Metodebeskrivelse for TV-kanalenes seertall per år

Seerundersøkelsen Norsk TV-meterpanel ble etablert i 1992 og ble fram til år 2000 gjennomført av Synovate MMI på oppdrag fra fjernsynsselskapene. Fra 2000 tok Kantar TNS over ansvaret for gjennomføringen. En fullstendig beskrivelse av metode og gjennomføring av undersøkelsen finner du på Norsk TV-meterpanels egne sider.

Metode: All bruk av fjernsyn måles ved hjelp av et såkalt TV-meter koplet til fjernsynsapparatet (eller annet utstyr som kan motta TV-signaler via TV-tuner eller set-top-box, og som regelmessig brukes til TV-seing). TV-meteret registrerer automatisk om fjernsynsapparatet er på og hvilken kanal som er valgt. Samtidig registreres hvem som ser på fjernsyn via en egen betjening benyttet av husstandsmedlemmene. Kriteriet for at man skal registrere seg som seer er at man oppholder seg i rom hvor TV-apparatet står på. TV-meterne er installert hos et utvalg husstander som skal være representativt for alle landets private husstander med minst ett TV-apparat eller annet utstyr for TV-seing.

Alle husstandsmedlemmer 2 år og eldre deltar i målingene, men vanlig rapportering er blant befolkning 12 år og eldre.

Utvalgstørrelsen på riksplan har variert. Synovate MMIs målinger (1992-1999) brukte utvalg på ca. 500 husstander, mens Kantar TNS økte utvalgsstørrelsen til ca. 1000 husstander da de overtok i år 2000. Seertallene rapporteres på personnivå for personer 12 år+. Barn 2-11 år rapporteres spesifikt.

Kantar TNS sitt opplegg omfatter også små skjermer og reise-TV-er som ikke var inkludert hos MMI. Samtidig endret også Kantar TNS reglene for når husholdningsmedlemmene skal registrere seg som seere. Med MMIs opplegg var det kun de som så på TV som skulle registrere seg. Kantar TNS endret dette til at alle i samme rom som en TV som står på, må registrere seg som TV-seere. Systemet for identifikasjon av TV-kanaler ble også lagt om, slik at både analoge og digitale kanaler ble registrert.Endringene i undersøkelsesopplegget førte til en klar økning i seertallene, spesielt for TV 2, og økningen var særlig stor for aldersgruppen 12-24 år.

Fra 1. januar 2008 måles også TV-seing i opptak, såkalt tidsforsinket seing, slik at seertallene inkluderer inntil 7 dagers tidsforsinket seing.

Fra høsten 2013 til juli 2014 ble også nett-TV på PC og Mac målt. Seertallene inkluderte da TV-programmer sett på PC og Mac med inntil 7 dagers tidsforsinkelse, men tallene var av ulike årsaker svært lave. TV-seing på andre mobile enheter - mobiltelefoner og nettbrett - ble ikke målt. Måling av nett-TV ble avviklet i juli 2014. I stedet ble det fra samme tidspunkt gjort en viktig endring knyttet til gjesteseing. I stedet for å måle seing blant gjester i husholdningen, gikk man over til å måle seing også utenfor hjemmet. Ved å hente data fra den elektroniske radioundersøkelsen (PPM), via kodet lyd fra norske TV-kanaler, blir nå også husholdningenes TV-seing på hytter, utesteder og ved besøk hos andre, målt. Dette gjelder utvalgte TV-kanaler. TV-seing blant de som deltar i PPM-målingen, blir tillagt personer med samme kjennetegn (kjønn, alder etc.) i TV-meterutvalget. Endringen førte til en klar økning i seertallene. Måling av gjesteseing i hjemmet brukes fortsatt for kanaler som ikke måles via PPM. For barn 2-11 år beholdes gjesteseing for alle kanaler.

Begreper og beregningsmåter:
Univers Univers er en angivelse av hvilke husstander målingene gjelder for, basert på hvilke TV-kanaler de kan ta inn. NRK1-universet omfatter alle personer 2 år og eldre som bor i private hjem med TV, noe som i 2016 utgjør 92,5 % av befolkningen. De andre universene er noe mindre.

Eksempel på bruk av universinformasjon:
Ved valg av universet TVNorge gis opplysninger bare for de husstander som kan ta inn TVNorge. Dette gir f.eks. mulighet for sammenligning av TV3s markedsandel i TVNorge-universet med TV3s markedsandel i NRK1-universet.
Markedsandel Markedsandelen er et uttrykk for kanalenes prosentandel av total seertid, og beregnes slik: (Gjennomsnittlig seertid for kanal * 100) / gjennomsnittlig total seertid. Gjennomsnittlig markedsandel for uke/kvartal/år ble fram til 1996 beregnet ved å ta gjennomsnittet av markedsandelene som ble målt for hver enkelt dag. Denne beregningsmåten er endret fra 1.4. 1996, fordi den ikke tok hensyn til at seertiden kan variere sterkt mellom ulike ukedager og perioder. Fra april 1996 legges total seertid for hele perioden, delt på antall dager, til grunn for beregningene av gjennomsnittlig markedsandel for uke/kvartal/ år.
Rating Ratingen er et uttrykk for kanalenes andel av seere og seertid. Den beregnes slik: (Antall seere * seersekunder * 100) / (maksimalt antall seere * maksimal seertid)
Dekning Dekning er et uttrykk for hvor stor andel av universet (TV-befolkningen) som har sett på en kanal en gjennomsnittsdag. Minstemålet for at seingen tas med i daglig dekning er ett minutt. Den kanalen som har størstedelen av seingen innenfor et minutt, blir tildelt dekningen. Dekningstallene beregnes for hver dag, slik at årsgjennomsnittet er snittet av alle dagene i året.
Seertid totalt Total seertid i min / totalt antall personer i universet / antall dager i perioden.
Seertid seere Total seertid i min / totalt antall faktiske seere / antall dager i perioden.
 
MEDIENORGE ©2019 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring