Kilder - økonomi
 
Bauer Media Group eier i dag radiokanalen Radio Norge. Kanalen startet sine sendinger 1.1.2004, da som Kanal 24. Kanalen er Norges andre private reklamefinansierte og riksdekkende radiokanal (P4 var den første). Radio Norge har konsesjon som kommersiell allmennkringkaster og leverer allmennkringkasterregnskap til Medietilsynet. Programstatistikk for kanalen finner du i tilsynets årlige allmennkringkastingsrapport.
Bauer Media
Jernbanetorget 4
0154 Oslo
Tlf.: 07270
E-post: lasse.kokvik@bauermedia.no
URL: http://www.radioplay.no/om/radioplay
omfatter de største forlagene i Norge og publiserer årlig omfattende statistikk for bokbransjen. De fleste av oversiktene er kun basert på medlemmenes omsetning, produksjon etc. som omfatter ca. 60% av totalmarkedet, men foreningen samler også inn salgstall for hele bransjen.
Den norske Forleggerforening
Øvre Vollgt. 15
N-0158 OSLO
Tlf.: 22 00 75 80
E-post: dnf@forleggerforeningen.no
URL: http://www.forleggerforeningen.no/
(tidl. Kommunale Kinematografers Landsforbund) er bransjeorganisasjon for norske kinoer. Film & Kino var tidligere først og fremst en medlemsorganisasjon for kommunale kinoer, men etter at mange kommunale kinoer er blitt solgt, omfatter medlemsmassen også privateide kinoer. Film & Kino utarbeider omfattende statistikk for norsk kinodrift. Denne statistikken ble tidligere publisert i tidsskriftet Film & Kinos årboksnummer. Fra og med filmåret 2011 rapporteres tallene i en egen årbok i elektronisk format. Årboken inneholder også informasjon om sensurerte filmer, norsk filmproduksjon og filmstøtte.
Film & Kino
Filmens Hus
Dronningens gate 16
P.B. 446 Sentrum
N-0104 OSLO
Tlf.: 22 47 45 00
E-post: guttorm@kino.no
URL: http://www.kino.no/
(tidl. Norsk Kassettavgiftsfond) ble opprettet av Kulturdepartementet i 1982 for å gi godtgjørelse til rettighetshavere som er bosatt og arbeider i Norge, for lovlig kopiering til privat bruk som skjer fra video- og fonogrammer. Samtidig skal Fondet fremme produksjon og formidling av innspillinger i lyd og/eller bilde foretatt i Norge av produsent som hovedsakelig har sitt virke i Norge. I 2000 ble forvaltningen av fondet lagt under Kulturrådet, og det er i dag Kulturrådet som er sekretariat for fondet.
Fond for lyd og bilde
Mølleparken 2
P.B. 8052 Dep
N-0031 OSLO
Tlf.: 21 04 58 00
E-post: post@kulturradet.no
URL: http://www.norskkulturrad.no/
krever inn avgift i forbindelse med offentlig bruk av opptak av utøvende kunstneres prestasjoner. Avgiften som kreves inn brukes til støtte for utøvende kunstnere og til innspillinger med norske utøvende kunstnere.
Fond for utøvende kunstnere
Postboks 626 Sentrum
N-0106 OSLO
Tlf.: 22 40 27 60
E-post: ffuk@ffuk.no
URL: http://www.ffuk.no/
er bransjeorganisasjonen for de største plateselskapene i Norge. IFPI Norge utarbeider årlige oversikter for omsetning av fonogrammer, og er tilsluttet den internasjonale organisasjonen IFPI (International Federation of the Phonografic Industry).
IFPI Norge
Kristian Augusts gate 10
N-0164 OSLO
Tlf.: 22 99 31 00
E-post: ifpi@ifpi.no
URL: http://www.ifpi.no/
er et uavhengig og selvfinansierende institutt med utspring fra Handelshøyskolen i Göteborg. Instituttet kartlegger det svenske reklamemarkedet og presenterer jevnlig statistikk og analyser av utviklingen i sektoren. Fra 2005 har IRM også samlet inn tall for det norske reklamemarkedet. IRMs statistikk bygger på innsamlede rapporter fra medieaktørene, og viser netto fakturert omsetning av annonser i ulike medier. Rabatter og provisjon er trukket fra, og tallene inkluderer også rubrikkannonser som utgjør en stor andel av omsetningen for f.eks. avis.
IRM - Institutet för reklam- och mediestatistik
Sveavägen 45, 1 tr
111 34 Stockholm
Tlf.: +46 8 663 04 90
Fax: +46 8 663 04 99
E-post: info@irm-media.se
URL: https://www.irm-media.se/
ble opprettet i 1982. Departementets ansatte er fordelt på fem fagavdelinger, en administrasjons- og økonomiavdeling og informasjonsenheten. Departementets hovedansvarsområder er kultur, kulturvern, mediesaker (film, kringkasting, presse og opphavsrett), frivillig arbeid og idrett. Departementet bevilger bl.a. støtte til filmproduksjon.
Kulturdepartementet
Grubbegata 1
Postboks 8030 Dep
N-0030 OSLO
Tlf.: 22 24 90 90
E-post: postmottak@kud.dep.no
URL: https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/id545/

Mediebyråenes Interesseorganisasjon (MIO)

var mediebyråenes interesseorganisasjon i Norge og ble nedlagt våren 2011. MIOs rolle ble i stedet overtatt av Mediebyråforeningen. MIO utarbeidet til og med 2010 statistikk for netto reklameomsetning fordelt på mediegrupper, inkludert Internett. Statistikken var basert på utfakturert omsetning hos de største mediesbyråene, og tok hensyn til rabatter. Mediebyråforeningen utarbeider fra og med 2011 samme type statistikk.
Mediebyråforeningen er en interesseorganisasjon for mediebyråene i Norge. Mediebyråenes rolle er å planlegge reklamekampanjer og plassere reklame i ulike medier på vegne av annonsørene. Mediebyråforeningen har overtatt som bransjeorganisasjon etter Mediebyråenes Interesseorganisasjon (MIO), som ble nedlagt våren 2011. I likhet med MIO utarbeider Mediebyråforeningen statistikk over reklameomsetning, basert på rapporter fra medlemsbyråene.
Mediebyråforeningen
Pilestredet 27
P.B. 6733 St. Olavs plass
N-0130 Oslo
Tlf.: +47 91 83 49 38
E-post: merete@mediebyraaforeningen.no
URL: http://mediebyraaforeningen.no/
er et resultat av sammenslåingen av Statens medieforvaltning, Statens filmtilsyn og Eierskapstilsynet 1.1.2005. Medietilsynet skal føre tilsyn med markeds- og eierforhold i dagspresse og kringkasting, sette aldergrenser på filmer og registrere videogram, være konsesjonsmyndighet for lokalkringkasting og annen kringkasting, og føre tilsyn med at vilkårene for kringkasting overholdes. Tilsynet administrerer også den norske pressestøtten og flere andre støtteordninger på medieområdet.
Medietilsynet
Nygata 4
N-1607 FREDRIKSTAD
Tlf.: 69 30 12 00
E-post: post@medietilsynet.no
URL: http://www.medietilsynet.no/
Modern Times Group MTG Ltd har ansvaret for kringkastingen av MTGs reklamefinansierte TV-kanaler i Skandinavia - deriblant TV3 med søsterkanaler i Norge, Sverige og Danmark. Siden selskapet er lokalisert i Storbritannia, omfattes sendingene av britiske reklameregler som stort sett er mer liberale enn de norske.
Modern Times Group MTG Ltd
Akersgata 73
Pb. 8843 Youngstorget
0028 Oslo
Tlf.: 229 901 50
Fax: 229 901 55
E-post: info@mtgtv.no
URL: http://www.mtgtv.no/

Musikkinformasjonssenteret (MIC)

ble etablert i 1978 på initiativ fra Norsk Komponistforening og ble fra 1982 finansiert over Kulturdepartementets budsjett. Musikkinformasjonssenteret administrerte fram til 2002 Innkjøpsordningen for nye norske fonogrammer på vegne av Norsk Kulturråd. Fra og med andre halvår av 2002 har Kulturrådet selv overtatt administrasjonen av ordningen. I 2013 ble MIC fusjonert med Music Export Norway til den nye organisasjonen Music Norway, som skal legge til rette for profilering og eksport av norsk musikk.
er et frittstående forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Nkom ble etablert i 1987 (da som Statens teleforvaltning) på bakgrunn av liberaliseringen i telesektoren. Nkoms hovedansvarsområde er å regulere og overvåke post- og telekommunikasjonssektoren i Norge. Nkom utarbeider telestatistikk over trafikk, abonnement og omsetning i tele- og bredbåndssektoren. Tidligere utga de også Nettrapporten med oversikt over norske registrerte kabelnett og antall abonnenter, men denne opphørte i 2004 da registreringsplikten for kabel-TV-nett falt bort. Nkom het fram til 2015 Post- og teletilsynet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Postboks 93
4791 Lillesand
Tlf.: 22 82 46 00
Fax: 22 82 46 40
E-post: firmapost@nkom.no
URL: http://www.nkom.no
er et norsk datterselskap i Nielsen-konsernet, en av verdens største aktører innen markedsanalyse, som opererer i alle verdensdeler. Nielsen Media Research AS (før 2007: ACNielsen Reklame-Statistikk AS) utarbeider statistikk for reklameomsetning i Norge. Statistikken er basert på den såkalte 'rate-card'-metoden. Det vil si at tallene er basert på registreringer av f.eks. spaltemeter i avis og ukepresse, lengde på reklameinnslag i TV etc. og regnet ut fra prislister. Rabatter og provisjoner er ikke tatt hensyn til. Det vil også si at basis for statistikken er et utvalg av aviser, blader, selskaper etc. som kan variere fra år til år.
Nielsen Media Research AS
Verkstedveien 3
P.B. 501 - Skøyen
N-0277 OSLO
Tlf.: 22 58 34 00
Fax: 22 58 34 01
E-post: Birgitte.Reuter@nielsen.com
URL: http://no.nielsen.com/

Norsk filmfond

ble etablert 1. juli 2001 for å samle forvaltningen av statlige støtteordninger til filmproduksjon på ett og samme sted. Filmfondet administrerte fram til 2008 tilskuddsordningene til spillefilm-, dokumentarfilm- og kortfilmproduksjon, samt billettstøtte, direkte produsentstøtte og tilskudd til den nasjonale norske filmkommisjonen. I 2008 ble filmfondet lagt inn under Norsk filminstitutt.
er underlagt Kulturdepartementet. NFI skal distribuere, vise, profilere og informere om norsk film nasjonalt og internasjonalt. Frem til juli 2001 administrerte NFI bl.a. produksjons- og billettstøtten til norske langfilmer. I 2001 ble denne oppgaven overført til Norsk filmfond, men i 2008 ble ansvaret tilbakeført da filmfondet ble lagt inn under filminstituttet.
Norsk filminstitutt
Filmens Hus
Dronningens Gate 16
P.B. 482 Sentrum
N-0105 OSLO
Tlf.: 22 47 45 00
Fax: 22 47 45 99
E-post: post@nfi.no
URL: http://www.nfi.no/
ble opprettet av Kommunale Kinematografers Landsforbund i 1970. Fondet har bl.a. ansvaret for innkreving av en omsetningsavgift for kjøpe- og leievideo. Denne ble tidligere innkrevd fra videoforhandlerne slik at fondet kunne utarbeide omsetningstall for videoutleie og -salg til forbruker. Fra 2000 ble avgiften i stedet lagt på distributørene. Fondets hovedoppgave er stimuleringstiltak for kino-, film- og videobransjen.
Norsk kino- og filmfond
Filmens Hus
Dronningens gate 16
P.B. 446 Sentrum
N-0104 OSLO
Tlf.: 22 47 45 00
E-post: guttorm@kino.no
URL: http://www.kino.no/
har som hovedmål å stimulere det profesjonelle kunstlivet, styrke kulturvernet og gjøre kunst og kultur tilgjengelig for så mange som mulig. Kulturrådet fordeler midlene i Kulturfondet som er en del av statskassen. Musikk er et av områdene Kulturrådet bidrar økonomisk til. Kulturrådet gir ut årsmelding med opplysninger om tildelingene. Fra 2011 har Kulturrådet også overtatt tidligere ABM-utviklings kompetanse og oppgaver på museums- og arkivfeltet.
Norsk kulturråd
Mølleparken 2
Postboks 4808 Nydalen,
0422 OSLO
Tlf.: 21 04 58 00
E-post: post@kulturradet.no
URL: https://www.kulturradet.no/
har en analyseavdeling som utarbeider programstatistikk og statistikk for bruk av radio og TV, basert på undersøkelser gjennomført av Kantar TNS. Denne statistikken blir presentert i NRKs Årsrapport og Årsregnskap. NRK legger også informasjonsmateriale ut på nettsidene sine.
Norsk Rikskringkasting (NRK)
Markeds- og kommunikasjonsavdelingen
Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1
P.B. 8500 Majorstuen
N-0340 OSLO
Tlf.: 23 04 70 00
E-post: info@nrk.no
URL: https://www.nrk.no/informasjon/

Norsk Videogramforening

organiserer de største distributørene av videofilm på leie- og kjøpemarkedet i Norge. Utarbeider bransjestatitikk knyttet til antall titler, omsetning, pris etc. basert på rapporter fra medlemmene. Forbundet er medlem av the International Video Federation (IVF) og rapporterer inn estimerte totaltall for hele videomarkedet i Norge til denne internasjonale organisasjonen.
Norsk Videogramforening
Brennastubben 23
N-1279 OSLO
Tlf.: 22 61 01 18
E-post: wjoha@broadpark.no
er Norges største kommersielle radiokanal. P4 startet sine sendinger i september 1993, som landets første riksdekkende kommersielle radiokanal. Eier er mediekonsernet MTG. P4 har konsesjon som kommersiell allmennkringkaster og avgir årlig allmennkringkasterregnskap til Medietilsynet. Programstatistikk for P4 finner man i Medietilsynets årlige allmennkringkastingsrapport.
P4 Radio Hele Norge
P.B. 817
N-2626 LILLEHAMMER
Tlf.: 61 24 84 44
Fax: 61 24 84 45
E-post: p4@p4.no
URL: http://www.p4.no/
er Norges største kommersielle TV-kanal og er fra 2012 heleid av Egmont. Selskapet ga tidligere ut egen årsmelding om virksomheten med en del statistikk for programvirksomhet og sendinger. TV 2 har også egen informasjonsavdeling som kan svare på spørsmål om virksomheten, og publiserer informasjon på nettsidene sine. I tillegg til hovedkanalen TV 2 har konsernet en rekke nisjekanaler og strømmetjenesten TV 2 Sumo.
TV 2
Lars Hilles gate 30
P.B. 7222
N-5020 BERGEN
Tlf.: 02255
E-post: info@tv2.no
URL: http://www.tv2.no/
er eid av det amerikanske mediekonsernet Discovery Communications, via datterselskapet Discovery Networks Norway. Kanalen utarbeider ikke egen statistikk for virksomheten, men kan gi informasjon om sendetimer etc. I tillegg til hovedkanalen, som sender fra Norge, har TVNorge ansvaret for flere nisjekanaler som sender fra London.
TVNorge
NYDALEN ALLÉ 37
P.B. 4800 NYDALEN
N-0422 OSLO
Tlf.: 21 02 20 00
E-post: espen_skoland@discovery.com
URL: http://www.dplay.no/tvnorge/
 
MEDIENORGE ©2019 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring