludert Norge. Resultatene viser en stadig økende bruk av sosiale medier som nyhetskilde. Halvparten av utvalget bruker sosiale medier til å lese nyheter, men får ikke nødvendigvis med seg hvilket mediehus nyheten kommer fra. Blant unge mellom 18 og 24 år går sosiale medier for første gang forbi TV som hovedkilde for nyheter. Utvalget består av personer som har lest nyheter den siste måneden. Reuters Institute er Oxford-universitetets senter for studier av journalistikk. (15/06/2016)
 
Statistisk sentralbyrås rapport «Kulturvaner 1991-2015» gir en oversikt over resultatene fra kultur- og mediebruksundersøkelsene som er gjennomført siden 1991. Hovedfunnene fra undersøkelsene rapporteres årlig i undersøkelsen «Norsk mediebarometer», og hvert fjerde år i «Norsk kulturbarometer». Denne publikasjonen gir et mer omfattende bilde av utviklingen i kulturbruken i Norge, og inneholder resultater som ikke er tidligere publisert. (14/06/2016)
 
Medietilsynets eierskapsrapport for 2015 gir et overblikk over eiersituasjonen og konsernenes markedsandeler i avismarkedet, både nasjonalt og regionalt, og i TV- og radiomarkedene. Det var ingen store endringer i eierskap på konsernnivå i 2015, slår rapporten fast. Du finner en egen tidslinje med lanseringer, oppkjøp/salg og nedleggelser. (14/06/2016)
 
Siden 2001 har kapitalselskapet Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) laget en fyldig rapport om de globale internett-trendene, spekket av tall og grafer. 2016-rapporten tar blant annet for seg annonsering og e-handel, videokommunikasjon og veksten av meldingsapper. Rapporten vender også søkelyset mot fremtidige trender. Blant annet spås det at talekommando kommer til å vokse stort, og delvis overta for tastaturet. Kildene i rapporten er både private og offentlige selskaper. KPCB har selv investert i enkelte av selskapene som omtales i rapporten. (09/06/2016)
 
Et av verden største selskaper innen kabel-TV og bredbånd, Liberty Global, har publisert en rapport om TV-industriens framtid. Rapporten er utarbeidet av Boston Consulting Group og presenterer mulige framtidsscenarier for ulike deler av TV-industrien, sett i lys av framveksten av nye strømmetjenester. (08/06/2016)
 
Norsk Redaktørforening har for sjette gang utarbeidet en nasjonal redaksjonell årsrapport. Her får du et bilde av hvordan norske medier jobber for å utføre samfunnsoppdraget. Første del av rapporten tar for seg mediejuss, etikk og innsyn. Del to - Medietanker - består av utvalgte tekster skrevet av bransjefolk i ulike roller. Det lenkes også til mediehusenes egne redaksjonelle årsrapporter. (07/06/2016)
 
I «Allmenkringkastingsrapporten 2015» tar Medietilsynet for seg hvilke krav staten stiller til allmennkringkasterne - NRK, TV 2, P4 og Radio Norge - og hvordan kringkasterne oppfyller sine forpliktelser. Medietilsynet konkluderer med at samtlige allmennkringkastere har ivaretatt samfunnsoppdragene sine i løpet av fjoråret. Alle fire har satset på nyhets- og aktualitetstilbud, og både P4 og Radio Norge økte antall nyhetssendinger. Rapporten inneholder også programstatistikk. (03/06/2016)
 
I rapporten «Public service media remit in 40 European countries» presenterer Det Audiovisuelle Observatoriet i Strasbourg en oversikt over de europeiske allmenkringkasternes oppdrag og retningslinjer. For hvert land lenkes det til aktuelle lover og vedtekter, med start- og sluttdato. For de fleste land oppgis det engelske versjoner i tillegg til originalspråket. (31/05/2016)
 
I Medietilsynets «Barn og medier 2016«-undersøkelse har i underkant av 3000 barn i alderen 9 til 16 år svart på spørsmål om mediebruk. Spørsmålene omfatter bruk av og opplevelser knyttet PC, internett, mobil, dataspill og TV. 91 prosent av barna har egen smartelefon, og syv av ti bruker mobilen til sosiale medier. Syv prosent oppgir å ha vært utsatt for nettmobbing på ukentlig eller månedlig basis. Det er en økning siden forrige rapport i 2014. Det er også økning i antall som har sendt nakenbilde i aldersgruppen 13-16 år. Av disse oppgir hver fjerde jente å ha følt seg presset til å sende bilde. Medietilsynet har også utviklet en rapport som tar for seg foreldrenes syn på barnas mediebruk. (27/05/2016)
 
I rapportserien Avisåret dokumenterer og analyserer medieforsker Sigurd Høst opplagsutviklingen og langsiktige trender ved den norske avisstrukturen. 2015-utgaven er den 21. i rekken og har særlig fokus på den digitale utviklingen. Rapporten legger bl.a. vekt på omleggingen av abonnementsordninger og innføring av betalingsordninger på nettsidene. Avisåret har en omfattende statistikkdel med bl.a. opplag og frekvens for alle norske aviser som utkommer minst én gang i uken. Sigurd Høst er tilknyttet Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda. Rapporten er finansiert av Rådet for anvendt medieforskning i samarbeid med Mediebedriftenes landsforening. (26/05/2016)
 
I Norsk filminstitutts årsrapport vurderes det hvordan organisasjonen har klart å sette regjeringens filmpolitikk ut i livet. Det gis bl.a. en oversikt over aktiviteter og resultater, publikumsoppsluttning og fordeling av finansiering. I 2015 ble 70 prosent av fondsmidlene på 445 millioner kroner gitt til kinofilm, 13 prosent til TV-drama, syv prosent til dokumentarfilm og fem prosent til kortfilm og dataspill. 80 prosent av produksjonsmidlene gikk til produksjonsselskap i Oslo og Akershus. Kvinneandelen i norske premierefilmer gikk noe ned fra 2014, og landet på 34 prosent. Lavest kvinneandel var det blant regissørene, med 26 prosent. (25/05/2016)
 
Rapporten «E-Communications and the Digital Single Market» kartlegger markedet for elektronisk kommunikasjon i EU. Rapporten tar blant annet for seg tilgang til og bruk av mobiltelefon og fasttelefon, tilgang til TV gjennom ulike distribusjonskanaler og betalingsvilje for ulike nett-tjenester. Mobilt internett blir stadig mer tilgjengelig, og 69 prosent av husholdningene i EU har minst ett medlem med mobil nett-tilgang. Mobiltelefoni er den dominerende kommunikasjonsformen, etterfulgt av internett. EU-kommisjonen står bak e-kommunikasjonsstudien, som har blitt gjennomført hvert år siden 2005. (24/05/2016)
 
PR- og kommunikasjonsbyrået Mynewsdesk har intervjuet 2000 journalister i ni land, inkludert Norge, Storbritannia og USA, om synet på journalistyrket. Undersøkelsen bekrefter at journalistrollen heller stadig mer mot det digitale. Godt over halvparten publiserer sakene sine på sosiale medier, og over en tredjedel benytter dataanalyse for å se hvordan sakene engasjerer på nett. På spørsmålet om journalister alltid bør streve etter objektivitet, valgte 31 prosent svaralternativet «kanskje, noen ganger». Når det er snakk om å blande redaksjonelt innhold og reklame, er det store forskjeller i landene. Norske journalister er mest skeptisk til å produsere sponset innhold, mens journalister i USA og Storbritannia mer positive. (24/05/2016)
 
Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom) publiserer hvert år en rapport om markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester - ekom-tjenester - i Norge. Her kan du blant annet finne informasjon om antall abonnenter og markedsandeler for selskaper innenfor mobiltelefoni, bredbånd og TV-distribusjon. (19/05/2016)
 
Nordicoms seneste publikasjon «Crossing Borders and Boundaries in Public Service Media» fokuserer på allmennkringkastere i møte med internasjonal innflytelse og globalisering. Tekstsamlingen viser hvordan både konseptuelle og institusjonelle grenser krysses i dagens digitaliserte samfunn. (18/05/2016)
 
Boklesingen i Norge holder seg stabilt høy, viser Leserundersøkelsen 2016. 90 prosent av befolkningen leste minst én bok i fjor, mens åtte av ti kjøpte bok. Undersøkelsen kartlegger lesing, kjøp og handelskanaler, og inkluderer også e-bøker og netthandel. 15 prosent av befolkningen leste og 12 prosent kjøpte e-bok i fjor. Flere kvinner enn menn leser bøker, og befolkningen leste i snitt 15,2 bøker i 2015. Spørreundersøkelsen er gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen, og baserer seg på et utvalg på 1000 personer over 15 år. (04/05/2016)
 
En ny rapport fra det britiske medietilsynet Ofcom tar for seg hvordan voksne briter over 16 år bruker og relaterer seg til mediene. Rapporten viser bl.a. at stadig flere bruker mobiltelefon til å surfe på nettet fremfor datamaskin og nettbrett. Den viser også at en økende andel kun besøker nettsider og apper som de allerede er kjent med, noe som kan føre til en innsnevring av nettet. Blant de som benytter seg av søkemotorer som Google og Yahoo, er bare halvparten klar over at toppresultatene oftest består av reklame og sponsede linker. (22/04/2016)
 
Schibsteds 2015-rapport er nå publisert og kan lastes ned fra konsernets nettsider. Rapporten viser at Schibsted omsatte for vel 15 milliarder i 2015 - 7 av disse kom fra Norge. Annonseomsetningen i de norske mediehusene gikk ned både på papir og nett. På papir var nedgangen på hele 22 prosent, mens omsetningen av nettannonser gikk ned med 7 prosent. Inntektene i de norske mediehusene sank totalt sett med 9 prosent. Men Schibsteds rubrikkportaler på nett går fortsatt svært bra, og økte omsetningen med 19 prosent på verdensbasis. (21/04/2016)
 
Deloitte har tatt for seg årets trender innen teknologi, media og telekom, og blant temaene som tas opp finner man virtuell virkelighet (VR), endrede medievaner, kvinner i IT-bransjen og bruk av adblock. Ifølge rapporten vil ikke adblock på mobil utgjøre en like stor trussel som antatt; Deloitte forventer at kun 0,3 prosent av alle smarttelefoneiere vil bruke adblock-apper ved slutten av 2016. Også gigabit-økonomien er et tema. Ifølge Deloitte vil rundt ti millioner linjer vil være tilgjengelige for gigabit-tilkobling i løpet av 2016. (21/04/2016)
 
Det Audiovisuelle Observatoriet i Strasbourg har publisert en rapport om tilbudet av europeisk film i tjenester som tilbyr leie eller kjøp av film på Internett til europeiske brukere. Rapporten har tatt for seg 91 ulike videotjenester - både de som tilbyr enkeltfilmer og de abonnementsbaserte. Tilbud knyttet til TV-distributørenes set-top-bokser er ikke inkludert, men det er internasjonale aktører som Netflix og Itunes. (20/04/2016)
 
Organisasjonen Reportere uten grenser har publisert en ny utgave av World Press Freedom Index. Rapporten rangerer landene basert på medienes uavhengighet, sensur, rettssamfunn med mer. 2016-utgaven viser tilbakegang i alle deler av verden, og særlig i Latin-Amerika. I bunnen av listen ligger Eritrea, tett etterfulgt av Nord-Korea og Turkmenistan. Øverst finner man Finland, foran Nederland og Norge. Presentasjonen inneholder kart, og du finner omtale av utviklingen i ulike verdensdeler og utvalgte land. (20/04/2016)
 
I Norsk mediebarometer 2015 presenteres resultater fra Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelse av befolkningens mediebruk. Mediebarometeret dekker alle medier og har tall for nordmenns daglige mediebruk - både hvor mange som bruker ulike medier og tidsbruken per dag. Undersøkelsen gir også informasjon om tilgang til ulike medier og plattformer. Det meste av statistikken vil bli publisert på medienorges nettsider, der du finner resultater tilbake til 1991. (14/04/2016)
 
For første gang har inntektene av strømming og digital nedlasting overgått inntektene fra salg av fysiske formater. Det viser årets globalrapport fra IFPI - plateindustriens internasjonale bransjeorganisasjon. Rapporten tar for seg utviklingen i det internasjonale markedet for innspilt musikk, med vekt på omsetningstall. Rapporten inneholder også oversikter over de mest solgte artistene og plateutgivelsene i året som gikk. (13/04/2016)
 
I årsrapporten gjør NRK rede for hvordan mediehuset løste oppdraget som lisensfinansiert allmennkringkaster i året som gikk. Rapporten gir en oversikt over NRKs tilbud på ulike plattformer og for ulike deler av befolkningen, beskrevet med tekst og tall. Deler av statistikken viser også trender over tid, både for programinnhold og publikumsopplutning. (13/04/2016)
 
Forskerne bak Medieutredningen - svenskenes offentlige utredning av «En mediepolitik för framtiden» - har publisert en antologi med tittelen Människorna, medierna & marknaden. Utgivelsen består av 20 forskningstekster innen tema som bl.a. mediebruk og informasjonskunnskap, endringer i medieøkonomien, digitale plattformer samt journalistikk og delaktighet. Økt globalisering, nye forretningsmodeller for journalistikk og større delaktighet blant publikum er gjennomgående temaer. (11/04/2016)
 
Nordicoms nyhetsbrev Medietrender i Norden gir et overblikk over utviklingen på mediefeltet i de nordiske landene. Denne utgaven tar blant annet for seg en sammenligning av radiolytting og TV-seing i Norden, og henviser ellers til ny statistikk og nye rapporter. (11/04/2016)
 
En ny utgave av Digital News Project tar for seg nyhetsmedienes bruk av brukerdata og analyseverktøy, som har økt betraktelig de siste årene. Ved å undersøke hvor lang tid leseren bruker på å lese saken, om hun bruker mobiltelefon eller PC, og om hun finner saken på sosiale medier eller fra avisens hovedside, vil mediene kunne jobbe strategisk for å sørge for vekst i publikum, økt interaksjon og forbedret arbeidsflyt. Rapporten er utviklet av Reuters Institute, Oxford-universitetets senter for studier av journalistikk. (05/04/2016)
 
Det Audiovisuelle Obeservatoriet i Strasbourg har lagt ut sin database over det europeiske TV-markedet til fri benyttelse. I databasen kan man finne TV-kanaler, audiovisuelle bestillingstjenester og kringkastere i 40 europeiske land - inkludert Norge. Informasjonen for Norge er av blandet kvalitet, da en del opplysninger er foreldet og oversiktene inkluderer en del som burde vært utelatt, men det er også mye nyttig å finne. Du kan søke etter informasjon ut fra en rekke kriterier som språk, land, selskap etc. (05/04/2016)
 
Carats rapport med global prognose for reklameomsetning i 2017, spår at TV fortsatt vil vokse og forbli største reklamekanal. Selv om nettreklamen øker mest, er det likevel et stykke fram før TV blir skjøvet ned av tronen, viser Carats tall. Rapporten omfatter 59 markeder verden over, og er basert på reklame som plasseres via mediebyråer. Både for aviser og Internett plasseres deler av reklamen direkte - utenom mediebyråene - mens mesteparten av TV-reklamen går via byrå. (04/04/2016)
 
I en ny rapport har forbrukerrådet tatt for seg 20 apper, deriblant Instagram, Tinder og VG, for å se hvordan person- og forbrukervern blir ivaretatt. Rapporten viser at man som bruker risikerer å bli fratatt grunnleggende personvern, og at vilkårene kan endres uten varsel. Flere apper sporer brukerne selv når de ikke er i bruk, og kan både dele og videreselge personlig informasjon. Kun fire av appene lover å slette all informasjon når appen ikke lenger er i bruk. Brukervilkårene preges av vanskelig språk og er lite tydelige rundt bruk av personopplysninger. Forbrukerrådet har utviklet en veileder for apputviklere som fokuserer på å ivareta brukernes personvern. (01/04/2016)
 
Reuters Institute har utarbeidet en ny utgave av Digital News Report, med fokus på hvordan allmenkringstere presenterer nyheter i et digitalt miljø. Rapporten tar for seg allmenkringkasterne i Storbritannia, Finland, Polen, Frankrike, Italia og Tyskland, og funnene viser at britiske BBC og finske YLE har hatt den klart beste digitale utviklingen. Det gjelder særling innen bruk av mobil, sosiale medier samt endringer i organisasjonen. BBC og YLE når langt flere brukere på nett enn sine fire europeiske kollegaer. Reuters Institute er Oxford-universitetets senter for studier av journalistikk. (30/03/2016)
 
Rapporten «On-demand Audiovisual Markets in the European Union», publisert av Det Europeiske Audivisuelle Observatoriet, gir informasjon om bl.a. seervaner og tilstanden til nettreklame og abonnementsbaserte strømmetjenester (SVoD) i EU i årene 2014-15. De nordiske landene Sverige, Danmark og Finland er ansatt å ha særlig velutviklede markeder for abonnementsbaserte strømmetjenester, i likhet med Storbritannia og Nederland. Landenes høye dekning for både bredbånd og betal-TV samt gode engelskkunnskaper er beskrevet som medvirkende faktorer. Målet med studien er å gi EU-kommisjonen en detaljert og oppdatert tilstandsrapport, til bruk for fremtidige politiske initiativ. (30/03/2016)
 
Det Europeiske Audivisuelle Observatoriet har publisert en rapport som kartlegger den audiovisuelle industrien i Russland i 2014 og 2015. Ved utgangen av 2015 hadde Russland nærmere 2400 TV-kanaler i drift, og over to tredjedeler av husholdninger med TV-apparat abonnerte på en betal-TV-tjeneste. Rapporten viser også til en rask vekst av russiske video on demand-tjenester, med til sammen 41 ulike tilbydere. Netflix ble lansert først i januar 2016. Høsten 2015 kom en ny lovendring i Russland som førte til at utenlandske selskaper ikke kunne eie mer enn 20 prosent av russiske medier, som blant annet fikk konsekvenser for det svenske mediekonsernet Modern Times Group (MTG). (21/03/2016)
 
I en ny rapport oppsummerer NRKs analyseavdeling året som har gått. Rapporten belyser temaer som barn og TV, status for nett og mobil samt radiolytting. Den inneholder også omtale og fakta fra Nordvisions studie av mediebruk blant nordiske ungdommer. (17/03/2016)
 
Nordicom har publisert den trettende utgaven av rapporten The Nordic Media Market, som tar for seg utviklingen i mediemarkedene i de nordiske landene. Denne siste utgaven fokuserer på avisindustrien, de nordiske allmennkringkasterne og på mediepolitikken i Norden. Rapporten kan lastes ned gratis fra Nordicoms nettsider. (17/03/2016)
 
NRKs årlige profilundersøkelse undersøker hvilket omdømme NRK har i befolkningen. NRK måles i forhold til konkurrentene på TV, radio og nett. I tillegg kartlegges befolkningens vurdering av NRK som lisensfinansert allmennkringkaster. Spørreundersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup og baserer seg på intervjuer av 1000 personer over 15 år. I rapporten kan du blant annet se hvilke radio- og TV-kanaler nordmenn mener har de beste programmene i ulike kategorier, og hvilke kanaler folk har størst tillit til. (15/03/2016)
 
EBU har undersøkt europeiske parlamenters kontakt med borgerne via ulike mediekanaler. Spørsmål som dekkes er: Finnes det direktesendinger fra parlamentet? Hvem har ansvaret for eventuelle kringkastingssendinger? Brukes sosiale medier for å informere borgerne? Undersøkelsen omfatter 40 land. (08/03/2016)
 
IFPI Norges årsrapport - Musikkåret 2015 - er nå klar. Rapporten viser at fjoråret var et godt år for musikksalg i Norge. Totalsalget fra distributører brakte inn 646 millioner kroner, en økning på 42 millioner kroner siden 2014. Ikke uventet er strømmeformatet i stadig vekst - nå med en markedsandel på 77,4 prosent -, men også salget av CD-er og vinylplater har økt. (01/03/2016)
 
I samarbeid med BI Centre for Creative Industries har konsulentselskapet Menon gjennomført en analyse av den kreative næringssektoren i Norge i årene 2008 til 2014. Mens verdiskapningen i de kreative næringene økte med 15 prosent totalt, hadde trykte medier sammen med dataspill- og bokbransjen en negativ utvikling. Totalt sett har sysselsettingen i de kreative næringene økt med 9,4 prosent, mens aviser og magasiner har - som eneste bransje - hatt nedgang. (18/02/2016)
 
For fjerde år på rad har Teknologirådet og Datatilsynet utarbeidet en rapport om personvern i Norge. Årets rapport tar for seg temaet overvåkingsøkonomi - hvordan sporingen av nettbrukere begynner å ligne en ren overvåkingsøkonomi med store kommersielle interesser. Hvordan overvåkingen foregår og hva man kan gjøre for å minske den er blant temaene som tas opp. (17/02/2016)
 
Bransjeorganisasjon for europeiske allmennkringkastere, EBU, har publisert en ny statusrapport for digitalradio i Europa. Den tar for seg temaer som teknologi, struktur, innhold og regulering. Sammen med Danmark, Storbritannia og Sveits, fremheves Norge som en ledende digitalaktør. EBU spår at andelen regionale og lokale radiostasjoner i Europa vil ekspandere stort under digitaliseringsprosessen. (17/02/2016)
 
To ganger i året kommer Bokhandlerforeningen ut med en undersøkelse knyttet til handelskanaler og bokkjøp. Ifølge den seneste undersøkelsen kjøpte tre av fire nordmenn bøker i løpet av 2014, og mesteparten av salget foregår fremdeles i bokhandlene. Bokkjøp via Internett er derimot i vekst, opp tre prosent siden 2014. (04/02/2016)
 
TNS Gallups årsrapport for TV-seing i 2015 er nå klar. I rapporten presenteres blant annet tall for seertid, TV-kanalenes markedsandel og programmene med flest seertall i året som gikk. Rapporten baserer seg på TV-meterpanelet, som består av et landsrepresentativt panel på 1000 husstander (rundt 2300 personer). (01/02/2016)
 
I en fersk rapport fra L.E.K Consulting tar medieforskere for seg den såkalte millenniumsgenerasjonen (født mellom ca. 1980 og 2000) og dens medievaner. Ved å studere vanene gjennom seks livsfaser, gir studien et godt innblikk i mediekonsumets utvikling. Blant annet viser analysen at millenniumsgenerasjonen konsumerer stadig mindre av tradisjonell media som lineær-TV og radio - selv når de selv stifter egen familie. Blant de som abonnerer på videostrømmetjenester planlegger to av tre å redusere beløpet de bruker på vanlig betal-TV, og ifølge studien kan det virke som om de unges TV-vaner spres til de eldre generasjonene. (15/01/2016)
 
I den ferske rapporten «Journalism, Media and Technology Predictions», som er en del av Reuters Institutes digitale nyhetsprosjekt, tar forskere for seg trender innen media, journalistikk og teknologi i 2016. Virtuell virkelighet (VR) og robotjournalistikk er blant trendene som nevnes. Alt tyder på at kampen mellom utgivere og annonseblokkering i enda større grad vil flytte seg til mobil, og nye finansieringsformer - deriblant folkefinansiering - vil bidra til å betale for godt innhold. Ifølge rapporten kommer bruken av 360°-videoer til å eksplodere, meldingsapper vil fortsette å dominere i hverdagen og på jobb, og aktører som Facebook, Apple og Google vil intensivere kampen om fremtidig mobilinnhold. (12/01/2016)
 
Rapporten Musikk i tall 2014, utarbeidet for Kulturrådet av konsulentselskapet Rambøll, viser at samlet omsetning for den norske musikkbransjen var 3,5 milliarder kroner i fjor. Det er en liten nedgang fra 2013, men en økning på syv prosent fra 2012. Omsetningen inkluderer opphavsrettsinntekter, salgsinntekter fra innspilt musikk (fysisk og digitalt) og konsert- eller fremføringsinntekter. I takt med markedsutviklingen har det skjedd en betydelig nedgang i salgsinntekter fra fysisk salg de siste to årene. Rapporten viser også at pilene for nedlasting av musikk peker nedover. Strømming har derimot hatt en stor vekst, og utgjorde hele 77 prosent av den totale omsetningen av innspilt musikk i 2014. (22/12/2015)
 
European Media Policy er Nordicoms nyhetsbrev om europeisk mediepolitikk. Blant hovedtemaene i denne utgaven er overvåking og ytringsfrihet, en ny EU-regulasjon som vil gi brukere tilgang til digitalt medieinnhold uavhengig av landegrensene, samt Google og Facesbooks dominans i dagens mediesamfunn. Du får sakene oppsummert og finner lenker til rapporter og bakgrunnsinformasjon. (15/12/2015)
 
Det britiske medietilsynet Ofcom publiserer årlig en 'International Communications Market Report' som analyserer det nasjonale kommunikasjonsmarkedet i en internasjonal kontekst. I årets rapport sammenlignes medie- og kommunikasjonsmarkedet i Storbritannia med 17 andre land, inkludert USA, Sverige, India, Brasil og Russland. Rapporten dekker blant annet seksjoner som TV, radio, telekommunikasjon, Internett og post. (11/12/2015)
 
«Conquering Content» er en årlig amerikansk TV-studie produsert av HUB Research. 2015-rapporten undersøker bl.a. hvordan seere oppdager nye TV-serier. Studien viser at lysten til å oppdage nytt innhold er større enn noensinne: 1 av 3 er stadig på jakt etter nye serier, mens bare 15 prosent oppgir å være fornøyd med seriene de allerede ser på. Det er særlig nettbrukere som jakter mest etter nytt innhold. De store valgmulighetene gjør at det er lett å bli overveldet, og halvparten av seerne mener det finnes så mange serier at det er vanskelig å velge. Det store utvalget har ført til at stadig flere bruker TV-tiden sin på serier de virkelig liker. (10/12/2015)
 
Rapporten «What Kids Want» er en del av PricewaterhouseCoopers pågående Consumer Intelligence Series, som tar for seg brukeratferd og holdninger i dagens mediemarked. «What Kids Want» undersøker hva slags medieinnhold som appellerer til barn og unge mellom 8-18 år. Ungdommene oppgir å bruke i snitt 15,5 timer i uken på medieinnhold. Det er strømming av videoinnhold det brukes mest tid på - særlig av drama- og realityserier - og TV er det foretrukne mediet. Også spilling og titting på korte videoer er populært. Rapporten viser samtidig at ulovlig nedlasting av musikk og video er mindre vanlig. Rapporten baserer seg på svar fra kun 511 respondenter. (03/12/2015)
 
I februar fikk et arbeidsutvalg fra norsk film- og TV-bransje i oppgave å utrede en rapport med forslag til hvordan en kan sikre norsk audiovisuelt innhold i et digitalt marked. At stadig flere velger å se film gjennom strømmetjenester fremfor å kjøpe DVD og Bluray krever nytenkning. Ifølge Berit Svendsen, leder for utvalget og administrerende direktør i Telenor, har utvalget ikke lykkes med å finne en ny forretningsmodell. Arbeidsgruppen har derimot diskutert en løsning hvor kunder kan få tilgang til alt norsk innhold gjennom ett strømmeabonnement. (27/11/2015)
 
Rapporten «Territoriality and its impact on the financing of audiovisual works», publisert av det Europeiske Audivisuelle Observatoriet, gir et omfattende bilde av tilstanden i den audiovisuelle sektoren i EU-landene. Rapporten tar for seg geografisk avgrensing knyttet til produksjon og distribusjon av TV-programmer og filmer i Europa. EUs mye omtalte Digital Single Market-initiativ har som mål å forsikre fri flyt når det gjelder bruk av åndsverk. (23/11/2015)
 
En annen av det Europeiske Audiovisuelle Observatiorets seneste rapporter, «The development of the European market for on-demand audiovisual services», har samlet statistikk over VOD-tilbudene som er etablerte og tilgjengelige i EU. I tillegg tar rapporten for seg nettannonseringen i EU i 2013, den seneste utviklingen i det europeiske SVOD-markedet og målinger av de audiovisuelle tjenestenes publikum. (23/11/2015)
 
Første rapport fra Medieutredningen - svenskenes offentlige utredning av «En mediepolitik för framtiden» - er klar. Omtale av formål og tidsskjema for Medieutredningen finner du her. Første del av utredningen analyserer behovet for tiltak for å sikre mediemangfold og ytringsfrihet. Andre del, som skal være ferdig 30. april 2016, skal komme med forslag til nye mediepolitiske virkemidler. Utredningen kan minne mye om den det norske Mediemangfoldsutvalget er i gang med. (13/11/2015)
 
Kinoundersøkelsen fra 2015 viser at kino er det mest brukte kulturtilbudet i Norge, og det er særlig ungdommer og eldre som besøker kinohusene. 70 prosent av befolkningen så film på kino det siste året, og foreløpig merker kinoene ingen nedgang i besøkstallet som følge av nettbaserte filmstrømmestjenester. Siden midten av 1980-tallet har kinoene trukket til seg i gjennomsnitt 11,5 millioner besøkende hvert år. Undersøkelsen er levert av Ipsos MMI, og baserer seg på intervjuer med 1770 personer. (12/11/2015)
 
Schibsted har nå publisert Future Report 2016 - en oppfølger av fjorårets rapport om medieutvikling og framtidsvyer. Rapporten tar for seg trender og utvikling innen medieteknologi og innhold, mediebruk og forretningsløsninger. Rapporten er selvsagt heldigital. (10/11/2015)
 
Datatilsynet har utarbeidet en rapport om hvordan nettbruken vår kartlegges og analyseres gjennom et stort antall informasjonskapsler. Tilsynet fant at et besøk på en norsk nettavis i snitt førte til at leseren fikk følge av 43 informasjonkapsler som samlet inn informasjon om nettbruk og preferanser, og slik kartla personopplysninger. Rapporten viser også hvordan nettbrukernes profiler selges til høystbydende i et komplisert og uoversiktlig landskap av aktører. (04/11/2015)
 
Forskerne Jens Barland og Ragnhild Olsen gjennomførte høsten 2015 en pilotstudie av hvordan lesere oppfatter innholdsmarkedsføring i nettaviser. Studien ble gjennomført for Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening. Nå er rapporten fra undersøkelsen klar. I tillegg til en gjennomgang av resultatene fra undersøkelsen, tar rapporten for seg innholdsmarkedsføring i en historisk kontekst og drøfter de etiske dilemmaene som oppstår rundt denne typen markedsføring. (03/11/2015)
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har kartlagt tilgang til og bruk av fast og mobilt bredbånd i Norge. Nkom har også sammenlignet målt og markedsført hastighet. De hastighetene kundene opplever i praksis, er gjennomgående lavere enn forespeilet. Hele 95 prosent av befolkningen hadde 4G-dekning midtveis i 2015 - opp fra 83 prosent på samme tid i 2014. Arealdekningen for 4G økte fra 24 til 49 prosent i samme tidsrom. Det er imidlertid stor variasjon mellom fylkene. (23/10/2015)
 
Rapporten «How Millennials Get News: Paying for Content» viser at 40 prosent av amerikanere mellom 18 og 34 år - den såkalte milleniumsgenerasjonen - betaler for nyhetene de konsumerer. Studien er utarbeidet av The American Press Institute og The AP-NORC Center for Public Affairs Research, og baserer seg på en spørreundersøkelse gjennomført av 1045 personer. Det er papiraviser og magasiner som benyttes mest, mens færre enn én av fem betaler for tilgang til nettavis og digitale magasiner. Betalingsviljen er betydelig høyere når det kommer til strømmetjenester for TV, underholdning og musikk. Besøk The Media Insight Projects hjemmeside for flere ferske studier. (02/10/2015)
 
Adobe Digital Index står bak rapporten «Mobile Benchmark» som tar for seg den årlige utviklingen i bruk av apper og mobil surfing i Europa, Nord-Amerika og Asia/Oseania. Dataene stammer fra Adobes egne analyseverktøy som sporer flere milliarder bruks- og besøkstall fra apper og nettsider. Rapporten viser blant annet at 40 % av besøk på sider med medieinnhold kommer fra apper, og at mye av trafikken går via wi-fi. Det er vanligere å bruker apper på smarttelefon enn på nettbrett, mens sistnevnte foretrekkes framfor smarttelefonen når det gjelder TV- og filminnhold. (01/10/2015)
 
Deloitte har gjennomført en undersøkelse av nordmenns medievaner i mars-april 2015. Undersøkelsens hovedresultater er publisert på Deloittes nettsider, og man kan få hele rapporten ved å ta kontakt med Deloitte. Resultatene fra undersøkelsen viser blant annet at halvparten av de mellom 14 og 25 år blokkerer annonser, og at en av tre bruker ulovlige strømmetjenester. Undersøkelsen viser også at en fjerdedel av TV-seingen foregår som strømming og at sosiale medier er nest viktigste nyhetskanal for de yngste. (24/09/2015)
 
Unesco har publisert sin årlige rapport om status for tilgang til bredbånd og bruk av Internett på verdensbasis. Rapporten viser blant annet at veksten i antall mobilabonnementer og bruk av Internett er kraftig redusert. Mer enn halvparten av av verdens befolkning vil ikke ha tilgang til Internett ved utgangen av 2015. Samtidig har mer enn 80 prosent av husholdningene i i-landene har tilgang til nett. Rapporten inneholder tall både for global tilgang til Internett, mobilabonnement og smarttelefon og for bruk av Internett og Facebook. (22/09/2015)
 
Forskere fra Pew Research Centre har undersøkt tilgangen til nyheter på Facebook og Twitter blant amerikanske brukere, og lansert funnene i rapporten 'The Evolving Role of News on Twitter and Facebook'. Undersøkelsene viser at andelen som leser nyheter på de to sosiale mediene har økt siden 2013. 63 prosent av utvalget oppga at de får tilgang til nyheter via Facebook og Twitter, og for én av tre er de sosiale mediene en viktig nyhetskilde. Facebook-brukere publiserer selv politiske innlegg i større grad enn Twitter-brukerne, men det er på Twitter de fleste følger omfattende nyheter mens de utvikles - såkalte breaking news. Facebook oppgir å ha over tre millioner norske brukere, og ifølge tall fra TNS Gallup besøker 68 prosent av befolkningen Facebook daglig. (04/09/2015)
 
I rapporten 'Global entertainment and media outlook 2015-2019', kommer PricewaterhouseCoopers med prognoser om den globale mediesituasjonen i de neste fire årene. Rapporten tar utgangspunkt i 13 mediesegmenter - fra avisproduksjon til Internett-tilgang - i 54 land. Flere av prognosene er som forventet. Blant annet anslås det at Internett vil klart dominere i annonsemarkedet, og at inntektene fra avisbransjen vil gradvis synke. Til tross for dystre utsikter i avisbransjens økonomi, spås avisindustrien i både Kina og India å vokse på grunn av økning i lese- og skriveferdigheter, økonomi og befolkning. (03/09/2015)
 
Kulturdepartementet har lansert en nasjonal biblioteksstrategi for de neste tre årene. Den gir en oversikt over det statlige ansvaret for utviklingen av fremtidsrettede folkebibliotek. Nasjonalbiblioteket skal blant annet sørge for økt tilgang til e-bøker og andre digitale innholdsressurser. (13/08/2015)
 
Statistisk sentralbyrå har gjennomført en undersøkelse om folks bruk av bibliotek i 2015. Publikasjonen bygger på tidligere undersøkelser om bibliotekbruk fra 1998 og 2005. Funnene viser at fire av ti har besøkt et folkebibliotek det siste året, mot fem av ti i 2005. Reduksjonen er spesielt stor for aldersgruppene under 45 år. Ellers har det skjedd en økning i antall brukere som benytter seg av bibliotekenes nettjenester. (13/08/2015)
 
PageFair har utarbeidet en rapport som kartlegger bruken av annonseblokkeringsverktøy på Internett. Rapporten, kalt The Cost of Ad Blocking, viser blant annet at bruken av annonseblokkering på verdensbasis har økt med rundt 40 prosent på ett år. PageFair spesialiserer seg på tiltak mot annonseblokkering. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Adobe. (12/08/2015)
 
European Media Policy er Nordicoms nyhetsbrev om europeisk mediepolitikk. Blant hovedtemaene i denne utgaven er det digitale fellesmarkedet i EU, opphavsrett samt personvern og databeskyttelse. Nyhetsbrevet tar også opp EUs audiovisuelle medietjenestedirektiv (AMT-direktivet) og tilstanden i det europeiske filmmarkedet. (11/08/2015)
 
Det britiske kommunikasjonstilsynet Ofcom har publisert en ny rapport om medie- og kommunikasjonsmarkedene i Storbritannia. En økt bruk av smarttelefoner og nedgang i tradisjonell TV-seing er blant de klare tendensene i mediebruken det siste året. Rapporten dekker markedene for TV, radio, telekommunikasjon, internett og post. (07/08/2015)
 
Spillbransjen i Norge har vokst sterkt de siste årene, viser rapporten Spillbransjen 2015 fra Virke Produsentforeningen. Bransjen omfatter vel 140 selskaper og omsatte for nærmere 330 millioner kroner i 2014. 60 nye selskaper er kommet til siden 2012. De norske spillselskapene sysselsetter 565 personer, hvorav 465 i Norge. I 2014 ble minst 25 nye norske spilltitler lansert, og planene for 2015 omfatter hele 74 nye spill. 90 prosent av markedet for norske spill er i utlandet. Produsentforeningen, som nå er tilsluttet Virke, organiserer flere norske spillutviklere og -selskaper, i tillegg til film- og TV-produsenter. (29/07/2015)
 
Det er gigantene Comcast, Google og Disney - alle basert i USA - som topper rangeringen 'International Media Corporations 2015', utarbeidet av tyske Institut für Medien- und Kommunikationspolitik (IfM). De eneste ikke-amerikanske aktørene blant topp ti er japanske Sony og tyske Bertelsmann. Det største nordiske konsernet er svenske Bonnier på 57. plass. Også finske Sanoma (77), norske Schibsted (78), svenske MTG (80) og danske Egmont (84) er inne på topp 100-listen. Man ser ellers at amerikanske Discovery, som eier TVNorge, er nummer 35. Og tyske Bauer Media, som nå overtar Radio Norge fra Discovery, er nummer 65. (02/07/2015)
 
Nyhetsbrevet Medietrender i Norden, som utgis av Nordicom, gir et overblikk over sentrale utviklingstrekk på medieområdet i de nordiske land. Du får presentert ny statistikk og nye rapporter, og i denne utgaven finner du bl.a. en sammenligning av de nordiske TV-markedene. Du får også presentert nye publikasjoner fra Nordicom. (01/07/2015)
 
Teletilsynene i Norden og Baltikum har utarbeidet en ny rapport med markedsdata for elektronisk kommunikasjon. Rapporten viser utviklingstrekk for de enkelte land frem til 2014 - blant annet for mobiltelefoni og bredbånd. Her ser man for eksempel at bruken av mobildata øker betydelig i alle land, men at veksten i antall mobilabonnement er i ferd med å flate ut. Det er imidlertid stor forskjell i omfanget av mobil databruk - med Finland og Sverige på et langt høyere nivå enn Norge. Norge, sammen med Danmark, har derimot større utbredelse av fast bredbånd enn Sverige og Finland. (24/06/2015)
 
2014 ble et meget krevende år for Norges største lokalaviskonsern. Fallende annonseinntekter på papir forsterket behovet for kostnadskutt og omstilling. Samlede driftsinntekter for videreført virksomhet falt fra 5,2 milliarder i 2013 til 4,7 milliarder kroner i 2014. Brutto driftsresultat (EBITDA) ble 157 millioner kroner, mot 388 millioner året før. Både netto driftsresultat (EBIT) og årsresultatet endte betydelig i minus, med henholdsvis -359 og -367 millioner kroner, som følge av nedskrivninger og engangskostnader knyttet til omstilling. I 2013 var EBIT pluss 97 millioner og årsresultatet pluss 169 millioner kroner. (23/06/2015)
 
Driftsinntektene til Polaris Media falt med 5 prosent i 2014 sammenlignet med året før - fra 1,75 milliarder til 1,66 milliarder kroner. Lønnsomheten ble noe svekket; brutto driftsresultat (EBITDA) før engangseffekter gikk ned fra 234 til 170 millioner. Årsresultatet ble bare litt svakere enn året før. Også for Polaris, som er Norges tredje største aviskonsern, ble 2014 et krevende år med sterk svikt i papiravisenes annonseinntekter. Konsernet fortsatte prosessen med kostnadsreduksjon og nedbemanning. (23/06/2015)
 
I rapportserien Avisåret dokumenterer og analyserer medieforsker Sigurd Høst opplagsutviklingen og langsiktige trender ved den norske avisstrukturen. 2014-utgaven, som er den 20. i rekken, vier stor plass til den digitale utviklingen, bl.a. med kartlegging av avisenes digitale brukerbetaling. Som tidligere har rapporten en omfattende statistikkdel med bl.a. opplag og frekvens for alle norske aviser som utkommer minst én gang i uken. Sigurd Høst er tilknyttet Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda. Rapporten er finansiert av Rådet for anvendt medieforskning (RAM) i samarbeid med Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Arbeidet med Avisåret 2014 har også resultert i rapporten 'Aviser og digital betaling', publisert tidligere i år. (23/06/2015)
 
Kulturministeren har lagt frem stortingsmeldingen 'Open og opplyst - allmennkringkasting og mediemangfald'. Forslagene handler mest om NRK, men også om kommersiell allmennkringkasting. NRK skal fortsatt få være til stede på alle plattformer, men får bl.a. et selvstendig ansvar for å bidra til mediemangfold. NRK-plakaten legges om. NRK får bl.a. krav om mer norsk musikk, mer teksting og flere eksterne produksjoner, og arkivene skal gjøres mer tilgjengelige. Kringkastingsavgiften videreføres ut stortingsperioden, men det settes ned et ekspertutvalg som skal utrede finanseringen av NRK. Det skal også utnevnes et eget mediemangfoldsutvalg for å utrede hvordan staten best kan legge til rette for mangfold i mediene. Når det gjelder kommersiell allmennkringkasting, skal man fortsette med en avtale tilsvarende dagens TV 2-avtale. Det legges ellers opp til en oppmykning av reglene for TV-reklame. (19/06/2015)
 
Den årlige rapporten 'State of the News Media' kartlegger helsetilstanden for journalistikk og nyhetsmedier i USA. 2015-utgaven er den tolvte i rekken. Den omfattende rapporten utarbeides av Pew Research Center i Washington, DC. Du finner også faktaark og en database med grafikk. (18/06/2015)
 
UNIC er en internasjonal paraplyorganisasjon for kinobransjen og kinoorganisasjonene i Europa. I UNICs årsrapport for 2014/2015 finner du en rekke nøkkeltall for europeisk kino i 2014: antall besøk og billettinntekter, besøksandel for nasjonal film og mest sette filmer i de enkelte land. Du finner også tall for digitalisering av kinoene og 3D-kino. Rapporten tar også for seg markedstrender og politisk utvikling i kinosektoren i Europa. Den norske bransjeorganisasjonen Film & Kino er medlem i UNIC, det samme er Nordisk Film (Egmont) og SF Kino (Nordic Cinema Group). (18/06/2015)
 
Reuters Institute har utarbeidet en ny utgave av Digital News Report. Rapporten, som bygger på survey-data og nå dekker 12 land, viser at den digitale transformasjonen av nyhetsvanene fortsetter i økt tempo. Nyheter på mobilen blir stadig viktigere, sammen med sosiale medier og online video. Forskjellene er store mellom aldersgrupper og også mellom land. Rapporten dekker ikke Norge, men Danmark og Finland er inkludert. Reuters Institute er Oxford-universitetets senter for studier av journalistikk. (16/06/2015)
 
Medietilsynet utarbeider hvert år en rapport om hvordan allmennkringkasterne - NRK, TV 2, P4 og Radio Norge - oppfyller sine forpliktelser. En hovedkonklusjon i 2014-rapporten er at allmennkringkasterne totalt sett ga et variert innholdstilbud til den norske befolkningen. Ingen av kringkasterne ilegges sanksjoner. De kommersielle allmennkringkasterne har imidlertid færre og lettere forpliktelser nå enn tidligere, og Medietilsynet peker på en utvikling der radiokanalene kutter i smalt innhold. De mest omfattende kravene er forbeholdt NRK, som ifølge tilsynet oppfylte nesten alle krav i 2014. (11/06/2015)
 
Regjeringen har lagt frem stortingsmeldingen 'En framtidsrettet filmpolitikk'. Her foreslås bl.a. endringer i tilskuddssystemet og Norsk filminstitutt (NFI), og det legges opp til en insentivordning for å gjøre Norge mer attraktivt for internasjonale produksjoner. Støtten til filmfestivaler og cinemateker foreslås flyttet til statsbudsjettet og NFI. Meldingen omhandler bl.a. også regionale filmfond og krav om teksting og synstolking. (01/06/2015)
 
Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom) publiserer hvert år en rapport om markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester - ekom-tjenester - i Norge. Her kan du blant annet finne informasjon om antall abonnenter og markedsandeler for selskaper innenfor mobiltelefoni, bredbånd og TV-distribusjon. Nkom het tidligere Post- og teletilsynet. (21/05/2015)
 
Norsk Redaktørforening har, for femte gang, utarbeidet en nasjonal redaksjonell årsrapport. Her kan du få et bilde av hvordan norske medier jobber for å utføre samfunnsoppdraget. 47 store og små redaksjoner har bidratt med eksempler til 2014-rapporten. Egne kapitler omhandler temaer som offentlighet, mediejuss og medieetikk. Du finner også tall og fakta, og en oversikt med pekere til mediehusenes egne redaksjonelle årsrapporter. (11/05/2015)
 
Her finner du resultater fra Medieundersøkelsen 2015. Den årlige undersøkelsen kartlegger medievaner og holdninger blant journalister, redaktører og i befolkningen generelt. Denne gang er også helsepersonell - leger og sykepleiere - inkludert i undersøkelsen. Hver gruppe undersøkes separat, slik at de kan sammenlignes. Journalister og redaktører har i tillegg svart på fagspesifikke spørsmål. 2015-undersøkelsen inneholder også spørsmål knyttet til medienes dekning av helsestoff. Medieundersøkelsen er gjennomført av Respons for Nordiske Mediedager og er utarbeidet av bl.a. professor Frank Aarebrot. (11/05/2015)
 
Konsulentselskapet Accenture har publisert en rapport med resultater fra en internasjonal undersøkelse rundt bruk av TV- og videoinnhold. Undersøkelsen er gjennomført i 24 land, blant et utvalg på 24 000 personer over 14 år (1000 per land) med tilgang til Internett. Resultatene peker mot en dreining vekk fra tradisjonell TV-bruk og over mot digitalt videoinnhold på nett. Undersøkelsen viser også at bruk på mobile enheter vokser. (11/05/2015)
 
I rapporten «Ungdommens NRK-plakat - Hva mener ungdom om NRK?» presenteres resultatene av en undersøkelse om ungdoms forhold til NRK, som Nordiske Mediedager har gjennomført på oppdrag fra Kulturdepartementet. 1893 elever på videregående skoler over hele landet deltok i undersøkelsen. Blant annet svarte 63 prosent at NRK ikke er særlig viktig for dem, mens 43 prosent ikke syntes de kjenner NRKs tilbud særlig godt. Som en del av prosjektet ble det også avholdt diskusjonsmøter som blant annet munnet ut i «Ungdommens NRK-plakat» med fem krav til NRK. (11/05/2015)
 
I rapporten 'Aviser og digital betaling' tar avisforsker Sigurd Høst for seg de ulike oppleggene for digital betaling i norske aviser. Rapporten viser hvor mange og hvem som brukte de forskjellige løsningene pr. høsten 2014. Hovedmodellene for digital betaling er metermodell, liberalt opplegg og restriktiv opplegg. I tillegg kommer avisenes e-aviser/PDF-aviser. Høst ser også på andre sider ved digital betaling, som bl.a. abonnementsmodeller, prispolitikk og digitalt opplag. Rapporten er ment som et supplement til Avisåret 2014. (05/05/2015)
 
I årsrapporten redegjør NRK for hvordan mediehuset løste oppdraget som lisensfinansiert allmennkringkaster i året som gikk. Rapporten gir en oversikt over NRKs tilbud på ulike plattformer og for ulike deler av befolkningen, beskrevet med tekst og tall. Deler av statistikken viser også trender over tid, både for programinnhold og publikumsopplutning. NRKs årsrapport kalles også for allmennkringkasterregnskap. (04/05/2015)
 
Globalt var pressefriheten i 2014 på sitt laveste nivå på mer enn ti år, ifølge rapporten 'Freedom of the Press 2015' fra den amerikanske organisasjonen Freedom House. Av de 199 landene og territoriene som er rangert, er det bare 63 som har full pressefrihet. 71 land har delvis pressefrihet, mens 65 ikke har noen pressefrihet. Bare 14 prosent av verdens befolkning lever i land med helt fri presse. (30/04/2015)
 
Samlet omsetning for den norske musikkbransjen var 3,7 milliarder kroner i 2013. Det viser rapporten Musikk i tall 2013, utarbeidet for Kulturrådet av konsulentselskapet Rambøll. Omsetningen omfatter salg av innspilt musikk, inntekter fra konsertvirksomhet, vederlag og opphavsrettslige inntekter samt eksport. (28/04/2015)
 
Kulturrådet har fått utarbeidet en bransjestatistikk for den norske litteraturbransjen. Den nye rapporten, Litteratur i tall 2013, viser en samlet omsetning på 6,2 milliarder kroner i 2013. Av dette sto boksalg for 6 milliarder, hvorav bare 1,5 prosent kom fra e-bøker. Rapporten er skrevet av Rambøll Management Consulting og bygger på bransjens egne tall. Litteraturbransje-rapporten lanseres parallelt med en tilsvarende rapport for musikkbransjen, Musikk i tall 2013. (28/04/2015)
 
Deloitte har publisert en rapport om endringer i TV-vanene i USA. Konkret tar rapporten for seg forholdet mellom TV-seing og strømming. Ikke uventet viser den at det er store generasjonsskiller både når gjelder TV-seing og holdninger til og bruk av teknologisk utstyr. Unges seervaner er mer uavhengige av tid og sted, og innhold sees på mange ulike skjermer. Totalt sett angir rapporten at bare 45 prosent av seertiden brukes på lineær TV (TV som kringkastes her og nå), uten at det oppgis om det er strømming eller opptak som dominerer resten av tiden. Rapportsammendraget inneholder også informasjon om hva som er amerikanernes viktigste nyhetskilder. (24/04/2015)
 
Medietilsynets eierskapsrapport for 2014 gir et overblikk over eiersituasjonen og konsernenes markedsandeler i avismarkedet, både nasjonalt og regionalt, og i TV- og radiomarkedene. Det var ingen store endringer i eierskap på konsernnivå i 2014, slår rapporten fast. Du finner en egen tidslinje med lanseringer, oppkjøp/salg og nedleggelser. Rapporten omtaler også arbeid i EU for økt åpenhet om medieeierskap. (24/04/2015)
 
Årsrapporten gir en oppsummering av Medietilsynets virksomhet og utvalgte utviklingstrekk på mediefeltet i året som gikk. Her finner du informasjon om Medietilsynets organisasjon og økonomi, og om tilsyn og overvåking, konsesjonstildelinger og mediestøtte. Du kan også lese om tilsynets informasjons- og utredningsarbeid. (24/04/2015)
 
Schibsteds driftsinntekter vokste med én prosent til vel 15 milliarder kroner i 2014, mens brutto driftsresultat (EBITDA) økte med 9 prosent til over 1,9 milliarder. Merk at konsernregnskapet for 2014 følger en ny standard, og at sammenlignbare 2013-tall er omarbeidet. Årsrapporten og regnskapet viser at Schibsted-konsernet blir stadig mer internasjonalt, digitalt og fokusert på online rubrikk, dvs. annonsetjenester som Finn.no, Blocket.se og Leboncoin.fr. (22/04/2015)
 
Kulturdepartementet har lagt fram en stortingsmelding om lokalradioenes skjebne ved overgangen til DAB-radio. Hovedforslagene i meldingen er at kommersielle lokalradioer i de store byene må over i DAB-nettet, mens ikke-kommersielle lokalradioer og kommersielle lokalradioer utenom de store byene får sende videre på FM i fem år. Kravene om lokalt innhold for de kommersielle radioene som fortsetter å sende på FM blir fjernet, slik de blir for alle kanaler som går over til DAB. Det samme gjelder inntektsgrensene for nisjeradioer utenom de store byene. I DAB-nettet skal sendeplass auksjoneres bort. Det blir ikke sett som nødvendig med tiltak for å sikre at nisjeradioene får plass i DAB-nettet. Departementet ønsker heller ikke regler som hindrer at riksdekkende radioer kan skaffe seg sendeplass i lokalradionettet på DAB. (21/04/2015)
 
Rapporten med resultater fra Statistisk sentralbyrås mediebruksundersøkelse Norsk mediebarometer 2014 er nå publisert på SSBs nettsider. Mediebarometeret dekker alle medier og har tall for befolkningens daglige mediebruk - både hvor mange som bruker ulike medier og tidsbruken per dag. Undersøkelsen gir også informasjon om tilgang til ulike medier og plattformer. Resultatene fra mediebarometeret vil også bli publisert i medienorges ulike statistikkserier. (15/04/2015)
 
IFPI - plateindustriens internasjonale bransjeorganisasjon - er nå klar med årets globale rapport. Rapporten tar for seg utviklingen i det internasjonale markedet for innspilt musikk, med vekt på omsetningstall. I fokus er forholdet mellom fysisk og digitalt salg. Rapporten inneholder også oversikter over de mest solgte artistene og plateutgivelsene i 2015. (15/04/2015)
 
IFPI Norges årsrapport - Musikkåret 2014 - er nå klar. Rapporten inneholder bl.a. omsetningstall for plateindustrien i Norge og resultatene fra en brukerundersøkelse om nordmenns musikkvaner. (15/04/2015)
 
European Media Policy er Nordicoms nyhetsbrev om europeisk mediepolitikk. Blant hovedtemaene i denne utgaven er pressefrihet, nettnøytralitet, personvern, opphavsrett og utviklingen av et digitalt fellesmarked i EU. Noen andre temaer er insentivordninger for film- og TV-produksjon og spørsmålet om lavmoms på e-bøker. Du får sakene oppsummert og finner lenker til rapporter og bakgrunnsinformasjon. (09/04/2015)
 
Rapporten 'The development of the European market for on-demand audiovisual services' kartlegger markedet for strømmetjenester og andre bestillingstjenester for TV- og videoinnhold i EU-landene (Norge er ikke med). I tillegg til omfattende statistikk finner du omtale av trender og drivere for utviklingen. Du finner også omtale av internett-reklame og seermåling på ulike plattformer. Rapporten er utarbeidet av Det europeiske audiovisuelle observatoriet. (09/04/2015)
 
Nyhetsbrevet Medietrender i Norden, som utgis av Nordicom, gir et overblikk over sentrale utviklingstrekk på medieområdet i de nordiske land. Du får presentert ny statistikk og nye rapporter, og i denne utgaven finner du bl.a. sammenlignbare tall for TV-seing og en statusoppdatering for DAB-utviklingen i Norden. Du får også presentert nye publikasjoner fra Nordicom. (31/03/2015)
 
Nordvision er et TV-samarbeid mellom de nordiske allmennkringkasterne NRK, Danmarks Radio, Sveriges Television, islandske RUV og finske YLE, etablert i 1959. I Nordvisions årsrapport finner du informasjon om aktuelle samproduksjoner, programutveksling, formatsamarbeid og felles utviklingsprosjekter. Rapporten inneholder også en del statistikk. (30/03/2015)
 
Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) ved NHH har på oppdrag fra Kulturdepartementet analysert de konkurransemessige virkningene av noen utvalgte NRK-tjenester: nyhets- og aktualitetstjenester på nettet og tjenester som yr.no, ut.no og ytring.no. SNF har særlig analysert NRKs regionale/lokale nyhetstjenester på nettet. (23/03/2015)
 
På oppdrag fra NRK har Oslo Economics utarbeidet en rapport som ser på om NRKs satsing på nett fortrenger eller forsterker andre mediers nettsatsinger. Rapporten tar for seg forholdet mellom allmennkringkastere og andre nyhetsmediers posisjoner på nett i elleve europeiske land, inkludert Norge, med et spesielt fokus på nordiske land. (13/03/2015)
 
På oppdrag fra Norsk Journalistlag har medieforsker Jens Barland skrevet en rapport som tar for seg presseetiske problemer som kan oppstå når nyhetsmediene satser på innholdsmarkedsføring, også kjent som content marketing. Barland har foretatt en kvalitativ studie som består av intervjuer med journalister og gjennomgang av relevant mediemateriale og aktuell debatt på området. Rapporten supplerer en kvantitativ spørreundersøkelse om innholdsmarkedsføring og tekstreklame som Norsk Journalislag gjorde blant sine tillitsvalgte i 2015. Resultatene av denne undersøkelsen er inkludert i rapporten. (13/03/2015)
 
Profilundersøkelsen kartlegger NRKs profil eller omdømme i befolkningen. Her måles NRK i forhold til konkurrentene - norske TV-kanaler, radiokanaler og nettsteder. I tillegg kartlegges befolkningens vurdering av NRK som lisensfinansert allmennkringkaster. Spørreundersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra NRK Analyse. I rapporten kan du f.eks. se hvilke radio- og TV-kanaler nordmenn mener har de beste programmene i ulike kategorier, og hvilke kanaler folk har størst tillit til. Du kan også se hvor stor andel av befolkningen som mener de får valuta for lisenspengene. (06/03/2015)
 
Medietilsynet har klar sin sjette statusrapport for overgangen til digital radio i Norge. Her redegjør tilsynet for hvor langt utviklingen er kommet i forhold til tre av de fem vilkårene som er satt for at FM-nettet skal kunne slukkes i 2017/2019. Nye lyttertall viser at vilkåret om en digital lytterandel på 50 prosent ved inngangen til 2015 synes å være innfridd. Tilsynet gjør også opp status for vilkårene knyttet til digital merverdi og løsninger for radiomottak i bil. Når det gjelder de to slukkevilkårene knyttet til dekning, er disse innfridd, konkluderte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet nylig i en egen rapport. (27/02/2015)
 
Rapporten 'The Trust Factor' tar for seg journalistikk, presseetikk og selvregulering i Norge og 15 andre land verden over. Systemene varierer mye, og bare noen få land har en velfungerende selvdømmeordning. Blant disse er Norge, som bl.a. utmerker seg med høy yrkesetisk bevissthet blant journalistene. Rapporten er utarbeidet av Ethical Journalism Network, et globalt samarbeid mellom redaktører, journalister og medieeiere. Kapitlet om Norge er skrevet av Sven Egil Omdal. (24/02/2015)
 
Dekningsvilkårene for avvikling av FM er oppfylt. Det konkluderer Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som har beregnet og målt dekning for DAB-nettene i Norge. Det betyr at NRKs radiotilbud nå har digital dekning tilsvarende dagens P1-dekning i FM-nettet, og at de kommersielle blokkene til sammen har minst 90 prosent befolkningsdekning. Nkom-rapporten gir teknisk, men også mer allmenn informasjon om DAB-nettene. (17/02/2015)
 
Organisasjonen Reportere uten grenser har publisert en ny utgave av World Press Freedom Index. 2015-utgaven gir et dystert bilde globalt, med en forverring av medienes frihet på alle fem kontinenter i 2014. Aller verst står det til i Eritrea, Nord-Korea og Turkmenistan, fulgt av Syria og Kina. I toppsjiktet finner man derimot Finland, Norge, Danmark, Nederland og Sverige. Presentasjonen inneholder kart, og du finner omtale av utviklingen i ulike verdensdeler og utvalgte land. (12/02/2015)
 
I rapporten 'Future of News' prøver BBC å se for seg utviklingen innenfor nyhetsproduksjon og -konsum det kommende tiåret. Utviklingen ses fra tre perspektiver: teknologi, journalistikk og publikum - både i Storbritannia og globalt. Dette utgjør hoveddelen av rapporten. Den siste delen handler spesifikt om BBC News og strategiske valg i forbindelse med fornyelsen av det politiske dokumentet som setter rammene for BBC. Prosjektet Future of News har også egen nettside med videoer og tilleggsmateriale (lenken under). (29/01/2015)
 
Teknologirådet og Datatilsynet har utarbeidet en ny rapport om personvern i Norge: 'Personvern: Tilstand og trender 2015'. Rapporten bygger på en web-basert spørreundersøkelse gjennomført av TNS Gallup i desember 2014. Følgende temaer tas opp i årets rapport: barn og unges personvern, digitalisering av skolen, Snowden-avsløringenes betydning for personvernets stilling, og hvordan 'tingenes internett' gjør sitt inntog i livene våre. (28/01/2015)
 
IFPI Norge har utarbeidet en rapport om det norske musikkmarkedet i 2014. Rapporten peker på hovedtrender og fokuserer på overgangen til digital musikkomsetning, der særlig strømmetjenester har fortrengt det fysiske platesalget. Rapporten inneholder også bestselgerlister for 2014. IFPI Norge er en bransjeorganisasjon som består av de største plateselskapene. (20/01/2015)
 
Dersom det åpnes for å bruke 700 MHz-båndet til mobile tjenester, vil det skape utfordringer for bakkesendt TV i Norge. Det aktuelle båndet utgjør nemlig ca. 30 prosent av frekvensene til dagens digitale bakkenett for TV. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har nå utredet tekniske konsekvenser av en slik omlegging for bakkenettet for TV. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med NTV/RiksTV, NRK og Norkring. Nkom har også fått utredet økonomiske konsekvenser for bakkenettet. Fremtiden til 700 MHz-båndet diskuteres internasjonalt, og Norge må ta stilling til spørsmålet. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er det nye navnet på Post- og teletilsynet. (19/01/2015)
 
Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) har utarbeidet rapporten 'Digital Radio Toolkit - Key Factors in the Deployment of Digital Radio'. Her har analytikerne i EBU identifisert en rekke nøkkelfaktorer for en vellykket innføring av bakkesendt digitalradio (DAB/DAB+). Erfaringene er hentet fra de tre landene som leder an i DAB-overgangen i Europa: Norge, Sveits og Storbritannia. EBU er en bransjeorganisasjon for europeiske allmennkringkastere. (09/01/2015)
 
PricewaterhouseCoopers tolvsiders rapport, «Feeling the Effects of the Videoquake», presenterer resultatene fra en undersøkelse selskapet har fått utført om bruk av strømmetjenester i USA. Konklusjonen er at færre unge har et TV-abonnement og at strømmetjenester - spesielt Netflix - er på frammarsj. (06/01/2015)
 
Oversikt over medieaktører i NRKs dekningsområder
European Media Policy nr. 3, 2014
NRKs distriktskontorer på nett og mobil
Ofcom-rapport om barns mediebruk
Medietrender i Norden nr. 2, 2014
Ny global rapport om IKT-utvikling
MBL-rapport om NRK
Dansker og digitale nyheter
Medieåret 2013-2014. Medieutvikling i Norge: Fakta og trender
Hovedrapport om ytringsfrihet i Norge
TV-markedet - private vs. offentlige aktører
Bredt og smalt innhold på NRK
Analyse av finansieringsmodeller for NRK
Kommentarjournalistikk i norske regionaviser
Kartlegging av europeisk filmpublikum
Status for kinoene i Europa
Schibsteds fremtidsrapport
Rapport om norsk medieøkonomi
Internasjonale TV-trender
Forslag til fremtidig lokalradioregulering
Analyse av moms på papir- og e-bøker
European Media Policy nr. 2, 2014
Ny rapport om ytringsfrihet i Norge
Statusrapport for DAB-vilkår
Økonomien i norsk filmbransje
Communications Market Report 2014
Medietrender i Norden nr. 1, 2014
Mobil og bredbånd i Norden og Baltikum
Kunnskap om produktplassering på TV
Ny rapport om digitale nyheter
Allmennkringkastingsrapporten 2013
Leserundersøkelsen 2014
Amedias årsrapport for 2013
Gjennomgang av Norsk kulturråd
Omfang av online filmtjenester 2013
Avisåret 2013
Redaksjonell årsrapport 2013
NRKs årsrapport 2013
Det norske ekommarkedet 2013
Medieundersøkelsen 2014
Rapport om spill og avhengighet
Rapport om PR og pressen
Rapport om medienes dekning av finans- og bankkrisen
Freedom of the Press 2014
Barn og medier-undersøkelsene 2014
Rapport om tilskudd til nasjonale ukeaviser
Insentivordninger for film- og TV-produksjon
European Media Policy no. 1, 2014
Schibsteds årsrapport for 2013
Eierskapsmeldingen 2013
USA: Status for nyhetsmediene
Norsk mediebarometer 2013
Medietilsynets årsrapport 2013
Fakta om gutter og dataspilling
NRKs profilundersøkelse 2013
Nordvisions årsrapport 2013-14
BBCs betydning for britiske TV-seere
IFPI: Digital Music Report 2014
Musikkstrømming og inntektsfordeling
Redaksjonelle regnskap for Schibsted-aviser
Ny statusrapport for digitalisering av radio
Rapport om norsk spillbransje
World Press Freedom Index 2014
Personvern - tilstand og trender 2014
Det norske musikkmarkedet 2013
Rapport fra World Internet Project
Ofcom: Internasjonal markedsrapport 2013
European Media Policy no. 2, 2013
Nordmenns bruk av mobil og andre ekom-tjenester
Fremtiden til Film & Kino og Norsk kino- og filmfond
TV-nyhetskanaler i Europa
Global rapport om IKT-utvikling
Digitalradio i Storbritannia
Nordisk bokbransjestatistikk for 2012
Rapport om TV-økonomi og allmennkringkasting
Ny rapport om medieøkonomi
Kartlegging av audiovisuelle bestillingstjenester (nett-TV m.m.)
Kartlegging av norske filmfestivaler
Musikkbransjens digitale utfordringer
Ofcoms Communications Market Report 2013
Mobil og bredbånd i Norden
Amedias årsrapport for 2012
Rapport om digitale nyheter
Allmennkringkastingsrapporten 2012
European Media Policy no. 1, 2013
Norsk kulturbarometer 2012
Det norske ekommarkedet 2012
Rapport: Journalistikk og demokrati
Rapport fra World Internet Project
Redaksjonell årsrapport 2012
Medieundersøkelsen 2013
Ytringsfrihetsbarometeret 2013
Norsk mediebarometer 2012
Medietilsynets årsmelding 2012
Avisåret 2012
NRKs årsrapport 2012
USA: Status for nyhetsmediene
Medietilsynets årsrapport 2012
Schibsteds årsrapport for 2012
Eierskap i norske medier 2012
Status for digitalisering av radio
IFPI: Digital Music Report 2013
Smarttelefoner og apper i Norge
Ofcom: Internasjonal markedsrapport 2012
Medier i Norden 3-4/2012
EU-rapport om mediefrihet og -mangfold
European Media Policy no. 2, 2012
Digitalt kulturkonsum i Norge
Leveson-rapporten om britisk presse
Riksrevisjonen: Kostnadseffektivitet i NRK
Rapport om mangfold i film og TV
Norsk medieøkonomi 2007-2011
SKUP-arkiv med metoderapporter
Innføring av AMT-direktivet i Norge
USA: Trender i nyhetskonsumet 1991-2012
USA: Nyheter på mobil og brett
Største mediekonsern i Europa og verden 2011
Norske barn og unges mediebruk
Svensk mediestatistikk i miniformat
Musikk-strømming internasjonalt - Norge leder an
Allmennkringkastingsrapporten 2011
Småbarns digitale univers
Forslag til endringer i medieeierskapsloven
Medier i Norden 1-2/2012
EU-rapport om AMT-direktivet
Vurdering av NRKs allmennkringkastervirksomhet i 2011
Status for overgang til digital radio
Medieåret 2010-2011. Medieutvikling i Norge: Fakta og trender
Redaksjonell årsrapport 2011
Medieundersøkelsen 2012
Det norske ekommarkedet 2011
Rapport fra World Internet Project
European Media Policy no. 1, 2012
Avisåret 2011
NRKs årsrapport 2011
Medieeierskapsutredningen 2012
Eierskapsmelding 2011
Forslag til endret pressestøtte
Rapport om faste bokpriser
Norsk mediebarometer 2011
USA: Status for nyhetsmediene
Nordmenns bruk av nett-TV
Kartlegging av den norske spillbransjen
Medietilsynets årsrapport 2011
Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa
IFPI: Digitalisering av musikksalget
USA: Stort hopp for medie- og lesebrett
Medieeierskap - en medievitenskapelig analyse
Rapport om litteraturpolitiske virkemidler
Medier i Norden 3-4, 2011
Ofcom: Internasjonal markedsrapport 2011
Evaluering: Statlig støtte til regionale filmfond
European Media Policy no. 3, 2011
On the International Agenda no. 2, 2011
Vertikal integrasjon i mediemarkedet
Regulering av mediemarkedene
Norsk medieøkonomi 2006-2010
Nettbrett-bruk og nyhetskonsum
Hva vet appen om deg?
Danmark: Forslag til fremtidig mediestøtte
European Media Policy no. 2, 2011
Holdninger til personvern på Internett
Publikumsforskning i Europa - og Norge
Bruk av sosiale medier i jobbsammenheng
Medier og demokrati i Øst-Europa
Medieprospect 2011
Ofcom: Britenes mediebruk
Internasjonal markedsrapport 2010
Lokalradioens rolle og fremtid
Medieansvarsutvalgets utredning
USA: Sviktende lokal nyhetsdekning
Allmennkringkastingsrapporten 2010
Medier i Norden 2/2011
Det norske ekommarkedet 2010
Ny avisrapport
Medieundersøkelsen 2011
EU/EØS-dekningen i norske medier
European Media Policy no. 1, 2011
Internettrapporten 2010
Rapport om dataspill og problemspilling
Schibsteds årsrapport 2010
NRKs årsrapport 2010
European Media Policy no. 3, 2010
Mediestøtteutvalgets utredning
Medier i Norden 1/2011
Medietilsynets årsrapport 2010
Kabel-TV og fiber som aksess
TV, mangfold og valgfrihet
Digitalisering av radiomediet
Risiko og trygghet på Internett
Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009
Medier i Norden 4/2010
Norsk medieøkonomi 2005-2009
Undersøkelse av NRKs nettnyheter
Rapport om nærradio i Storbritannia
Én av tre spiller PC-/TV-spill
Interaktiv bok om medieutviklingen
Mindre utenriks i britisk presse
Mediehusrapporten 2010
Fremtiden for svenske medier
Digital kommunikasjon i Europa
Medier i Norden 3/2010: Allmennkringkasting
European Media Policy no. 2, 2010
Analyse av britiske lokal- og regionalmedier
Også dataspill kan gi avhengighet
Økt nyhetskonsum i USA
Modeller for å sikre journalistikken
Mediebruk i Storbritannia
Det globale avismarkedet
Featurejournalistikk på nett
NRK på nye medieplattformer
Bakgrunnen for Media Norge
Hvor farlig er medievold?
Evaluering av Bokavtalen
Allmennkringkastingsrapporten 2009
Sintef-rapport om personvern i sosiale medier
Medier i Norden 2/2010: Litteraturpolitikk
Det norske ekommarkedet 2009
European Media Policy no. 1, 2010
Kostbar kvalitet
Medieundersøkelsen 2010
The World Internet Project
Schibsteds årsrapport for 2009 klar
Medietilynet: Eierskap i norske medier 2009
NRKs årsrapport 2009
Norsk presses historie 1-4
Norsk mediebarometer 2009
Barn og digitale medier 2010. Fakta om barn og unges bruk og opplevelser av digitale medier
Avisåret 2009
Medietilsynets årsrapport til Kulturdepartementet
The Emerging Media Toddlers
Digital radio in Europe
Medieåret 2008-2009. Medieutvikling i Norge: Fakta og trender
Historien om bakkenettet
Worlds of Journalism
The Nordic Media Market 2009. Media Companies and Business Activities
Utredning om konsekvenser av markedsfinansiering og privatisering av NRK
Kultur og mediebruk blant innvandrere
 
MEDIENORGE ©2017 medienorge@infomedia.uib.no