Kilder - tv
 
er et interesseorgan for elektro- og elektronikkbransjen, opprettet av Elektronikkforbundet og Leverandørforbundet Lyd&Bilde. Elektronikkbransjen utarbeider bl.a. bransjestatistikk over omsetningen innen elektrobransjen som helhet. Dette innbefatter bl.a. tall for salg av utstyr knyttet til TV, video, radio og fonogram.
Elektronikkbransjen
Fyrstikkalléen 3 A
P.B. 6640 Etterstad
N-0607 OSLO
Tlf.: 23 06 07 07
Fax: 23 06 07 00
E-post: adm@elektronikkbransjen.no
URL: http://www.elektronikkbransjen.no/
er et av landets største institutter innen markedsanalyse, meningsmålinger, medieundersøkelser og informasjonsbehandling. MMI gjennomførte fram til desember 1999 undersøkelsen Norsk TV-meterpanel på oppdrag fra de norske fjernsynsselskapene. Fra 1.1.2000 overtok Norsk Gallup (nå TNS Gallup) ansvaret for undersøkelsen. Fra 1.1.2012 er MMI en del av det internasjonale analysekonsernet Ipsos og heter Ipsos MMI. I perioden 2006-2011 var instituttet eid av det internasjonale analysekonsernet Synovate, som ikke brukte MMI-navnet.
Ipsos MMI
Christian Kroghs gt. 1
N-0186 OSLO
Tlf.: 22 95 47 00
Fax: 22 95 47 01
E-post: firmapost.norway@ipsos-mmi.no
URL: http://ipsos-mmi.no/
er et uavhengig og selvfinansierende institutt med utspring fra Handelshøyskolen i Göteborg. Instituttet kartlegger det svenske reklamemarkedet og presenterer jevnlig statistikk og analyser av utviklingen i sektoren. Fra 2005 har IRM også samlet inn tall for det norske reklamemarkedet. IRMs statistikk bygger på innsamlede rapporter fra medieaktørene, og viser netto fakturert omsetning av annonser i ulike medier. Rabatter og provisjon er trukket fra, og tallene inkluderer også rubrikkannonser som utgjør en stor andel av omsetningen for f.eks. avis. IRM samarbeider med konsulentselskapet Wilberg Management om analyser av det norske markedet.
IRM - Institutet för reklam- och mediestatistik
Brahegatan 9
114 37 Stockholm
Tlf.: +46 8 663 04 90
Fax: +46 8 663 04 99
E-post: irm@irm-media.se
URL: http://www.irm-media.no/
gjennomfører den store undersøkelsen Forbruker & Media som tar for seg mange typer mediebruk og som blant annet gir lesertall for norske aviser. Kantar TNS gjennomfører også undersøkelsen Norsk TV-meterpanel som gir de offisielle seertallene for norske tv-kanaler, og står bak undersøkelsen som gir de offisielle lyttertallen for norske radiokanaler - PPM-undersøkelsen. I tillegg måler Kantar TNS trafikk på norske nettsider og tilgang til og bruk av Internett generelt. Data fra de ulike målingene presenteres også på selskapets nettsider.
Kantar TNS
Kirkegata 20
P.B. 240 Sentrum
N-0103 OSLO
Tlf.: 91 11 16 00
E-post: info@tns-gallup.no
URL: http://www.tns-gallup.no/

Mediebyråenes Interesseorganisasjon (MIO)

var mediebyråenes interesseorganisasjon i Norge og ble nedlagt våren 2011. MIOs rolle ble i stedet overtatt av Mediebyråforeningen. MIO utarbeidet til og med 2010 statistikk for netto reklameomsetning fordelt på mediegrupper, inkludert Internett. Statistikken var basert på utfakturert omsetning hos de største mediesbyråene, og tok hensyn til rabatter. Mediebyråforeningen utarbeider fra og med 2011 samme type statistikk.
Mediebyråforeningen er en interesseorganisasjon for mediebyråene i Norge. Mediebyråenes rolle er å planlegge reklamekampanjer og plasserer reklame i ulike medier på vegne av annonsørene. Mediebyråforeningen har overtatt som bransjeorganisasjon etter Mediebyråenes Interesseorganisasjon (MIO), som ble nedlagt våren 2011. I likhet med MIO utarbeider Mediebyråforeningen statistikk over reklameomsetning, basert på rapporter fra medlemsbyråene.
Mediebyråforeningen
Pilestredet 27 H
P.B. 6733 St. Olavs plass
N-0130 Oslo
Tlf.: +47 41 63 70 70
E-post: Tonje.gjerstad@mediebyraaforeningen.no
URL: http://mediebyraaforeningen.no/
er et resultat av sammenslåingen av Statens medieforvaltning, Statens filmtilsyn og Eierskapstilsynet 1.1.2005. Medietilsynet skal føre tilsyn med markeds- og eierforhold i dagspresse og kringkasting; sette aldergrenser på filmer og registrere videogram; være konsesjonsmyndighet for lokalkringkasting og annen kringkasting; og føre tilsyn med at vilkårene for kringkasting overholdes. Tilsynet administrerer også den norske pressestøtten og flere andre støtteordninger på medieområdet.
Medietilsynet
Nygata 4
N-1607 FREDRIKSTAD
Tlf.: 69 30 12 00
Fax: 69 30 12 01
E-post: post@medietilsynet.no
URL: http://www.medietilsynet.no/

Modern Times Group MTG Ltd

Modern Times Group MTG Ltd har ansvaret for kringkastingen av MTGs reklamefinansierte TV-kanaler i Skandinavia - deriblant TV3 med søsterkanaler i Norge, Sverige og Danmark. Siden selskapet er lokalisert i Storbritannia, omfattes sendingene av britiske reklameregler som stort sett er mer liberale enn de norske.
Modern Times Group MTG Ltd
Chiswick Green
610 Chiswick High Road
W4 5RU London
er et frittstående forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Nkom ble etablert i 1987 (da som Statens teleforvaltning) på bakgrunn av liberaliseringen i telesektoren. Nkoms hovedansvarsområde er å regulere og overvåke post- og telekommunikasjonssektoren i Norge. Nkom utarbeider telestatistikk over trafikk, abonnement og omsetning i tele- og bredbåndssektoren. Tidligere utga de også Nettrapporten med oversikt over norske registrerte kabelnett og antall abonnenter, men denne opphørte i 2004 da registreringsplikten for kabel-TV-nett falt bort. Nkom het fram til 2015 Post- og teletilsynet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Postboks 93
4791 Lillesand
Tlf.: 22 82 46 00
Fax: 22 82 46 40
E-post: firmapost@nkom.no
URL: http://www.nkom.no
er et norsk datterselskap i Nielsen-konsernet, en av verdens største aktører innen markedsanalyse, som opererer i alle verdensdeler. Nielsen Media Research AS (før 2007: ACNielsen Reklame-Statistikk AS) utarbeider statistikk for reklameomsetning i Norge. Statistikken er basert på den såkalte 'rate-card'-metoden. Det vil si at tallene er basert på registreringer av f.eks. spaltemeter i avis og ukepresse, lengde på reklameinnslag i TV etc. og regnet ut fra prislister. Rabatter og provisjoner er ikke tatt hensyn til. Det vil også si at basis for statistikken er et utvalg av aviser, blader, selskaper etc. som kan variere fra år til år.
Nielsen Media Research AS
Drammensveien 123
P.B. 514 - Skøyen
N-0214 OSLO
Tlf.: 22 58 34 00
Fax: 22 58 34 01
E-post: post.no@nielsen.com
URL: http://no.nielsen.com/
har en analyseavdeling som utarbeider programstatistikk og statistikk for bruk av radio og fjernsyn, basert på undersøkelser gjennomført av MMI og TNS Gallup. Denne statistikken ble tidligere presentert i publikasjonen Tall&fakta som kom ut hvert år. Nå presenteres den i NRKs allmennkringkasterregnskap. En del av denne informasjonen gis også i NRKs årsmeldinger. NRK legger også noe informasjonsmateriale ut på nettsidene sine.
Norsk Rikskringkasting (NRK)
Markeds- og kommunikasjonsavdelingen
Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1
N-0340 OSLO
Tlf.: 23 04 70 00
Fax: 75 12 27 77
E-post: info@nrk.no
URL: http://www.nrk.no/
er opprettet av Norsk Presseforbund og har til formål å 'overvåke og fremme den etiske standard i norsk presse'. PFU vurderer klager på norsk presse sin atferd på grunnlag av Vær varsom-plakaten, Redaktørplakaten og Tekstreklameplakaten. Pressens Faglige Utvalg kan i prinsippet behandle klager knyttet til alle medier - kringkasting så vel som dagspresse, ukepresse, periodiske publikasjoner og nettpublikasjoner. Avgjørelsene - kalt uttalelser - skal offentliggjøres på godt synlig plass/i relevant sendetid i de medier saken gjelder. Utvalget består av 7 representanter, hvorav 3 fra utenfor pressen. Sammen med Institutt for Journalistikk har Presseforbundet opprettet en database med PFU-saker på Internett. Du finner 'PFU-basen' via pekeren til Norsk Presseforbund under.
Pressens Faglige Utvalg (PFU)
Norsk Presseforbund
Rådhusgt. 17
P.B. 46 Sentrum
N-0101 OSLO
Tlf.: 22 40 50 40
Fax: 22 40 50 55
E-post: pfu@presse.no
URL: http://www.presse.no
gjennomfører undersøkelsene Norsk mediebarometer og Norsk kulturbarometer som kartlegger den norske befolkningens medie- og kulturbruk. Norsk mediebarometer gjennomføres årlig, mens Norsk kulturbarometer gjennomføres med lengre mellomrom. Undersøkelsene er en oppfølging av de tidligere Kultur- og mediebruks-undersøkelsene på begynnelsen av 1990-tallet. Norsk mediebarometer gir sammenlignbare data for alle medier og gjennomføres med samme metode og opplegg hvert år. Resultatene av undersøkelsene publiseres i Statistisk sentralbyrås rapportserie Statistiske analyser. I tillegg utarbeider SSB flere typer kulturstatistikk som presenteres sammen med mediestatistikken på en egen temaside på Internett. Du finner også en omfattende IKT-statistikk på en lignende temaside for IKT.
Statistisk sentralbyrå
Akersveien 26
P.B. 8131 Dep
N-0033 OSLO
Tlf.: 62 88 50 00
E-post: ssb@ssb.no
URL: http://www.ssb.no/
er Norges største kommersielle TV-kanal og er fra 2012 heleid av Egmont. Selskapet gir ut egen årsmelding om virksomheten med en del statistikk for programvirksomhet og sendinger. TV 2 har også egen informasjonsavdeling som kan svare på spørsmål om virksomheten. TV 2 Gruppen har en rekke mindre TV-kanaler i tillegg til hovedkanalen TV 2.
TV 2
Nøstegaten 72
P.B. 7222
N-5020 BERGEN
Tlf.: 02255
Fax: 55 90 80 90
E-post: info@tv2.no
URL: http://www.tv2.no/

TV3

er en av kanalene til Viasat Broadcasting, eid av mediekonsernet MTG, og har søsterkanaler i Sverige og Danmark. Kanalen sender fra England og unngår slik norske reklameregler. TV3 utarbeider ikke egen statistikk for virksomheten, men kan gi informasjon om sendetimer etc.
TV3
Akersgata 73
P.B. TV3 Youngstorget
N-0028 OSLO
Tlf.: 22 99 00 33
Fax: 22 99 00 18
E-post: info@tv3.no
URL: http://www.tv3.no/
er eid av det amerikanske mediekonsernet Discovery Communications via datterselskapet SBS Discovery Media. Kanalen utarbeider ikke egen statistikk for virksomheten, men kan gi informasjon om sendetimer etc. I tillegg til hovedkanalen som sender fra Norge, har TVNorge ansvaret for flere nisjekanaler som sender fra London.
TVNorge
NYDALEN ALLÉ 37
P.B. 4800 NYDALEN
N-0422 OSLO
Tlf.: 21 02 20 00
Fax: 22 05 10 00
E-post: tvnorge@tvnorge.no
URL: http://www.tvnorge.no/
 
MEDIENORGE ©2017 medienorge@infomedia.uib.no