NRK
NRK er en statlig eid allmennkringkaster og et av de største mediekonsernene i Norge. Den lisensfinansierte kringkasteren, som hadde monopol på radio- og TV-sendinger fram til begynnelsen av 1980-tallet, har beholdt sin sterke posisjon til tross for stadig tøffere konkurranse fra kommersielle kanaler. 85 prosent av befolkningen bruker NRKs tilbud daglig (2017).

Virksomhet

NRK er i dag et mediehus med et omfattende tilbud på radio, TV og - ikke minst - på internett.

TV
NRK har tre riksdekkende TV-kanaler; NRK1 har hatt sendinger siden 1960, NRK2 siden 1996 og NRK3/Super siden 2007. I tillegg har NRK 12 regionale sendinger i vinduer i NRK1s sendeskjema. Selv etter at bakkenettet ble digitalisert og «alle» fikk mange kanaler, har NRK beholdt en bemerkelsesverdig sterk posisjon i TV-markedet. NRK1 er fortsatt landets største TV-kanal og har i perioden 2008-2017 ligget stabilt på en markedsandel på 30-32 prosent. Dette er lavere enn nivået på rundt 40 prosent før digitaliseringen, men inkludert andeler for de nye NRK-kanalene er tilbakegangen etter overgangen digitalt bakkenett svært liten. NRK har også et omfattende tilbud på nett-TV, med både direktesendinger og et stort arkiv.

Radio
Etter stengingen av FM-nettet i løpet av 2017, består NRKs radiotilbud av 13 riksdekkende kanaler. I tillegg kommer NRK Vær og NRK Trafikk, som ikke har ordinære programmer, men vær- og trafikkmeldinger som går i loop.  NRK har også 15 ulike distriktssendinger som sender på P1 noen timer daglig. 

Lyttertallene for NRK gikk ned i forbindelse med stengingen av FM-nettet. Noe av årsaken kan være at NRK stengte ned sin del av nettet før de kommersielle radiokanalene. Det gjenstår ennå å se om nedgangen er varig, men også radiolyttingen totalt har gått ned etter overgangen til DAB. 

Internett
Internett var lenge en av NRKs store utfordringer. Til tross for tilgang til store mengder stoff internt, nådde trafikken på NRKs nettsider aldri opp til forventningene. Dette er i dag et tilbakelagt stadium: NRK.no er nå det nest mest besøkte nettstedet i Norge etter VG Nett, og suksessen er så stor at konkurrentene - i første rekke nettavisene og TV 2 - klager over NRKs posisjon. Trafikkveksten til NRK begynte å skyte fart i 2008, med den nye værtjenesten Yr.no som en kraftig driver. Men også den øvrige nettsatsingen - mer TV- og radioinnhold, bedre avspillere osv. - har bidratt. «Statskanalen» har også lyktes på nye mobile plattformer som smarttelefoner og nettbrett. Uten Yr er NRKs nettrafikk på linje med Dagbladet og TV 2. 

Værtjenesten Yr er et samarbeid med Meteorologisk Institutt. NRK har også gått inn i andre samarbeidsprosjekter på nett, for eksempel turplanleggeren UT.no, men valgte senere å trekke seg. I 2017 startet NRK sammen med Dagbladet og TV 2 opp Faktisk.no, en tjeneste som blant annet skal faktasjekke det politiske ordskiftet og avdekke falske nyheter.

Distribusjon
NRK er en sentral aktør innen sendenett for TV og radio, men ikke i samme grad som før. NRK eide tidligere det analoge bakkenettet for TV sammen med Telenor, men solgte seg ut i 1999. NRK eier nå en tredjedel av selskapet Norges televisjon (NTV), som fikk konsesjon for utbyggingen av det digitale bakkenettet, og en tredjedel av søster­selskapet RiksTV, som er det kommersielle selskapet som tilbyr TV-kanaler i nettet. De andre eierne er Telenor og TV 2. NRK har en lovfestet rett til å sende TV i bakkenettet, mens andre kanaler må søke RiksTV om plass. Også i utviklingen av digitale sendenett for radio (DAB) har NRK spilt en viktig rolle, men her er det primært Telenor-eide Norkring som står for utbygging og drift.

Finansiering
Over 95 prosent av NRKs inntekter stammer fra lisens. Gjennom lisensordningen holdes økonomien stabil og skjermet fra svingninger i mediemarkedet. Ordningen gir også større uavhengighet fra politikerne enn om finansieringen skjedde over statsbudsjettet. Både lisensavgiften og -inntektene har økt år for år, og NRK har mistet/sagt fra seg muligheten til å selge reklameplass på tekst-TV og internett. Samtidig har NRKs satsing på salg av spin-off-produkter i tilknytning til barneprogrammer fått kritikk fra flere hold. NRK har likevel slitt med høye utgifter og har gjennomført betydelige nedskjæringer. Lisensordningen har de siste årene vært under utredning, og en ny finansieringsordning er varslet.

Eiere

NRK er i dag et statlig eid aksjeselskap. Kulturministeren utgjør NRKs generalforsamling og er den som peker ut NRKs styre. Styret ansetter kringkastingssjef, og legger økonomiske og strategiske rammer for virksomheten. NRK-plakaten er vedtatt av Stortinget og definerer sammen med kringkastingsloven selskapets overordnede mål og plikter. Siden 2010 har NRK måttet ha forhåndsgodkjenning før lansering av nye tjenester som vil utgjøre en vesentlig del av allmenn­kringkastingsoppdraget.

Historie

Etableringen av NRK ble vedtatt av Stortinget i 1933 - forløperen var det private radioselskapet Kringkastingsselskapet A/S, som startet ordinære radiosendinger i 1925. Med opprettelsen ga Stortinget samtidig NRK monopol på kringkasting i Norge, et monopol som skulle vare i nesten 50 år. NRK fikk også monopol på radiolisensen som var innført i 1924. Reklame var tillatt i sendingene fram til tyskerne forbød den i 1940.

Lenge besto NRKs tilbud til befolkningen kun av én radiokanal, men i 1960 startet de første offisielle TV-sendingene. Etter at NRK fikk konkurranse fra nærradioer i 1982, ble tilbudet etter hvert utvidet med flere radio- og TV-kanaler. Kringkastingsmonopolet ble offisielt opphevet i 1987. 

Siden etableringen i 1933 er det tatt flere grep for å gjøre NRK mer uavhengig av stat og politisk styring. Fra begynnelsen av var NRK en statsinstitusjon og kringkastingssjefen ble utpekt av regjeringen. I 1988 fikk NRK mer økonomisk handlingsrom da det ble omdannet til en statlig stiftelse. I 1996 ble stiftelsen til et aksjeselskap med eget styre, og styret overtok ansettelsen av kringkastingssjefen. Selskapets generalforsamling utgjøres av landets kulturminister.

NRK har etter hvert utviklet et omfattende tilbud av TV- og radiokanaler, og har også etablert et eget nyhetstilbud på Internett, i tillegg til nett-TV og nettradio.

I juni 2015 la regjeringen fram stortingsmeldingen «Open og opplyst - allmennkringkasting og mediemangfald», hvor NRKs oppdrag og rolle drøftes. I etterkant ble både kravene til NRK og reguleringen av kringkastingsvirksomheten noe endret. Blant annet ble NRK pålagt å øke andelen ekstern produksjon, og gitt et selvstendig ansvar for mediemangfoldet i Norge. Lisensordningen ble utredet i en egen rapport, og er blitt varslet endret, uten at det klart hvilken form finansieringen skal ha i framtiden. Etter påtrykk fra avisbransjen og kommersielle TV- og radioselskaper foretok Medietilsynet i 2017/2018 en egen utredning om NRKs posisjon i forhold til andre mediers konkurransesituasjon. Medietilsynets rapport konkluderte med at NRK ikke er en vesentlig  trussel for andre medier, men er blitt sterkt kritisert i etterkant.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
TNS Gallup
Ketil Jarl Halse & Helge Østbye (2003): Norsk kringkastingshistorie
 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring