Publikasjoner - arkiv
Her finner du omtale av aktuelle publikasjoner innenfor feltet medier og medieutvikling. Publikasjonene som omtales kan være forskningsrapporter, offentlig utredninger, statistikksamlinger, årsrapporter fra medieselskap etc. Også medienorges egne publikasjoner blir presentert her. I arkivet til høyre finner du flere omtaler.
 
Medietilsynet har utarbeidet en rapport om medieaktører i samme områder som NRKs nyhets- og aktualitetstjenester. Rapporten viser hvilke medier som opererer nasjonalt, og hvilke som opererer i dekningsområdene til NRKs ulike distriktskontorer. Kartleggingen er utført på oppdrag fra Kulturdepartementet og inngår i arbeidet med en stortingsmelding om NRK. Rapporten er ment som grunnlag for en ekstern empirisk analyse av de konkurransemessige virkningene av NRKs virksomhet. Medietilsynet ber om innspill for å kvalitetssikre faktaopplysningene. (17/12/2014)
 
European Media Policy er Nordicoms nyhetsbrev om europeisk mediepolitikk. Blant temaene i denne utgaven er EU-parlamentets resolusjon om at Google bør deles i to, EU-rådets ønske om revisjon av AMT-direktivet (som regulerer TV, nett-TV osv.), og at sjansene for lavmoms på e-bøker for øyeblikket synes små. Noen andre temaer er koding som skolefag, personvern og 'retten til å bli glemt', hacking og nettnøytralitet. Du får sakene oppsummert og finner lenker til rapporter og bakgrunnsinformasjon. (03/12/2014)
 
NRK har utarbeidet en rapport som viser trafikktall for distriktskontorene på nett og mobil, sammenlignet med de største lokale/regionale nettavisene i hvert distrikt. Analysen viser at NRKs posisjon varierer sterkt: Noen steder, som i Sogn og Fjordane, er distriktskontoret størst, men de fleste steder er den største avisen større enn NRKs distriktskontor både på nett og mobil. Det er ellers slik at det meste av trafikken til distriktskontorenes nettsteder kommer utenfra - ikke minst fra forsiden til NRK.no. I analysen brukes trafikktall fra TNS Scores: gjennomsnittlig antall ukentlige unike brukere i perioden januar-november 2014. (01/12/2014)
 
Det britiske tilsynet for kommunikasjonssektoren, Ofcom, har gjennomført en dybdestudie av barns bruk av medier og kommunikasjonsteknologi. Rapporten, 'Digital Day 2014', dokumenterer tydelige generasjonskløfter bl.a. når det gjelder tradisjonell TV-seing og bruk av videotjenester på Internett, bruk av mobiltelefoner, sosiale medier og lynmeldinger, og lytting til radio og digital musikk. (26/11/2014)
 
Nyhetsbrevet Medietrender i Norden, som utgis av Nordicom, gir et overblikk over sentrale utviklingstrekk på medieområdet i de nordiske land. Denne utgaven presenterer ny statistikk og nye rapporter om mediebruk og mediemarkedene - for eksempel om barns mediebruk, medienes økonomi og de største medieselskapene i Norden. Du finner også presentert noen ikke-nordiske rapporter og nye bøker fra Nordicom, samt forestående konferanser. (25/11/2014)
 
Den årlige rapporten 'Measuring the Information Society' fra Den internasjonale teleunionen (ITU) gir oversikt over den globale utviklingen innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Selve hovedmålestokken er ICT Development Index (IDI), som måler og rangerer land med hensyn til IKT-infrastruktur og -utbredelse. Her ligger alle de nordiske landene i toppsjiktet. En annen målestokk er ICT Price Basket (IPB), som gjør det mulig å sammenligne prisnivået på IKT-tjenester mellom land. Også her kommer Norden heldig ut. 2014-rapporten har for øvrig et eget kapittel om 'big data'. (24/11/2014)
 
Et utvalg nedsatt av Mediebedriftenes Landsforening (MBL) har utarbeidet en rapport om NRK. Rapporten tar for seg NRKs posisjon og kommer med innspill til hvordan allmennkringkasteren kan reguleres. MBL-rapporten knytter seg direkte til den kommende stortingsmeldingen om NRK. MBL organiserer avishus og TV 2 - private mediebedrifter som konkurrerer med NRK. Utvalget mener å dokumentere at NRKs samlede virksomhet har konkurransevridende og innovasjonshemmende effekter på det private mediemarkedet. Utvalget etterlyser tydeligere rammer for NRKs virksomhet, og mener bl.a. at NRK bør fokusere på radio- og TV-virksomheten, også på nye plattformer. (24/11/2014)
 
Forskere ved Roskilde Universitet har kartlagt hvordan dansker bruker digitale medier og nyheter. Rapporten viser bl.a. at forholdsvis få bruker sosiale medier til å følge nyheter fortløpende. Selv om danskenes nyhetsbruk blir mer digital, hentes nyhetene i stor grad fortsatt fra tradsjonelle medier og deres nettsider. Det er heller ikke så mange som bruker de nye digitale mulighetene til å holde seg løpende orientert i nyhetsbildet. (21/11/2014)
 
Fokus i denne rapporten ligger på mediene og mediebrukernes overgang til digitale plattformer, og de store endringene dette fører med seg. Denne utviklingen varierer mellom ulike mediebransjer – mens enkelte medier opplever veritable jordskjelv, lever andre fortsatt i ro og mak. Når mediebrukerne finner nye tilbud på nye plattformer å bruke tiden på, endrer konkurransebildet seg, og internasjonale kjemper er med ett inne på det norske mediemarkedet. Rapporten prøver å oppsummere de viktigste utviklingstrekkene som har gjort seg gjeldende i norsk mediesektor de siste to årene innen mediebruk, eierskap og medieøkonomi. (20/11/2014)
 
Hovedrapporten fra forskningsprosjektet 'Status for ytringsfriheten i Norge - Fritt Ords monitorprosjekt' er publisert. Her undersøkes ulike sider ved den norske ytringskulturen, basert på et omfattende datamateriale. Prosjektet, som startet har pågått siden høsten 2013, har vært ledet av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Fritt Ord. Samarbeidspartnere har vært Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO, Fafo, TNS Gallup og jurist Jon Wessel-Aas. Prosjektet er den første helhetlige gjennomgangen av ytringsfrihetens status i Norge siden Ytringsfrihetskommisjonenes rapport i 1999. (19/11/2014)
 
Rapporten 'TV-markedet - private versus offentlige aktører' drøfter samspillet mellom offentlige og private kringkastere i TV-markedet, og situasjonen i Norge sammenlignes med andre land. Et sentralt spørsmål er hvordan en sterk offentlig allmennkringkaster som NRK påvirker private konkurrenter, herunder private allmennkringkastere som TV 2. Er sammenhengen positiv eller negativ? Svaret er komplekst. Rapporten er utarbeidet av økonomer ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), en del av fagmiljøet ved Norges Handelshøyskole. Prosjektet er finansiert av TV 2. (13/11/2014)
 
Når NRK viser bredt innhold, bidrar dette også til at NRK kan oppfylle de smalere delene av sitt mandat, viser en ny rapport utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag fra NRK. Årsaken er at bredt innhold får flere til også å se det smale innholdet, noe som kalles lead-in-effekt. Oslo Economics har undersøkt denne effekten empirisk. (13/11/2014)
 
På oppdrag fra Kulturdepartementet har Menon Business Economics analysert modeller for finansering av NRK AS. Fire ulike modeller er vurdert: lisens (som dagens kringkastingsavgift), husholdningsavgift, skattefinansiering basert på økt inntektsskatt, og øremerket skattefinansiering basert på en såkalt koppskatt. Modellene er belyst basert på fem kriterier definert av departementet: robusthet overfor teknologiske endringer, forutsigbarhet om inntekter, administrative kostnader, fordelingsmessige konsekvenser og konsekvenser for NRKs uavhengighet og legitimitet. Det gis ingen anbefaling om valg av modell - det ligger utenfor oppdraget. Rapporten inngår i departementens arbeid med en stortingsmelding om NRK. (13/11/2014)
 
Rapporten 'Motstemme og folkeopplyser på vei mot en digital offentlighet' tar for seg kommentar- og meningsjournalistikken i Adresseavisen, Avisa Nordland, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen, Nordlys og Stavanger Aftenblad. Studien ser på meningsjournalistikkens rolle regionalt, som både er kritisk og patriotisk. Studien peker også på hvor vanskelig det kan være for regionale stemmer å nå opp i den nasjonale offentligheten. Undersøkelsen er gjennomført av Lisbeth Morlandstø og Birgit Røe Mathisen ved Universitetet i Nordland. (10/11/2014)
 
Rapporten 'A profile of current and future audiovisual audience' presenterer funn fra en omfattende kartlegging av filmpublikum i Europa, the European Film Audience Study. 4600 personer i alderen 4-50 år er spurt om deres seervaner og -preferanser - f.eks. hvor mange filmer de ser og på hvilke plattformer de ser film. Undersøkelsen, som er gjennomført i ti land, dekker ikke Norge. Rapporten er skrevet for EU-kommisjonen, og formålet er å fremme spredning av film mellom europeiske land. (31/10/2014)
 
UNIC er en internasjonal paraplyorganisasjon for kinobransjen og kinoorganisasjonene i Europa. I UNICs årsrapport for 2013/2014 finner du en rekke nøkkeltall for europeisk kino i 2013: antall besøk og billettinntekter, besøksandel for nasjonal film og mest sette filmer i de enkelte land. Du finner også tall for digitalisering av kinoene og 3D-kino. Rapporten tar også for seg markedstrender og politisk utvikling i kinosektoren i Europa. Den norske bransjeorganisasjonen Film & Kino er medlem i UNIC, det samme er Nordisk Film (Egmont) og SF Kino (Nordic Cinema Group). (31/10/2014)
 
Schibsted har utarbeidet en rapport om hvordan mediekonsernet forholder seg til sentrale utviklingstrekk i den digitale transformasjonen mediebransjen står midt oppe i. Schibsted Future Report gir både et overblikk over digitale hovedtrender og et innblikk i hvordan Schibsted tenker rundt disse. (21/10/2014)
 
Medietilsynet har publisert en ny rapport om økonomien i norske medievirksomheter. Rapporten tar for seg utviklingen i papir- og nettaviser, TV og radio i perioden 2009-2013. I 2013 har papiravisenes annonseinntekter fortsatt å falle, mens lønnsomheten økte noe som følge av store kostnadskutt. Inntektene fra annonsering i nettaviser økte kraftig, men klarte ikke å utligne annonsesvikten på papir. De kommersielle kringkasterne har styrket posisjonen sin, både sammenlignet med avishusene og NRK. (07/10/2014)
 
Det svenske teknologiselskapet Ericsson har publisert en ny utgave av sin årlige TV & Media-rapport. Rapporten bygger på en undersøkelse av TV- og medievaner blant 23.000 respondenter i 23 land. Fokuset er på nye TV-tjenester og ikke minst strømming av film og TV-innhold, og hvordan dette endrer medielandskapet. (17/09/2014)
 
Medietilsynet har utarbeidet en rapport til Kulturdepartementet med forslag til hvordan lokalradio kan reguleres etter digitaliseringen. Ifølge tilsynet bør de små - og dermed de fleste - lokalradioene få fortsette på FM, mens kun de kommersielle aktørene i større byområder må avvikle sine analoge sendinger. Rapporten inneholder også forslag til tildelingsmetoder for konsesjoner i Lokalradioblokka på DAB. (15/09/2014)
 
Oslo Economics har utredet konsekvensene av endring til teknologinøytral merverdiavgift på bøker - altså lik moms for papirbøker og e-bøker. Analysen tar for seg to scenarier: ett med nullmoms på papir og elektronisk, og ett med felles lavmoms på 8 prosent. Papirbøker har i dag momsfritak, mens e-bøker ilegges full merverdiavgift. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen og de norske forfatter- og oversetterforeningene. (11/09/2014)
 
European Media Policy er Nordicoms nyhetsbrev om europeisk mediepolitikk. Blant temaene i denne utgaven er EU-dommen som pålegger Google å tilby sletting av søkeresultater som bryter personvernet, og en ny EU-rapport om moms på digitale aviser. Rapporten anbefaler samme momssats på papir og digitalt - men at dette bør være standardsatsen, ikke en redusert sats. Andre overordnede temaer er audiovisuelle medier, ytringsfrihet, opphavsrett og regulering av Internett. Du får sakene oppsummert og finner lenker til rapporter og bakgrunnsinformasjon. (03/09/2014)
 
Det er publisert en ny rapport fra forskningsprosjektet Status for ytringsfrihet i Norge - Fritt Ords monitorprosjekt. Den nye rapporten, 'Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen', presenterer funn fra flere spørreundersøkelser som ble gjennomført høsten 2013 og våren 2014, både blant majoritets- og minoritetsbefolkningen. Journalister, forfattere og billedkunstnere er spurt spesielt. (03/09/2014)
 
Medietilsynet har publisert sin femte statusrapport for overgangen til digital radio i Norge. Her redegjør tilsynet for hvor langt utviklingen er kommet i forhold til de fem vilkårene som er satt for at FM-nettet skal kunne slukkes i 2017/2019. Rapporten viser at progresjonen er god, men at kravet til digital lytterandel ennå ikke er innfridd. 47 prosent av radiobrukerne lytter nå digitalt daglig, mens kravet er 50 prosent innen 1. januar 2015. Rapporten viser ellers at det finnes tilbud for ettermontering av enkle adapterløsninger i bil over hele landet. (02/09/2014)
 
Analyseselskapet Ideas2evidence har kartlagt og analysert norsk filmbransje på oppdrag fra Kulturdepartementet. Utrederne har særlig sett på økonomisk utvikling, pengestrømmer og statlige tilskuddsordninger. Rapporten 'Åpen framtid - en utredning om økonomien og pengestrømmene i filmbransjen' viser at bransjen er økonomisk sårbar og i hovedsak består av mange små og finansielt svake selskaper. (18/08/2014)
 
Det britiske kommunikasjonstilsynet Ofcom har publisert en ny rapport om medie- og kommunikasjonsmarkedene i Storbritannia. 2014-rapporten ser spesielt på medievaner og bruk av kommunikasjonstekologi, og det er utviklet en test som måler digital kompetanse - 'digital quotient' eller 'DQ'. Her scorer barn og unge generelt mye høyere enn voksne og eldre. Særlig 'milleniumsgenerasjonen' på 12-15 år utmerker seg, også sammenlignet med eldre ungdommer. Rapporten dekker markedene for TV, radio, telekommunikasjon, internett og post. (07/08/2014)
 
Nordicom har publisert første utgave av nyhetsbrevet Medietrender i Norden. Det nye nyhetsbrevet erstatter det tidligere Medier i Norden og er planlagt med fire utgaver i året. Her kan du holde deg oppdatert på viktige trekk ved medieutviklingen i Norden: mediebruk, medielandskapet, allmennkringkasting og medier, demokrati og ytringsfrihet. Du kan lese om ny statistikk og aktuelle rapporter og publikasjoner, inkludert åpnet tilgjengelige forskningsartikler. (30/06/2014)
 
Teletilsynene i Norden og Baltikum har utarbeidet en ny rapport med markedsdata for elektronisk kommunikasjon. Rapporten viser utviklingstrekk for de enkelte land frem til 2013 - blant annet for mobiltelefoni og bredbånd. Her ser man for eksempel at bruken av mobile bredbåndstjenester er i sterk vekst i de nordiske landene, men at forskjellene er betydelige - med Finland og Sverige på et langt høyere nivå enn Norge. Norge, sammen med Danmark og Island, har derimot større utbredelse av fast bredbånd enn Sverige og Finland. (27/06/2014)
 
Stadig flere nordmenn kjenner til merkingen av produktplassering i TV-programmer, viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI for Medietilsynet. 26 prosent svarer nå uhjulpet at P-merkingen betyr 'produktplassering', mot 6 prosent i fjor. Andelen som har sett merkingen, har økt fra 13 til 33 prosent. (19/06/2014)
 
Reuters Institute har publisert en ny utgave av sin årlige 'Digital News Report'. Rapporten, som dekker ti land, viser at mange tradisjonelle nyhetsorganisasjoner nå møter en ny bølge av digitale utfordringer. Mens mediehus i noen land sliter tungt, viser mediehus i andre land tegn til å lykkes på nye plattformer. Utviklingen drives av ny teknologi, særlig smarttelefoner og sosiale medier, og man ser en generasjonskløft når det gjelder hvordan folk finner og tolker nyheter. Rapporten bygger på utspørring av over 18.000 personer i Japan, Brasil, USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Danmark og Finland. Reuters Institute er Oxford-universitetets senter for studier av journalistikk. (13/06/2014)
 
Medietilsynet utarbeider hvert år en rapport om hvordan allmennkringkasterne oppfyller sine forpliktelser. Mens tidligere rapporter har vist stabilitet og positiv utvikling hos de fire allmennkringkasterne, peker 2013-rapporten på markante brudd på innholdskravene hos Radio Norge, og det varsles sanksjon. Radio Norge hadde et meget utfordrende år i fjor, med kutt i bemanning og programtilbud og uvisshet om egen fremtid. De tre andre allmennkringkasterne - NRK, TV 2 og P4 - oppfylte i det store og hele forpliktelsene sine i 2013, konkluderer tilsynet. Radio Norge mener rapporten og sanksjonsvarselet er 'svært umusikalsk'. (06/06/2014)
 
Boklesingen i Norge holder seg stabilt høy, viser Leserundersøkelsen 2014. 93 prosent av befolkningen leste minst én bok i fjor, og det er minst på nivå med tidligere år. Også andelen bokkjøpere var høy med 85 prosent. Undersøkelsen, som kartlegger lesing, kjøp og handelskanaler, omfatter også e-bøker og netthandel: 12 prosent av befolkningen leste og 10 prosent kjøpte e-bok i fjor, og 33 prosent kjøpte bok på nettet. Spørreundersøkelsen er gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen tidlig i 2014. (04/06/2014)
 
Mediekonsernet Amedia er den største lokalaviseieren og den nest største aviseieren i Norge. I årsrapporten finner du omfattende informasjon om virksomheten, eierskap og økonomi. Amedia skiftet navn fra A-pressen etter at Edda Media ble fusjonert inn i konsernet i 2012. Tidligere Edda Media er inkludert i konsernregnskapet fra og med 2. halvår 2012. (03/06/2014)
 
Utredningsgruppen som har gjennomgått Norsk kulturråds organisasjon og oppgavesammensetning, har nå levert sin rapport med anbefalinger til kulturministeren. Her foreslås en rekke endringer - blant annet at rådet reduseres fra ti til syv medlemmer, at tildelingsmakt flyttes fra rådet til de ulike fagutvalgene, og at selve rådet får en mer strategisk, kulturpolitisk rolle. Kulturrådet forvalter og tildeler statlige midler til kunst- og kulturformål. (02/06/2014)
 
Bransjeorganisasjonen Film & Kino har lagt ut et notat med utvalgte resultater fra en undersøkelse om bruken av nettbaserte filmtjenester i 2013. Undersøkelsen er et samarbeid med Handelshøyskolen BI, og selve spørreundersøkelsen ble gjennomført av Opinion Perduco i mai 2013. (30/05/2014)
 
I rapportserien Avisåret dokumenterer og analyserer medieforsker Sigurd Høst opplagsutviklingen og langsiktige trender ved den norske avisstrukturen. Nytt i 2013-utgaven er en kartlegging av avisenes digitale brukerbetaling. Som tidligere har rapporten en omfattende statistikkdel med bl.a. opplag og frekvens for alle norske aviser som utkommer minst én gang i uken. Sigurd Høst er tilknyttet Avdeling for Mediefag ved Høgskulen i Volda. Rapporten er finansiert av Rådet for anvendt medieforskning (RAM) i samarbeid med Mediebedriftenes Landsforening (MBL). (27/05/2014)
 
Norsk Redaktørforening har, for fjerde gang, utarbeidet en nasjonal redaksjonell årsrapport. Her kan du få et bilde av hvordan norske medier jobber for å utføre samfunnsoppdraget. 65 store og små redaksjoner har bidratt med eksempler til 2013-rapporten. Egne kapitler omhandler temaer som offentlighet, mediejuss og medieetikk. Du finner også tall og fakta, og en oversikt med pekere til mediehusenes egne redaksjonelle årsrapporter. (20/05/2014)
 
I årsrapporten redegjør NRK for hvordan mediehuset løste oppdraget som lisensfinansiert allmennkringkaster i året som gikk. Rapporten gir en oversikt over NRKs tilbud på ulike plattformer og for ulike deler av befolkningen, beskrevet med tekst og tall. Deler av statistikken viser også trender over tid, både for programinnhold og publikumsopplutning. NRKs årsrapport kalles også for allmennkringkasterregnskap. (16/05/2014)
 
Post- og teletilsynet publiserer hvert år en rapport om markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester - ekom-tjenester - i Norge. Her kan du blant annet finne informasjon om antall abonnenter og markedsandeler for selskaper innenfor mobiltelefoni, bredbånd og TV-distribusjon. På tilsynets nettside finner du også et eget regneark med alle talldata som er benyttet i rapporten. (15/05/2014)
 
Her finner du resultater fra Medieundersøkelsen 2014. Den årlige undersøkelsen kartlegger medievaner og holdninger blant journalister, redaktører og befolkningen som helhet. Denne gang er ungdom 16-25 år med som egen respondentgruppe. Hver gruppe undersøkes separat, slik at de kan sammenlignes. Journalister og redaktører har i tillegg svart på fagspesifikke spørsmål. Medieundersøkelsen er gjennomført av Respons for Nordiske Mediedager og er utarbeidet av bl.a. professor Frank Aarebrot. (08/05/2014)
 
Lotteri- og stiftelsestilsynet har fått utført en befolkningsundersøkelse om pengespill- og dataspillproblemer. Rapporten handler mest om pengespill, men har to kapitler om dataspill og avhengighet. Den omhandler også medierelaterte temaer som pengespillreklame og pengespill på internett og via sosiale medier. Undersøkelsen er gjennomført av forskere ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen. (07/05/2014)
 
Medieforsker Jens Barland har intervjuet en rekke redaktører om forholdet mellom journalistikken og kommunikasjonsbransjen. Funnene er presentert i rapporten 'Proffere PR presser pressen'. Undersøkelsen er utført for Norsk Redaktørforening. (07/05/2014)
 
Reuters Institute for the Study of Journalism har publisert en rapport om hvordan mediene dekket nyheter om finans- og banksektoren i Europa 2007-2013. Forfatterne er Robert G. Picard, Meera Selva og Diego Bironzo. Rapporten tar både for seg bank- og finansnyheter i allminnelighet, og ser nærmere på omtalen av spesifikke banker. Analysen er basert på en metode utviklet av analysebyrået Prime Research. Materialet er hentet fra de største papir- og nettavisene i Europa. Rapporten kan, sammen med flere andre Reuters-rapporter, lasted ned gratis fra Reuters Institutes nettside.. (02/05/2014)
 
Pressefriheten er truet i flere land, og i 2013 var den globale situasjonen verre enn på mer enn et tiår, ifølge rapporten 'Freedom of the Press 2014' fra den amerikanske organisasjonen Freedom House. Av de 197 landene som er rangert, er det bare 63 som har full pressefrihet. 68 land har delvis pressefrihet, mens 66 ikke har noen pressefrihet. (02/05/2014)
 
Medietilsynet har lagt frem undersøkelsene Barn og medier og Foreldre om småbarns mediebruk for 2014. Rapporten 'Barn og medier 2014' presenterer funn fra spørreundersøkelsen blant barn og unge i alderen 9 til 16 år. Spørsmålene omfatter bruk av og opplevelser knyttet PC, internett, mobil, dataspill og TV. Rapporten 'Foreldre om småbarns mediebruk 2014' presenterer funn fra en tilsvarende undersøkelse blant foreldre med barn i alderen 1 til 12 år. De landsomfattende undersøkelsene er gjennomført av Ipsos MMI. I tillegg til rapportene har Medietilsynet laget seks faktaark om temaene nettmobbing, seksuelle opplevelser, barn og mediebruk, sosiale medier, dataspill og barn om mediepåvirkning og reklame. (28/04/2014)
 
Medietilsynet har utredet muligheten for å lage mer objektive kriterier for støtte til nasjonale ukeaviser, slik at denne støtteordningen kan flyttes til Medietilsynet. Støtten til slike ukeaviser, som f.eks. Morgenbladet og Dag og Tid, forvaltes i dag av Kulturrådet. Rapporten viser at det bør være mulig å etablere en ny tilskuddsordning under Medietilsynet, etter modell av produksjonstilskuddet. Kulturdepartementet har nå sendt rapporten på høring. (28/04/2014)
 
Oslo Economics har på oppdrag fra Kulturdepartementet utredet bruk av insentivordninger for film- og TV-produksjon. Slike ordninger kan for eksempel være skatterabatt til investorer, refusjon av utgifter eller tilskudd til produsenter. Målet er å gjøre det mer attraktivt å spille inn film i Norge, særlig for utenlandske filmskapere. Ifølge utredningen har rundt 40 land, hvorav 16 europeiske, innført insentivordninger for film. Noen lands ordninger er studert spesielt. Dersom Norge skal innføre en intensivordning for film, anbefales den islandske modellen. (22/04/2014)
 
European Media Policy er Nordicoms nyhetsbrev om europeisk mediepolitikk. Denne utgaven handler i hovedsak om spørsmål knyttet til Internett - blant annet nettnøytralitet, datalagringsdirektivet og opphavsrett. Du får sakene oppsummert og finner lenker til rapporter og bakgrunnsinformasjon. (16/04/2014)
 
Norges største mediekonsern, Schibsted Media Group, har publisert sin årsrapport for 2013. Schibsted økte driftsinntektene til 15,2 milliarder kroner fra 14,8 milliarder året før. Brutto driftsresultat (EBITDA) falt fra 2 til 1,7 milliarder kroner, og brutto driftsmargin (EBITDA) fra 14 til 11 prosent. Schibsted investerer tungt i online rubrikk internasjonalt. Hvis man ser bort fra slike satsinger i investeringsfasen, økte brutto driftsresultat fra 2,6 til 2,7 milliarder kroner. Nesten halvparten - 47 prosent - av driftsinntektene kom fra nettbaserte plattformer, mot 40 prosent i 2012. Schibsted hadde nesten like store driftsinntekter i utlandet (49 %) som i Norge (51 %). (16/04/2014)
 
Medietilsynet har publisert en ny melding om eierskap i norske medier. Her får du et overblikk over situasjonen og utviklingen i 2013. Du finner omtale av viktige hendelser og tall og fakta om eierskap i sentrale mediemarkeder: TV og radio og dagspresse nasjonalt og regionalt (inkludert gratisaviser). Rapporten sier også noe om Medietilsynets rolle på dette feltet etter regjeringsskiftet; fremtiden til medieeierskapsloven er nå høyst usikker. Du kan også lese om europeiske tilnærminger til regulering av medieeierskap. (03/04/2014)
 
Nå foreligger 2014-utgaven av 'State of the News Media', en årlig rapport om helsetilstanden for journalistikk og nyhetsmedier i USA. Rapportene utarbeides av Journalism-prosjektet ved Pew Research Center i Washington, DC. (26/03/2014)
 
Statistisk sentralbyrå har publisert en ny utgave av Norsk mediebarometer. Her finner du resultater fra SSBs mediebruksundersøkelse i 2013. Undersøkelsen dekker de fleste medier og er representativ for hele den norske befolkningen i alderen 9-79 år. Det meste av statistikken vil bli publisert på nettsidene til medienorge, der du finner resultater tilbake til 1991. (25/03/2014)
 
Medietilsynets årsrapport gir en oppsummering av tilsynets virksomhet og utvalgte utviklingstrekk på mediefeltet i året som gikk. Her finner du informasjon om Medietilsynets organisasjon og økonomi, og om tilsyn og overvåking, konsesjonstildelinger og mediestøtte. Du kan også lese om tilsynets informasjons- og utredningsarbeid og særskilte prosjekter om spillproblemer og trygg mediebruk. Rapporten har egne kapitler om produktplassering på TV, mediekompetanse hos barn og unge, og avisenes utfordrende økonomi. Det som nå kalles årsrapport, er en kombinasjon av det som tidligere var to rapporter - årsmeldingen, som henvendte seg til allmennheten, og årsrapporten til Kulturdepartementet. (25/03/2014)
 
Medietilsynet har fått gjennomført en undersøkelse om spillvanene til norske gutter i alderen 12 til 17 år. Faktaarket 'Mer enn bare tidsfordriv. 500 gutter om dataspill' presenterer hovedfunn fra den nettbaserte panelundersøkelsen, som er gjennomført av Ipsos MMI. Undersøkelsen viser bl.a. at gutter anser spilling som en viktig del av hverdagslivet og en sosial hobby der man spiller og snakker med venner. (21/03/2014)
 
Profilundersøkelsen kartlegger NRKs profil eller omdømme i befolkningen. Her måles NRK i forhold til konkurrentene - norske TV-kanaler, radiokanaler og nettsteder. I tillegg kartlegges befolkningens vurdering av NRK som lisensfinansert allmennkringkaster. Spørreundersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra NRK Analyse. I rapporten kan du f.eks. se hvilke radio- og TV-kanaler nordmenn mener har de beste programmene i ulike kategorier, og hvilke kanaler folk har størst tillit til. Du kan også se hvor stor andel av befolkningen som mener de får valuta for lisenspengene. (20/03/2014)
 
Nordvision er et TV-samarbeid mellom de nordiske allmennkringkasterne NRK, Danmarks Radio, Sveriges Television, islandske RUV og finske YLE, etablert i 1959. I Nordvisions årsrapport finner du informasjon om aktuelle samproduksjoner, programutveksling, formatsamarbeid og felles utviklingsprosjekter. Rapporten inneholder også en del statistikk. (18/03/2014)
 
Hvordan ville det britiske TV-markedet vært uten BBC? Forskningsrapporten 'What If There Were No BBC Television? The Net Impact on UK Viewers' tar for seg dette spørsmålet. Hovedkonklusjonen er at å kutte BBC-lisensen vil redusere seernes valgmuligheter og valuta for pengene. Uten BBC vil totalinntektene i TV-sektoren mest sannsynlig gå ned, og det samme gjelder for investering i TV-programmer. Rapporten er utgitt av Reuters Institute for the Study of Journalism ved University of Oxford. Forfattere er Patrick Barwise og Robert G. Picard. (18/03/2014)
 
Til tross for sterk vekst for strømmetjenester falt det globale musikksalget med 3,9 prosent i 2013, viser den internasjonale bransjeorganisasjonen IFPIs årlige 'Digital Music Report'. Dermed er utviklingen igjen negativ etter en forsiktig oppgang på 0,3 prosent i 2012 (det første året med vekst siden 1999). Ifølge IFPI sto salgssvikt i Japan for det meste av nedgangen. Det fysiske platesalget fortsatte å falle globalt, mens de digitale inntektene økte videre. Inntektene fra abonnementsbaserte strømmetjenester steg med hele 51 prosent. Nedlasting viste derimot nedgang. (18/03/2014)
 
Rapporten 'User-centric settlement for music streaming' tar for seg inntektsfordelingen fra musikkstrømming i Norge, basert på strømmedata fra WiMP. Dagens fordelingsmodell favoriserer de store internasjonale aktørene. Dette kan imidlertid utjevnes noe med en alternativ, brukerorientert modell, viser rapporten. Rapporten er skrevet av medieforsker Arnt Maasø og inngår i forskningsprosjektet Sky & Scene ved Universitetet i Oslo. (16/03/2014)
 
De største norske Schibsted-avisene - Aftenposten, VG, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad - har nå publisert hvert sitt redaksjonelle regnskap for 2013. I disse regnskapene presenterer mediehusene seg selv og sin journalistiske virksomhet i året som gikk. Her kan du finne en god del fakta og statistikk om redaksjoner, publikum og redaksjonelt innhold. Regnskapene er presentert som nettsider. (06/03/2014)
 
Medietilsynet har publisert sin fjerde statusrapport for overgangen til digital radio i Norge. Her redegjør tilsynet for hvor langt utviklingen er kommet i forhold til de fem vilkårene som er satt for at FM-nettet skal kunne slukkes i 2017/2019. Radiobransjen ligger godt an når det gjelder utbygging og dekningskrav, viser rapporten. Den digitale lytterandelen henger imidlertid noe etter på 40 prosent (blant daglige radiolyttere). Denne andelen må økes til 50 prosent i løpet av 2014 dersom FM-nettet skal slukkes i 2017. En annen utfordring er Kulturdepartementets nye krav om tilgang til ettermontering av DAB+-adapter/radio i bil. (04/03/2014)
 
Medieforsker Kristine Jørgensen har kartlagt den norske spillbransjen på oppdrag fra Norske film- og tv-produsenters forening. Rapporten 'Den norske spillundersøkelsen, v.2.0' gir en samlet oversikt over bransjens struktur og utvikling i perioden 2011-2013: antall spillselskaper, omsetning, antall ansatte og antall utgitte spilltitler, samt finansiering, eierskap, offentlig støtte og forventninger til regjeringen. Den nye rapporten følger opp og utfyller en mer utforskende rapport fra 2012. Jørgensen er førsteamanuensis i medievitenskap ved Universitetet i Bergen og forsker særlig på dataspill. (25/02/2014)
 
Organisasjonen Reportere uten grenser har publisert en ny utgave av World Press Freedom Index. Også denne gang toppes rangeringen av Finland, Nederland og Norge, mens Turkmenistan, Nord-Korea og Eritrea ligger nederst. Presentasjonen inneholder kart, og du finner omtale av utviklingen i ulike verdensdeler og utvalgte land. Den forrige rapporten, for 2013, finner du her, sammen med rangeringer for tidligere år. (13/02/2014)
 
Teknologirådet og Datatilsynet har utarbeidet rapporten 'Personvern - tilstand og trender 2014'. Rapporten bygger på en web-basert spørreundersøkelse gjennomført av Opinion Perduco i november 2013. Et hovedfunn er at nordmenn er bekymret for utviklingen, men i stor grad fortsetter som før. Rapporten tar for seg følgende temaer: Bryr folk seg om personvern?, Snowden-avsløringene, nedkjøling (knyttet til ytringsfrihet) i Norge, kroppsnær teknologi, og metadata og den nye overvåkingen. (28/01/2014)
 
IFPI Norge har utarbeidet en rapport om det norske musikkmarkedet i 2013. Rapporten fokuserer på overgangen til digital musikkomsetning, der særlig strømmetjenester har fortrengt det fysiske platesalget. Nedlasting står derimot ikke så sterkt i Norge. Rapporten inneholder også bestselgerlister for 2013. IFPI Norge er en bransjeorganisasjon som består av de største plateselskapene. (15/01/2014)
 
World Internet Project (WIP) har kartlagt effektene av Internett og tilknyttet teknologi siden 2000. Prosjektet omfatter nå 39 land og gir et internasjonalt bilde av hvordan online-kommunikasjon påvirker sosiale, politiske og økonomiske forhold. Denne internasjonale rapporten, som er den femte i rekken, presenterer data fra åtte deltakerland - med Sverige som det eneste nordiske. (09/01/2014)
 
Det britiske medietilsynet Ofcom utgir hvert år en rapport der det nasjonale kommunikasjonsmarkedet analyseres i en internasjonal kontekst. Rapporten, 'International Communications Market Report', er en god kilde til informasjon om TV-, radio-, web- og telekom-markedene internasjonalt og i utvalgte land. Norge er ikke blant de 16 landene Storbritannia sammenlignes med, men det er Sverige. (13/12/2013)
 
European Media Policy er Nordicoms nyhetsbrev om europeisk mediepolitikk. Denne utgaven gir en oversikt over saker som har vært på agendaen det siste halvåret. Du får sakene oppsummert og finner lenker til rapporter og bakgrunnsinformasjon. Hovedtemaer: pressefrihet og journalisters sikkerhet; diverse mediepolitiske temaer, bl.a. filmstøtte og AMT-direktivet; overvåkning, personvern og datasikkerhet; EUs digitale agenda, bl.a. europeiske skytjenester og big data; politikk og regulering knyttet til Internett. (13/12/2013)
 
Post- og teletilsynet har publisert rapporten 'Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester', basert på en omfattende spørreundersøkelse gjennomført i april-juni 2013. Denne bygger på en tilsvarende undersøkelse fra 2011. Et overordnet funn er et bruken av mobiltelefon øker kraftig, og at mobiltelefonen brukes til stadig nye typer tjenester. Mens selve ringemønsteret er nokså stabilt, er det en sterk vekst i mobiltjenester over internett. For eksempel har andelen som bruker internett på mobilen hver dag, økt fra 22 prosent i 2011 til 53 prosent i 2013. Samme utvikling ser man for e-post og sosiale medier på mobilen. (06/12/2013)
 
Den norske film- og kinobransjen er i endring, med langt flere private kinoer og fallende inntekter fra fysisk filmsalg. Et utvalg har derfor utredet hvordan bransjeorganisasjonen Film & Kino bør se ut i fremtiden. Utvalget har også sett på hvordan Norsk kino- og filmfond, som finansieres av kino- og DVD-avgifter og styres av Film & Kino, bør forvaltes. Utvalget foreslår at Film & Kino endres fra en kommunal medlemsorganisasjon til en bredere organisasjon der også private kinoer og videobransjen får være medlemmer. Når det gjelder fondet, foreslås dette omgjort til et selvstendig fond underlagt Kulturdepartementet. Utredningen inneholder ellers nyttig informasjon om det norske kino- og videomarkedet og den norske film- og kinopolitikken. (29/11/2013)
 
Det europeiske audiovisuelle observatoriet har utgitt en ny rapport om TV-nyhetskanaler i Europa. Rapporten dekker 38 land - inkludert Norge - og gir oversikt over hvilke kanaler som er tilgjengelige, og hvilke plattformer de distribueres på. Det er totalt nærmere 300 nyhetskanaler tilgjengelig i Europa, hvorav 214 er basert i Europa. (27/11/2013)
 
Den årlige rapporten 'Measuring the Information Society' fra Den internasjonale teleunionen (ITU) gir oversikt over den globale utviklingen innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Selve hovedmålestokken er ICT Development Index (IDI), som måler og rangerer land med hensyn til IKT-infrastruktur og -utbredelse. Her ligger de fem nordiske landene på topp i verden. En annen målestokk er ICT Price Basket (IPB), som gjør det mulig å sammenligne prisnivået på IKT-tjenester mellom land. Også her kommer Norden heldig ut. 2013-rapporten har for øvrig et eget kapittel om digital-TV. (14/10/2013)
 
Det britiske medietilsynet, Ofcom, har publisert sin årlige rapport om digital radio. Rapporten kartlegger tilgang til og bruk av DAB og andre typer digital radio blant britene. Formålet er å se hvor langt man er kommet i forhold til planen for digital overgang. I motsetning til Norge har ikke Storbritannia bestemt når FM-nettet skal slukkes. Det er imidlertid satt opp kriterier som må være innfridd før man setter en slukkedato. (02/10/2013)
 
De nordiske forleggerforeningene samarbeider om en årlig bransjestatistikk, og rapporten for 2012 foreligger nå. 'Nordic Book Statistics Report 2012' dekker bokmarkedene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Vær oppmerksom på forbehold knyttet til tallene. (30/09/2013)
 
TV-mediet er i rask utvikling og omfatter nå langt mer enn tradisjonell, lineær kringkasting. Ny teknologi gjør det mulig å se programmene når og hvor man vil, og nye tjenester og aktører utfordrer de etablerte kringkasterne. Utviklingen skjer så fort at reguleringen - politikken og lovverket - blir hengende etter. Første del av rapporten 'Is there Still a Place for Public Service Television? Effects of the Changing Economics of Broadcasting' utforsker disse endringene og hva de har å si for økonomi og regulering i kringkastingssektoren. Andre del tar for seg allmennkringkasting og hvorvidt den har en fremtid i et nytt TV-landskap. Rapporten er utgitt av Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) ved Universitetet i Oxford. (26/09/2013)
 
Medietilsynets økonomirapport for norske medier 2008-2012 viser at mediebransjen gikk med et samlet overskudd på 1,3 milliarder kroner i 2012. Rapporten viser også at lønnsomheten i mediebransjen er klart fordelt: Avisene strever, mens de kommersielle TV-kanalene har stor vekst. Avisenes problem er at annonseinntektene i papiravisene går ned, uten at omsetningen på nett øker tilsvarende. Når papiravisenes inntekter utgjør 90 % av omsetningen hos abonnementsavisene, er dette dårlig nytt. De kommersielle TV-kanalene har derimot økt både omsetning og overskudd i løpet av de siste 5 årene. (20/09/2013)
 
Medietilsynet har kartlagt tjenester som ikke er tradisjonell kringkasting, men som likevel kan falle inn under den reviderte kringkastingsloven. Loven er nemlig endret slik at den også omfatter audiovisuelle bestillingstjenester - tjenester med TV-like programmer som seerne kan se når de vil. Med dette menes typisk rene film- og TV-tjenester på internett og kabel, men det kan også omfatte nett-TV-tilbudet til nettaviser. I kartleggingen fra juni 2013 fant Medietilsynet at 40 av ca. 200 kontrollerte nettaviser omfattes av kringkastingsloven og dermed en rekke regler for reklame, sponsing, produktplassering og europeisk innhold. Lovendringene er en følge av at det såkalte AMT-direktivet er gjennomført i norsk rett. (03/09/2013)
 
Rapporten 'Hodet over vannet?' kartlegger norske filmfestivaler og deres betydning for publikum, filmbransjen og filmkulturen. Her finner du bl.a. tall og fakta om festivalenes organisering, finansiering og bemanning, samt oversikter over filmtilbud, besøkstall og priser som deles ut. Kartleggingen er gjort av ideas2evidence på oppdrag fra Tildelingsutvalget for tilskudd til filmfestivaler ('Filmfestivalutvalget', oppnevnt av Kulturdepartementet). Bakgrunnen er at bransjeorganisasjonen Film & Kino, som har ansvaret for å finansiere tilskuddsordningen, har vedtatt å kutte kraftig i støtten. Finansieringen skjer nemlig via Norsk kino- og filmfond, som får sine inntekter fra avgifter på DVD-er og kinobilletter, og her har inntektene falt betydelig som følge av sviktende DVD-salg. (26/08/2013)
 
Et utvalg har på oppdrag fra Kulturdepartementet sett på utfordringer ved nye digitale former for salg og distribusjon på musikkfeltet. Rapporten fra Nordgård-utvalget gir både en beskrivelse av utfordringene og gir vurderinger og kommer med forslag til tiltak. Utvalget har bl.a. vurdert hvilke musikkutgivelser som er truet av digitaliseringen. Blant forslagene er at det bevilges omstillingsmidler til musikknæringen, at dagens virkemiddelapparat evalueres og at det tilrettelegges for økt forskning på musikknæringen. (09/08/2013)
 
Ofcoms 2013-rapport viser blant annet at familier i Storbritannia igjen samles rundt TV-apparatet, men uten at de ser på samme TV-program. I stedet sitter mange i sofaen med smarttelefon eller mediebrett og holder på med andre ting mens TVen står på. Rapporten viser også at stadig flere har bare én TV, og at dobbelt så mange (24 %) har tilgang til mediebrett som året før. (01/08/2013)
 
Teletilsynene i Norden og Baltikum har utarbeidet en rapport med markedsdata for elektronisk kommunikasjon. Rapporten viser utviklingstrekk for de enkelte land frem til 2012 - blant annet for mobiltelefoni og bredbånd. Her ser man for eksempel at bruken av mobile bredbåndstjenester er i sterk vekst i de nordiske landene, men at forskjellene er betydelige - med Sverige og Finland på et langt høyere nivå enn Norge. Norge, sammen med Danmark og Island, har derimot større utbredelse av fast bredbånd enn Sverige og Finland. (08/07/2013)
 
Mediekonsernet Amedia - tidligere A-pressen - er den største lokalaviseieren og den nest største aviseieren i Norge. Dagens konsern ble til da A-pressen kjøpte Edda Media i 2012, og dette er den første årsrapporten for det nye konsernet. Her finner du omfattende informasjon om virksomheten, eierskap og økonomi. I det offisielle regnskapet er tidligere Edda Media inkludert f.o.m. andre halvår; samlet omsetning for Amedia blir da 4,3 milliarder kroner, og driftsresultatet 142 millioner. Det gir en driftsmargin på 3,3 prosent. Hadde man derimot regnet med Edda hele året, ville omsetningen blitt 5,4 milliarder kroner. (21/06/2013)
 
'Reuters Institute Digital News Report 2013' kartlegger og analyserer hvordan nyheter konsumeres digitalt i en rekke land, bl.a. Storbritannia, USA, Tyskland, Brasil, Japan og Danmark. Rapporten bygger på representative spørreundersøkelser blant publikum i disse landene. Noen stikkord er smarttelefoner og nettbrett, deling av nyheter og digital betaling. Rapporten inneholder også analytiske artikler som setter tallene inn en videre kontekst. Reuters Institute er Oxford-universitetets senter for studier av journalistikk. Årets rapport er den andre i rekken av det man håper blir en årviss undersøkelse. (20/06/2013)
 
Medietilsynet utarbeider hvert år en rapport om hvordan allmennkringkasterne oppfyller sine forpliktelser. Rapporten for 2012 viser at disse kringkasterne - NRK, P4, Radio Norge og TV 2 - i det store og hele oppfyller innholdskravene sine. På et overordnet nivå ivaretar de samfunnsoppdragene sine, og på områder der det tidligere er avdekket brudd, har de forbedret seg. Det er likevel avdekket to brudd som fører til at det reises tilsynssaker - begge mot Radio Norge. Den ene gjelder kravet om lokalisering - at hovedkontoret skal ligge i Fredrikstad. Den andre saken gjelder kravet om debatter innenfor programkategorien sport og idrett. (05/06/2013)
 
European Media Policy er Nordicoms nyhetsbrev om europeisk mediepolitikk. Denne utgaven gir en oversikt over saker som har vært på agendaen det siste halvåret. Du får sakene oppsummert og finner lenker til rapporter og bakgrunnsinformasjon. Hovedtemaer: pressefrihet og mediemangfold, mediepolitikk mer generelt, opphavsrett, personvern og datasikkerhet samt telekom/infrastruktur. (23/05/2013)
 
Norsk kulturbarometer presenterer resultater fra Statistisk sentralbyrås undersøkelser av nordmenns kulturbruk. Her finner du tall for hvor mange som har brukt ulike kulturtilbud det siste året, og hvor mange ganger de har brukt disse tilbudene - for eksempel kino, folkebibliotek, teater, museum, konserter, festivaler, idrettsarrangementer og religiøse møter. Det gis også tall for kulturinteresse, tilgang til kulturtilbud og folks egne aktiviteter på kulturfeltet. Norsk kulturbarometer bygger på samme undersøkelse som Norsk mediebarometer, men kulturdelen gjennomføres ikke hvert år, slik mediedelen gjør. (22/05/2013)
 
Hvert år publiserer Post- og teletilsynet en rapport om markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester - ekom-tjenester - i Norge. Her kan du blant annet finne informasjon om antall abonnenter og markedsandeler for selskaper innenfor mobiltelefoni, bredbånd og TV-distribusjon. På tilsynets nettside finner du også et eget regneark med alle talldata som er benyttet i rapporten. (15/05/2013)
 
Kvalitetsjournalistikken er under press i Norge. Den tradisjonelle forretningsmodellen svikter i møte med digitale medievaner, og mediehusene kutter kraftig i kostnader og bemanning. Rapporten 'Journalistikk og demokrati. Hvor går mediene? Hva kan gjøres?' setter seg fore å beskrive problemene og foreslå mottiltak - til demokratiets beste. Forfatterne, som er erfarne pressefolk og/eller medieforskere, tar bl.a. til orde for at ideelle stiftelser bør støtte journalistikk, og at det opprettes frittstående redaksjoner for å dekke 'blindsoner' i det norske nyhetsbildet. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Fritt Ord og ble lansert under Nordiske Mediedager. (15/05/2013)
 
World Internet Project (WIP) har kartlagt effektene av Internett og tilknyttet teknologi siden 2000. Prosjektet omfatter nå 37 land og gir et internasjonalt bilde av hvordan online-kommunikasjon påvirker sosiale, politiske og økonomiske forhold. Denne rapporten, som er den fjerde i rekken, presenterer data fra 11 deltakerland - med Sverige som det eneste nordiske. (13/05/2013)
 
Norsk Redaktørforening har, for tredje gang, utarbeidet en nasjonal redaksjonell årsrapport. Her kan du få et bilde av hvordan norske medier jobber for å utføre samfunnsoppdraget. 43 store og små redaksjoner har levert bidrag til 2012-rapporten. Egne kapitler omhandler temaer som innsyn og offentlighet, mediejuss og medieetikk. Du finner også tall og fakta. (13/05/2013)
 
Den årlige Medieundersøkelsen kartlegger medievaner og holdninger blant journalister, publikum og en tredje yrkesgruppe, som i år er redaktørene. Hovedfokuset er på journalistikk, men spørsmålene omfatter også generell mediebruk. Tallene viser bl.a. betydelig forskjell mellom publikum og presse, både når det gjelder foretrukne medier og tiltro til mediene. Det er også ulike syn på papiravisens fremtid, betaling for nettnyheter og konsekvenser av nedbemanning i mediehusene. Det spørres også om partisympati; her har de rødgrønne partiene nå mistet flertallet på 'Journalistenes Storting', mens Miljøpartiet De Grønne har kommet inn. Medieundersøkelsen blir utført av Respons på oppdrag fra Nordiske Mediedager. Faglig ansvarlig er prof. Frank Aarebrot, UiB. Tallene fra årets undersøkelse kan lastes ned fra Mediedagenes nettsider; det samme kan Aarebrots presentasjon. (09/05/2013)
 
Ytringsfrihetsbarometeret er en ny, omfattende undersøkelse av nordmenns holdninger til og opplevelse av ytringsfrihet. Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra stiftelsen Fritt Ord. Årets barometer er det første i rekken av det som skal bli jevnlige, sammenlignbare målinger av befolkningens holdninger til ytringsfrihet i Norge. Spørsmålene gjelder både ytringsfrihet generelt og mer spesifikke temaområder som religion, arbeidsliv, politikk og media. (03/05/2013)
 
I Norsk mediebarometer 2012 presenteres resultater fra Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelse av befolkningens mediebruk. Rapporten gir en samlet framstilling av tilgang til og bruk av ulike medier, og gir mulighet for å sammenligne mellom medier. I rapporten kan du også følge utviklingen i mediebruk fra 1991 til i dag. Tall fra Norsk mediebarometer er også publisert på medienorges nettsider. (16/04/2013)
 
I årsmeldingen skriver Medietilsynet om medieutviklingen og tilsynets virksomhet. I årets melding kan du lese om medieguleringens historie, digitalisering av radio, endringer i lover og støtteordning, trygg mediebruk for barn og unge, tilsyn og kontroll, samt utvikling for avisene. Årsmeldingen er mer kortfattet og rettet mot publikum enn det som kalles årsrapporten, som er rettet til Kulturdepartementet. (16/04/2013)
 
I rapportserien Avisåret dokumenterer og analyserer medieforsker Sigurd Høst opplagsutviklingen og langsiktige trender ved den norske avisstrukturen. I denne utgaven ser han bl.a. nærmere på gratisavisene, eierkonsentrasjon og avisenes tilbud på nettet. Som tidligere utgaver har 2012-rapporten en omfattende statistikkdel. Her finner du bl.a. opplag og frekvens for alle norske aviser som utkommer minst én gang i uken. Sigurd Høst har de siste årene vært tilknyttet Høgskulen i Volda som professor II i mediefag. Årets rapport er finansiert av Rådet for anvendt medieforskning (RAM) i samarbeid med Mediebedriftenes Landsforening (MBL). (10/04/2013)
 
I årsrapporten redegjør NRK for hvordan mediehuset løste oppdraget som lisensfinansiert allmennkringkaster i året som gikk. Rapporten gir en oversikt over NRKs tilbud på ulike plattformer og for ulike deler av befolkningen, beskrevet med tekst og tall. Deler av statistikken viser også trender over tid, både for programinnhold og publikumsopplutning. NRKs årsrapport kalles også for allmennkringkasterregnskap. (03/04/2013)
 
Nå foreligger 2013-utgaven av 'State of the News Media', en årlig rapport om helsetilstanden for journalistikk og nyhetsmedier i USA. Rapportene utarbeides av Project for Excellence in Journalism ved Pew Research Center i Washington, DC. (27/03/2013)
 
I Medietilsynets årsrapport til Kulturdepartementet finner du en detaljert gjennomgang av tilsynets virksomhet og oppgavene som er løst i løpet av året. Sentrale temaer er tilsyn med kringkasting og medieeierskap, pressestøtte og andre tilskuddsordninger samt Medietilsynets informasjons- og utredningsarbeid, ikke minst knyttet til barn og unges mediebruk. Rapporten inneholder bl.a. også tall for registrerte filmer i 2012. (27/03/2013)
 
Schibsted Media Group økte inntektene noe i 2012, men overskuddet gikk ned - litt eller mye, avhengig av hva man ser på. Driftsinntektene var på 14,8 milliarder kroner, mens brutto driftsresultat endte på 2 milliarder, noe som gir en driftsmargin på solide 14 prosent. Men: Schibsted har foretatt betydelige nedskrivninger, primært i Spania og Metro Sverige, og i tillegg kommer restruktureringskostnader. Tar man hensyn til dette, ble driftsresultatet nesten halvert - fra 1,4 til 0,7 milliarder kroner - sammenlignet med 2011. Også resultatet før skatt ble nesten halvert, og årsresultatet ble redusert med 70 prosent. (27/03/2013)
 
Medietilsynet utarbeider hvert år en rapport om eierskap i norske medier. Rapporten for 2012 oppsummerer et begivenhetsrikt år for norsk medieeierskap og mediemangfold. Blant annet kjøpte A-pressen konkurrenten Edda Media fra britiske Mecom og skiftet navn til Amedia, og danske Egmont kjøpte den resterende halvdelen av TV 2 fra A-pressen. Et interessant resultat er at alle de store private kringkasterne nå har utenlandske eiere, mens alle avisene har norske eiere. Rapporten gir en oversikt over viktige hendelser i 2012. Den presenterer tall og fakta om medieeierskap, og eierkonsentrasjon i avismarkedet omtales spesielt. Rapporten har også en omtale av arbeidet for mediemangfold i Europa. (22/03/2013)
 
Medietilsynet har publisert en ny statusrapport for digitalisering av radiomediet. Her redegjør tilsynet for hvor langt radiobransjen er kommet i forhold til slukkevilkårene som er satt for at radionettet skal digitaliseres i 2017. Rapporten inneholder mye interessant informasjon og statistikk om digital radio i Norge - bl.a. teknisk dekningsgrad i befolkningen, digitalt kanaltilbud, lyttertall for digital radio og salgstall for digitale radioapparater. Det er gjennomført en egen undersøkelse i bilbransjen for å kartlegge hvor mange biler som leveres med digital radio og hvilke bilmerker som kan leveres med dette. (20/03/2013)
 
Det globale markedet for innspilt musikk ser omsider ut til å være på bedringens vei, ifølge den internasjonale bransjeorganisasjonen IFPIs årlige 'Digital Music Report'. Salgsinntektene på verdensmarkedet økte med 0,3 prosent til 16,5 milliarder dollar i 2012. Dette er det første året med vekst siden 1999. Det er det digitale salget - nedlasting og strømming - som står for veksten. De digitale inntektene økte med ni prosent og sto for rundt 34 prosent av de totale inntektene i 2012. Vel 70 prosent av de digitale inntektene kom fra nedlasting. Abonnementsbaserte strømmetjenester er imidlertid i sterk vekst. (04/03/2013)
 
Applikasjoner - apper - for smarttelefoner brer om seg. Statens institutt for forbruksforskning, SIFO, har publisert en rapport om denne utviklingen: 'Smarttelefon og bruk av mobilbaserte tjenester blant norske forbrukere'. Her kan du finne tall for utbredelse av smarttelefoner og nettbrett og for nedlasting av ulike typer apper. Rapporten omhandler også bruk av mobil betaling og QR-koder i den norske befolkningen. SIFO ønsker å se utviklingen over tid og i et samfunnsmessig perspektiv, og rapporten vektlegger holdninger og erfaringer med apper og mobile innholdstjenester. (11/02/2013)
 
Det britiske medietilsynet Ofcom utgir hvert år en rapport der det nasjonale kommunikasjonsmarkedet analyseres i en internasjonal kontekst. Rapporten, 'International Communications Market Report', er en god kilde til informasjon om TV-, radio-, web- og telekom-markedene internasjonalt og i utvalgte land. Norge er ikke blant de 16 landene Storbritannia sammenlignes med, men det er Sverige. (06/02/2013)
 
Medier i Norden er Nordicoms nyhetsbrev om medieutviklingen i Norden. Her belyses aktuelle politiske, økonomiske og teknologiske temaer og trender, i form av artikler og notiser. Denne utgaven gir et overblikk over utviklingen i andre halvår 2012. Blant hovedtemaene er bokbransje, filmproduksjon, TV-regulering og mediestøtte. Du finner også en oversikt over offentlige publikasjoner og medieundersøkelser. (06/02/2013)
 
Rapporten 'A free and pluralistic media to sustain European democracy', som er utarbeidet av en uavhengig ekspertgruppe på oppdrag fra EU-kommisjonen, inneholder anbefalinger til tiltak for å fremme og sikre mediemangfold og -frihet i Europa. Ekspertgruppen, High Level Group on Media Freedom and Pluralism, ser frie og mangfoldige medier som avgjørende for det europeiske demokratiet. Gruppen peker på en rekke utfordringer knyttet til politisk innflytelse, markedsforhold, kommersielisering og teknologisk utvikling - men retter også fingeren mot uetisk oppførsel hos mediene selv. Noen av forslagene innebærer strengere kontroll med mediene, og det foreslås bøter for brudd på presseetikken. Dette er kontroversielt, og mange medieaktører reagerer sterkt. Blant dem er Norsk Journalistlag. (25/01/2013)
 
I denne utgaven av European Media Policy - Nordicoms nyhetsbrev om europeisk mediepolitikk - kan du bl.a. lese om de siste måneders politiske diskusjoner og tiltak knyttet til Internett. En hovedsak er uenigheten om en ny internasjonal avtale om telekommunikasjon. Denne avtalen nekter USA og EU-land å signere, ettersom de mener den kan true friheten på Internett. Andre Internett-relaterte saker gjelder personvern/datasikkerhet og beskyttelse av mindreårige. Du kan også lese om utviklingen innenfor temaer som opphavsrett, filmstøtte og moms på e-bøker i Europa. Du finner også omtale av - og lenker til - nye rapporter, bl.a. om ytringsfrihet på Internett og konsentrasjon i mediemarkedene. (20/12/2012)
 
Forskningsrapporten 'Digitalt kulturkonsum - en norsk studie' presenterer og analyserer resultater fra et stort prosjekt om digitalt konsum av kultur- og medieprodukter som musikk, film, TV-serier og e-bøker i Norge. Kartleggingen omfatter ikke minst gjentatte spørreundersøkelser som tallfester nordmenns digitale kulturkonsum i perioden 2008-2011. Hovedproblemstillinger er hvordan det digitale konsumet utvikler seg, hvem de digitale konsumentene er, hvordan valget av digitale markedskanaler påvirker forbruket i de tradisjonelle, analoge markedskanalene og hvordan det digitale konsumet preges av de sosiale strukturene som preger annet kulturforbruk. Forskningsprosjektet er gjennomført av Anne-Britt Gran, Anitra Figenschou, Terje Gaustad og Audun Molde ved Handelshøyskolen BI. (18/12/2012)
 
Leveson-kommisjonen, som ble nedsatt for å granske britisk presse i kjølvannet av avlyttingsskandalen i News of the World, har levert sin rapport. Kommisjonen, ledet av Brian Leveson, har gjennomført omfattende høringer for å undersøke kritikkverdige forhold ved pressens kultur, praksis og etikk, samt relasjonene mellom pressen, politiet og politikerne. Rapporten inneholder som ventet mye hard kritikk. Kommisjonen kommer ikke minst med forslag til ny regulering av pressen: Det foreslås et nytt og sterkere etikkorgan, som er uavhengig av pressen og undersøttet av en lov. Særlig forslaget om lov er kontroversielt. (29/11/2012)
 
Riksrevisjonen har undersøkt forvaltningen av statlige selskaper - deriblant NRK. Fokuset er kostnadseffektivitet. Riksrevisjonen finner at NRKs produktivitet er betydelig redusert i perioden 2008-2011, etter å ha forbedret seg frem til 2008. Fra 2008 har også andelen sendte programmer med høye produksjonskostnader gått ned. Riksrevisjonen mener Kulturdepartementet ikke har innhentet informasjon som er godt egnet til å vurdere om NRKs drift er effektiv. Departementet bør styrke sin oppfølging av NRKs ressursutnyttelse, konkluderer Riksrevisjonen. Du finner gjennomgangen av NRK i dokumentets del III, s. 69-77. NRK-delen inneholder tall og tabeller som viser utvikling over tid og sammenlignet med Danmarks Radio og Sveriges Television. Merk at Kulturdepartementet mener at kostnadseffektivitet er et for snevert mål for å vurdere hvorvidt NRK driver effektivt. Også oppfyllelse av samfunnsoppdraget og oppslutning i befolkningen må med i vurderingen, mener departementet. Kringkastingssjefen har for øvrig sterke innvendinger mot Riksrevisjonens analyse - jf. lenker til presseomtale. (27/11/2012)
 
En arbeidsgruppe har på oppdrag fra Kulturdepartementet sett på utfordringer knyttet til mangfold i norsk film og TV. Arbeidsgruppens rapport, 'Av Om For - et innspillsnotat om mangfold i kinofilm og tv-drama', inneholder forslag til tiltak på området. Rapporten skiller mellom skapermangfold, innholdsmangfold og brukermangfold, og ser særlig på kjønn, alder, bosted og eventuell minoritetsbakgrunn og tematikk i filmene. Rapporten inneholder en god del tall og fakta. Den har også en litteraturliste som kan være nyttig. (21/11/2012)
 
Medietilsynet har publisert en ny rapport om den økonomiske utviklingen i norsk dagspresse og kringkasting. Rapporten, 'Økonomi i norske medievirksomheter 2007-2011', viser at 2011 var det beste året noensinne for mediebedriftene i Norge samlet sett. Både inntektene, resultatene og marginene vokste for bransjen som helhet i fjor, og avishusenes og kringkasternes samlede driftsresultater var bedre enn i det forrige toppåret, 2007. Det er imidlertid stor variasjon mellom virksomhetene. Avishusenes resultater var marginalt svakere i 2011 enn i 2010. Lokalkringkastingen, som lenge har slitt økonomisk, viste derimot en positiv utvikling i fjor. Medietilsynets økonomirapport kartlegger også avishusenes digitale inntekter, som foreløpig er relativt små. De digitale inntektene er klart viktigst for løssalgsavisene. (15/11/2012)
 
Stiftelsen for en Kritisk og Uavhengig Presse (SKUP) har opprettet et digitalt arkiv med samtlige metoderapporter siden 1991. Rapportene er sendt inn for å bli vurdert til SKUP-prisen - norsk presses pris for undersøkende journalistikk. Her kan du med andre ord studere hvordan landets beste gravejournalister har gått frem for å avdekke vesentlige og kritikkverdige samfunnsforhold. (07/11/2012)
 
Kringkastingsloven endres på flere punkter når EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet) gjennomføres i norsk rett. Regjeringen har nå oversendt sin proposisjon til Stortinget. Lovforslaget innebærer for det første at loven utvides til å gjelde audiovisuelle bestillingstjenester, dvs. nye internettbaserte TV-tjenester der seerne selv kan velge når de vil se programmene. Det er kun slike tjenester som konkurrerer direkte med tradisjonelt fjernsyn, som foreslås regulert. Her er noen andre forslag til lovendringer: Det åpnes for produktplassering på visse vilkår; det stilles krav til teksting for alle riksdekkende kanaler over en viss størrelse; TV-selskaper gis rett til å sende korte nyhetsutdrag fra begivenheter konkurrenter har eksklusive rettigheter til; og NRK får tilgang til fødselsdato til kunder hos kabel-TV-selskapene. Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å tilpasse lovverket i tråd med AMT-direktivet. (22/10/2012)
 
Andelen amerikanere som sier de leste papiravis i går, er nesten halvert siden år 2000, fra 47 til 29 prosent, viser en undersøkelse fra Pew Research Center for People & the Press. Også radio har tapt oppslutning som nyhetskilde i USA, mens stadig flere får nyhetene via internett og på mobile plattformer. TV-nyheter har lenge holdt posisjonen, men ser nå ut til å miste grepet om de unge. Pew-senterets omfattende spørreundersøkelse om nyhetskonsum gjennomføres annethvert år. (04/10/2012)
 
Stadig flere amerikanere har tilgang til internett via mobil eller brett, og dette har store konsenvenser for nyhetskonsumet, viser en spørreundersøkelse gjennomført av Pew-senterets Project for Excellence in Journalism i samarbeid med The Economist Group. Halvparten av USAs voksne befolkning har nå smarttelefon eller nettbrett; 44 prosent har smarttelefon og 22 prosent har nettbrett. Blant alle som har slike mobile enheter, svarer to av tre at de bruker dem til å få nyheter minst ukentlig. Undersøkelsen kartlegger også betalingsvilje for nyheter på mobile plattformer, en vilje som fortsatt er begrenset. (04/10/2012)
 
Nordicom har utarbeidet to oversikter over de største mediekonsernene i Europa og verden i 2011. De fem største mediegigantene på verdensbasis er amerikanske - med Comcast, News Corp. og Time Warner på topp. I Europa er tyske Bertelsmann størst, fulgt av franske Vivendi og Lagardère. Norden har to selskaper inne på den europeiske topp-25-listen, nemlig svenske Bonnier og finske Sanoma. Tabellene er basert på omsetning i 2011, og viser også hvilke medier selskapene er involvert i. (02/10/2012)
 
Medietilsynets Trygg Bruk-senter har utført en ny stor kartlegging av barn og unges bruk og opplevelser av digitale medier. To landsomfattende spørreundersøkelser er gjennomført parallelt: den ene blant foreldre til barn 1-12 år, den andre blant barn og unge 9-16 år. Resultatene er presentert i rapportene 'Småbarn og medier 2012' og 'Barn og medier 2012'. Mediene som dekkes, er PC, internett, mobil, dataspill og TV. Kartleggingen omfatter tilgang og bruk samt temaer som digital mobbing, personvern og mediebruk som kilde til uenighet i hjemmet. Rapportene har også vedlegg, som du finner gjennom lenken til Medietilsynet nedenfor. (19/09/2012)
 
I publikasjonen 'MedieSverige mini' finner du utvalgt statistikk om svenske medier. Utgivelsen sammenfatter tallmateriale fra Nordicoms hjemmeside, en side som også inneholder sammenlignbar mediestatistikk for andre nordiske land. (05/09/2012)
 
Norge er verdensledende på strømming av musikk, ifølge rapporten 'Streaming Goes Global: Analysing Global Streaming Music Adaption'. Rapporten er skrevet av den amerikanske mediestrategen Mark Mulligan og baserer seg på intervjudata fra plateselskapet EMI. Datasettet dekker 25 land og over 7400 artister. Musikk-strømming innebærer direkte avspilling over internett, gjennom tjenester som Spotify og Wimp. 48 prosent av den norske befolkningen strømmer musikk, ifølge rapporten. Bak Norge følger Spania, Sverige og Frankrike, som alle betegnes som 'leading markets'. Gjennomsnittet for alle 25 land er 32 prosent. (16/07/2012)
 
I den årlige Allmennkringkastingsrapporten vurderer Medietilsynet hvordan de riksdekkende allmennkringkasterne oppfyller sine forpliktelser. Rapporten for 2011 omfatter NRK, TV 2, P4 og Radio Norge. Hovedkonklusjonen er at de fire aktørene samlet sett leverer et solid allmennkringkastingstilbud. Særlig NRK får god attest. Radio Norge og P4 har forbedret seg, men har fremdeles punkter som ikke innfris. TV 2 var i fjor tilbake som allmennkringkaster, om enn med færre krav enn tidligere. Foruten den årvisse evalueringen, tar 2011-rapporten også for seg utvalgte temaer som journalistikken rundt 22. juli og kulturdekningen i Radio Norge og P4. (09/07/2012)
 
Senter for IKT i utdanningen har kartlagt 0-6-åringers tilgang til og bruk av digitale enheter på fritiden. Undersøkelsen viser at det er stor variasjon i småbarnas digitale hverdag, og at foreldre i hovedsak er positive til barns digitale mediebruk. Noen av 0-6-åringene kan allerede betraktes som superbrukere. Rapporten presenterer en rekke tall for småbarnas digitale mediebruk. For eksempel var halvparten av barna tre år eller yngre da de brukte datamaskin første gang, og en tredjedel hadde brukt trykkfølsom skjerm - nettbrett eller smarttelefon - før de fylte fire år. Forskerne, Gréta Björk Guðmundsdóttir og Barbro Hardersen, tar til orde for mer og bedre tilpasset digital mediebruk i barnehagen. Panelundersøkelsen ble utført høsten 2011 og omfatter 1277 foreldre med barn under skolealder. (03/07/2012)
 
Kulturdepartementets høringsnotat 'Utkast til endringer i lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven)' foreslår en mer fleksibel reguleringsmodell der mer overlates til Medietilsynet. Forslaget innebærer ingen endringer i eierskapsgrensen på 1/3 på nasjonalt nivå. Avgrensing av mediemarkeder, eierskapsberegninger osv. foreslås fastsatt av Medietilsynet i forskrift, og det samme gjelder eierskapsgrenser på regionalt nivå. Det foreslås ingen særskilt regulering av elektroniske medier; disse skal inntil videre regnes inn i de øvrige mediemarkedene (dagspresse, radio og fjernsyn). Departementet foreslår heller ingen nye regler for vertikal integrasjon (eierskap i flere ledd i verdikjeden). Lovforslaget er basert på Medieeierskapsutredningen, som også inngår i høringsrunden. (22/06/2012)
 
Medier i Norden er Nordicoms nyhetsbrev om medieutviklingen i Norden. I denne utgaven kan du bl.a. lese om opplagsfallet for trykte aviser og magasiner i de nordiske land og hvordan dette til en viss grad oppveies av vekst på digitale plattformer. Blant andre temaer som omtales, er utvikling innenfor kringkasting og film samt utredninger av statlig mediestøtte i Norge, Sverige og Danmark. Du finner også omtale av saker knyttet til nordisk samarbeid, opphavsrett, ytringsfrihet og medieeierskap, samt en oversikt over nye offentlige publikasjoner på medieområdet. (19/06/2012)
 
EU-kommisjonen har publisert sin første rapport om iverksettelsen av AMT-direktivet - EUs direktiv for audiovisuelle medietjenester, som også Norge er i ferd med å tilpasse seg. Direktivet omhandler regulering av TV og nye TV-lignende online-tilbud, og omfatter bl.a. regler for reklame, inkludert produktplassering og nye reklametyper. 25 av unionens 27 medlemsland har nå fullført implementeringen av direktivet i sine nasjonale lovverk. Rapporten vurderer landenes konkrete implementering i relasjon til direktivets overordnede målsetninger. (14/06/2012)
 
Her er Medietilsynets vurdering av hvordan NRK ivaretok sine forpliktelser som allmennkringkaster i 2011. Hovedkonklusjonen er at NRK oppfylte sitt allmennkringkasteroppdrag på en tilfredsstillende måte. Denne vurderingen vil også inngå i selve allmennkringkastingsrapporten, som legges frem i juli. Der vil også tilsynets vurderinger av TV 2, Radio Norge og P4 være med. (06/06/2012)
 
Radiomediet i Norge er i ferd med å digitaliseres. Denne rapporten fra Medietilsynet til Kulturdepartementet beskriver status for overgangen fra FM til digital radio, sett opp mot de fem slukkevilkårene Stortinget har bestemt at må være innfridd før deler av FM-nettet kan slås av. (04/06/2012)
 
Nordmenns mediebruk endres og blir stadig mer digital - på nett, mobil og brett. Tradisjonelle medier utfordres og må satse på nye plattformer, men uten at bærekraftige inntektsmodeller har kommet på plass. Dette er gjennomgangstemaet i Medieåret 2010-2011, en publikasjon som tar for seg de viktigste endringene på mediefeltet de siste par årene. Også medieeierskap - oppkjøp og styrkeforhold - er et sentralt tema i publikasjonen. Blant mediene som er vektlagt spesielt, finner du bok, film og fonogram. (14/05/2012)
 
Norsk Redaktørforening har, for andre gang, utarbeidet en nasjonal redaksjonell årsrapport. Til sammen 71 store og små redaksjoner har bidratt med tall og svar til 2011-rapporten. Her kan du lese om trender i det norske medielandskapet, og du finner nøkkeltall for en rekke mediehus - som antall redaksjonelle årsverk, mengde og andel redaksjonelt stoff osv. Egne kapitler omhandler 22. julidekningen, spesielle journalistiske utfordringer, eksempler på hvordan samfunnsoppdraget ble løst, innsyn og offentlighet, mediejuss og medieetikk. Fremstillingen er belagt med statistikk, konkrete eksempler og beretninger fra redaktører i ulike mediehus. (11/05/2012)
 
Den årlige medieundersøkelsen som gjennomføres i forbindelse med Nordiske Mediedager i Bergen, omfatter denne gang også journalister og publikum i Danmark og Sverige. Medieundersøkelsen, som startet i 1999, er en omfattende opinionsundersøkelse blant journalister og publikum om temaer knyttet til medier og journalistikk. (10/05/2012)
 
Hvert år publiserer Post- og teletilsynet en rapport om markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester - ekom-tjenester - i Norge. Her kan du blant annet finne informasjon om antall abonnenter og markedsandeler for selskaper innenfor mobiltelefoni, bredbånd og TV-distribusjon. På tilsynets nettside finner du også et eget regneark med alle talldata som er benyttet i rapporten. (10/05/2012)
 
World Internet Project har publisert sin tredje rapport om effektene av Internett og annen digital teknologi. Prosjektet omfatter fem kontinenter og gir et internasjonalt bilde av hvordan online-teknologi påvirker sosiale, politiske og økonomiske forhold. Den nye rapporten presenterer data fra 16 land - med Sverige som det eneste nordiske. (09/05/2012)
 
European Media Policy er Nordicoms nyhetsbrev om europeisk mediepolitikk. I denne utgaven kan du bl.a. lese om de siste måneders politiske diskusjoner og tiltak knyttet til opphavsrett, personvern og ytringsfrihet på Internett. Det meste har handlet om Internett, men også andre mediepolitiske saker har vært på agendaen i EU. (09/05/2012)
 
I rapportserien Avisåret dokumenterer og analyserer medieforsker Sigurd Høst opplagsutviklingen og langsiktige trender ved den norske avisstrukturen. I denne utgaven ser han også nærmere på avisenes nyhetstilbud på nettet - inkludert bruken av video. Som tidligere utgaver har 2011-rapporten en omfattende statistikkdel. Her finner du bl.a. opplag og frekvens for alle norske aviser som utkommer minst én gang i uken. Sigurd Høst er nå tilknyttet Høgskulen i Volda som professor II i mediefag. (04/05/2012)
 
I årsrapporten redegjør NRK for hvordan mediehuset løste oppdraget som lisensfinansiert allmennkringkaster i året som gikk. Rapporten gir en oversikt over NRKs tilbud på ulike plattformer og for ulike deler av befolkningen, beskrevet med tekst og tall. Deler av statistikken viser også trender over tid, både for programinnhold og publikumsopplutning. NRKs årsrapport kalles også for allmennkringkasterregnskap. (26/04/2012)
 
Dette er rapporten fra ekspertgruppen som på oppdrag fra Kulturdepartementet har gjennomgått reguleringen av eierskap i norsk mediesektor. Ekspertgruppen foreslår en rekke endringer i medieierskapsloven - blant annet at elektroniske medier regnes med i tradisjonelle mediemarkeder, og at markedene ikke forhåndsdefineres slik som i dag. De nasjonale eierskapsgrensene foreslås videreført, men justert og med en nedre terskel for inngrep. Det foreslås også å beholde regulering på regionalt nivå, men da endret i tråd med et nytt system for markedsavgrensning. Det legges opp til at mer av reguleringen fastsettes i forskrift av Medietilsynet, og ikke i selve lovteksten som i dag. Ekspertgruppen anbefaler ikke at vertikal integrasjon blir regulert i medieeierskapsloven. (24/04/2012)
 
Blant Medietilsynets oppgaver er å føre tilsyn med eierforhold i mediemarkedene dagspresse, kringkasting og elektroniske medier. Det er Medietilsynet som håndhever medieeierskapsloven. I Eierskapsmeldingen for 2011 kan du lese om tilsynets arbeid knyttet til eierskapsregulering i fjor. Her finner du også en oversikt over viktige hendelser i mediemarkedene og - ikke minst - fakta og tall om medieeierskap i 2011. (02/04/2012)
 
Regjeringen har lagt frem et forslag til endringer i pressestøtten: høringsnotatet 'Utkast til forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier (en plattformnøytral pressestøtte)'. Regjeringen foreslår at ordningen med produksjonstilskudd til dagsaviser - pressestøtten - gjøres mer plattformnøytral. Dette innebærer i praksis at ordningen ikke lenger bare gjelder papiraviser; også medier som utelukkende publiserer digitalt, skal kunne motta støtte så fremt de innfrir de øvrige kriteriene (bl.a. brukerbetaling). Forslaget innebærer dessuten at også digitale utgivelser, og ikke bare papirutgaver, skal tas med i beregningen av støttens størrelse. Høringsnotatet omhandler ikke de andre formene for direkte mediestøtte, ei heller den indirekte støtten - det omstridte momsspørsmålet. Høringsfristen er 25. mai 2012. (30/03/2012)
 
Den norske Forleggerforening har fått utarbeidet en egen rapport om prissystem for bøker: 'Fastpris på bøker: Bransjeavtale eller frivillig?'. Rapporten, som argumenterer for obligatoriske fastpriser, er skrevet av Øystein Foros og Hans Jarle Kind, begge professorer ved Norges Handelshøyskole. At denne rapporten kommer nå, er ikke tilfeldig. Kulturdepartementet er nemlig i gang med å utrede systemet for bokpriser og en eventuell boklov, og har allerede fått utarbeidet to eksterne rapporter om tematikken (Slaatta/Rønning og Oslo Economics). (23/03/2012)
 
I Norsk mediebarometer 2011 presenteres resultater fra Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelse av befolkningens mediebruk. Rapporten gir en samlet framstilling av tilgang til og bruk av ulike medier, og gir mulighet for å sammenligne mellom medier. I rapporten kan du også følge utviklingen i mediebruk fra 1991 til i dag. Tall fra Norsk mediebarometer er også publisert på medienorges nettsider. (20/03/2012)
 
Nå foreligger 2012-utgaven av 'State of the News Media', en årlig rapport om helsetilstanden for journalistikk og nyhetsmedier i USA. Rapportene utarbeides av Project for Excellence in Journalism ved Pew Research Center i Washington, DC. Et nytt og interessant tema i årets rapport er hvordan folk bruker mobilteknologi og sosiale medier til å følge med på nyhetene. (19/03/2012)
 
TNS Gallup har utarbeidet en rapport om streaming av TV og film i Norge. Ifølge rapporten så 7 prosent av internettbefolkningen daglig på TV og film via Internett i fjerde kvartal 2011. Det streames noe mer blant menn enn blant kvinner, og mest utbredt er streaming i aldersgruppen 15-29 år. Rapporten viser også daglig streamingdekning for mediehusene VG, NRK, TV 2 og Dagbladet. Mens VGTV har flest seere, er det på NRKs nett-TV nordmenn bruker mest tid. Rapporten 'Streaming Q4 2011' er basert på fire ulike mediebruksundersøkelser fra TNS Gallup. (13/03/2012)
 
I rapporten 'Den norske spillundersøkelsen v.1.0' utforskes mylderet av norske spillutviklere, en bransje som i liten grad har vært kartlagt. Undersøkelsen er gjennomført for Produsentforeningen av spillforsker Kristine Jørgensen ved Universitetet i Bergen og foreningens styremedlem Jørgen Tharaldsen. Rapporten er den første i en planlagt serie av rapporter fra Produsentforeningen om den norske spillbransjen. (23/02/2012)
 
I Medietilsynets årsrapport til Kulturdepartementet finner du en detaljert gjennomgang av tilsynets virksomhet og oppgavene som er løst i løpet av året. Sentrale temaer er tilsyn med kringkasting og medieeierskap, pressestøtte og andre tilskuddsordninger samt Medietilsynets informasjons- og utredningsarbeid, ikke minst knyttet til barn og unges mediebruk. Rapporten inneholder bl.a. også tall for registrerte filmer i 2011. (21/02/2012)
 
I rapporten 'Til bokas pris' kartlegges litteraturpolitiske virkemidler i sentrale europeiske land. Studien omfatter bokbransjen i 15 land, hvorav ni har boklover med fastprisbestemmelser og seks har friprissystemer. En hovedkonklusjon er at boklover best ivaretar kulturpolitiske mål. Kartleggingen er utført for Kulturdepartementet av professorene Tore Slaatta og Helge Rønning ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Rapporten er en tilleggsutredning til Oslo Economics' utredning av litteratur- og språkpolitiske virkemidler i Norge, som ble overlevert ved årsskiftet. Begge rapportene er sendt på høring. (20/02/2012)
 
Plateselskapenes salgsinntekter fra digital musikk steg med 8 prosent på verdensbasis i 2011, ifølge IFPIs 'Digital Music Report 2012'. Musikksalget gjennom digitale kanaler utgjør nå en tredjedel av plateindustriens globale inntekter. I noen land, som USA og Sør-Korea, har andelen passert 50 prosent. Den mest utbredte digitale salgskanalen, nedlasting fra nettbutikker, har nå fått selskap av abonnementstjenester - streaming. Særlig i Skandinavia har streaming slått an. (24/01/2012)
 
Julesalget førte til et stort hopp i utbredelsen av mediebrett og lesebrett i USA, viser en undersøkelse fra Pew Internet & American Life Project. Andelen voksne amerikanere som eier mediebrett ('tablet computer'), ble nesten doblet - fra 10 % til 19 % - mellom midten av desember og begynnelsen av januar. Det samme er tilfellet for utbredelsen av rene lesebrett ('e-book reader'), som også steg fra 10 % til 19 %. Antall amerikanere som eier minst én av brettypene, økte fra 18 % i desember til 29 % i januar. (23/01/2012)
 
Dette er den tredje eksterne utredningen som er levert til ekspertgruppen som gjennomgår medieeierskapsloven. Utredningen har et medievitenskapelig perspektiv og er skrevet av professor Eli Skogerbø ved Universitetet i Oslo. Hovedkonklusjonen er at det fortsatt bør være regulering av medieeierskap, og at den nasjonale maksgrensen bør ligge på dagens nivå (ca. 30 %). Det er imidlertid ikke behov for slik regulering av nettmedier, ei heller av vertikal integrasjon i mediemarkedet, mener Skogerbø. De to andre utredningene - 'Samfunnsøkonomisk analyse - regulering av mediemarkedene' og 'Faktisk analyse - vertikal integrasjon i mediemarkedet' - finner du presentert nedenfor, publisert 30.11.2011. (18/01/2012)
 
Som en del av bokutredningen, som kan resultere i en egen boklov, har Kulturdepartementet fått utarbeidet en rapport om litteratur- og språkpolitiske virkemidler i Norge. Arbeidet er utført av Oslo Economics, Oeconomica og advokatkontoret Simonsen. Blant konklusjonene er at den politiske måloppnåelsen stort sett er styrket siden 2005, og at den er bedre enn i Sverige og Danmark. Ordningen med fastpris på bøker bidrar til effektivitet (vertikalt, gjennom verdikjeden), men svekker konkurransen (horisontalt, mellom konkurrenter). De mest aktuelle endringene i virkemiddelapparatet er ifølge rapporten grep i fastprisordningen og tiltak som styrker norsk faglitterær produksjon. Rapporten sendes nå ut på høring. Til bokutredningen er det også bestilt to utredninger av litteraturpolitiske virkemidler i Europa, som skal være ferdige i februar 2012. (03/01/2012)
 
Medier i Norden er Nordicoms nyhetsbrev om medieutviklingen i de nordiske land. Denne utgaven tar særlig for seg spørsmålet om hvordan nasjonenes kollektive hukommelse kan bevares i en stadig mer digitalisert verden. Både politiske vedtak og praktiske tiltak må til for forebygge et 'digitalt hukommelsestap', og Medier i Norden belyser hvordan de nordiske nasjonalbibliotekene har grepet fatt i noen av de digitale utfordringene. I nyhetsbrevet finner du også - som alltid - en kildebelagt oversikt over viktige hendelser på medieområdet siden forrige utgave. (15/12/2011)
 
Det britiske medietilsynet Ofcom utgir hvert år en rapport der det nasjonale kommunikasjonsmarkedet analyseres i en internasjonal kontekst. Rapporten, 'International Communications Market Report', er en god kilde til informasjon om TV-, radio-, web- og telekom-markedene internasjonalt og i utvalgte land. Norge er ikke blant de 16 landene Storbritannia sammenlignes med, men trekkes inn i deler av analysen. (14/12/2011)
 
På oppdrag fra Kulturdepartementet har konsulentselskapet ideas2evidence evaluert prøveordningen med statlig støtte til de regionale filmfondene, som ble innført i 2007. I rapporten 'For en neve dollar mer' kartlegges de regionale filmfondenes organisering og investeringsvirksomhet, og det vurderes i hvor stor grad de har bidratt til å oppfylle sine hovedmål - å øke tilgangen til kapital for norsk filmproduksjon, å styrke filmmiljøene i regionene og å skape større mangfold i norsk filmproduksjon. Rapporten inneholder også anbefalinger til hvordan ordningen bør utformes i fremtiden. (12/12/2011)
 
I denne utgaven av Nordicoms nyhetsbrev om europeisk mediepolitikk får du oppsummert viktige mediespørsmål som er diskutert de siste månedene. Blant annet har EU-domstolen avgjort at web-filtre for å hindre ulovlig nedlasting er EU-lovstridig. Det har ellers vært mye debatt om nettnøytralitet. Noen andre temaer: EU-kommisjonen har igangsatt utredning av tiltak for å sikre mediefrihet og -mangfold. Kommisjonen har også foreslått økt støtte til kulturindustrien. Og Europarådet, som ikke er en del av EU-systemet, tar til orde for et nytt, utvidet mediebegrep. (06/12/2011)
 
On the Internatinal Agenda er Nordicoms nyhetsbrev om mediepolitiske prosesser og utviklingstrekk på internasjonalt nivå. Blant temaene i denne utgaven er styring av Internett, nettnøytalitet og personvern på nettet. Du kan også lese om diskusjoner rundt bl.a. opphavsrett, bredbåndsutbredelse og lagring av digital informasjon. (01/12/2011)
 
På oppdrag fra ekspertgruppen som gjennomgår medieeierskapsloven, har konsulentselskapet Econ Pöyry utarbeidet rapporten 'Faktisk analyse - vertikal integrasjon i mediemarkedet'. Her kartlegges og analyseres aktørene og verdikjedene i det norske mediemarkedet for å kaste lys over spørsmålet om hvorvidt vertikal integrasjon bør reguleres i medieeierskapsloven. Med vertikal integrasjon menes kort sagt at samme aktør eier eller kontrollerer flere ledd i verdikjeden, f.eks. en kringkaster som også er TV-distributør, eller når et avishus trykker og distribuerer avisen selv. (30/11/2011)
 
I rapporten 'Samfunnsøkonomisk analyse - regulering av mediemarkedene' drøftes medieeierskapslovgivning fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Rapporten er utarbeidet av professorene Hans Jarle Kind og Lars Sørgard ved Norges Handelshøyskole. Dette er en av tre eksterne rapporter bestilt av ekspertgruppen som nå utreder endringer i medieeierskapsloven. De to andre rapportene er en analyse av vertikal integrasjon i mediemarkedet (se egen omtale under) og en medievitenskaplig analyse fra professor Eli Skogerbø ved Universitetet i Oslo. (30/11/2011)
 
Medietilsynet har ferdigstilt en ny rapport om den økonomiske utviklingen i norsk dagspresse og kringkasting. Rapporten tar for seg perioden 2006-2010, og dermed både finanskrisen og snuoperasjonen som fulgte. Ser man bransjen under ett, er lønnsomheten nå tilbake på førkrise-nivå. Dette skyldes imidlertid primært at kostnadene er redusert. Når det gjelder avisene, gikk fire av fem med overskudd i 2010. Inntektene fra nettavisene er fortsatt relativt små, med unntak for VG og Dagbladet. (17/11/2011)
 
Nettbrett - 'tablets' - brer om seg i USA, og stadig flere bruker brettene til å holde seg oppdatert. Men bare et mindretall er villig til å betale for nyhetsinnhold, viser en omfattende studie fra Pew Research Center. Elleve prosent av voksne amerikansere har nå et mediebrett som for eksempel Ipad, og de aller fleste - 77 prosent - bruker brettet hver dag. Vel halvparten får nyheter på brettet daglig, og tre av ti bruker mer tid på nyheter nå enn tidligere. Studien, 'The Tablet Revolution', er gjennomført av Pew-senterets Project for Excellence in Journalism i samarbeid med The Economist Group. (25/10/2011)
 
Datatilsynet har kartlagt hvilke personopplysninger de ulike applikasjonene ('appene') henter ut fra brukernes mobiltelefoner. Rapporten 'Hva vet appen om deg?' viser at både norske og utenlandske apper kan hente ut svært mye informasjon fra en mobiltelefon, men at brukeren i liten grad blir informert om dette. Fokuset er selvsagt på datasikkerhet og personvern. Rapporten kan imidlertid også tjene som en innføring i hva mobilapplikasjoner er for noe. (03/10/2011)
 
Rapporten fra det danske Mediestøtteudvalget ble presentert 30. september 2011. Her drøfter utvalget tre alternative modeller for fremtidens mediestøtte: En plattformspesifikk, en delvis plattformnøytral og en plattformnøytral støtteordning. Utvalget anbefaler selv den delvis plattformnøytrale modellen, siden denne etter utvalgets mening best sikrer både eksisterende medier og utvikling av nye medier. Utvalget forslår ellers at grunnlaget for støtten legges om fra distribusjonskostnader til egenprodusert redaksjonelt innhold, slik at støtten primært fordeles ut fra antall redaksjonelle medarbeidere i stedet for dagspresseopplaget. Rapporten går nå til behandling i det danske kulturdepartementet. (30/09/2011)
 
European Media Policy er Nordicoms nyhetsbrev om europeisk mediepolitikk. I denne utgaven kan du lese om EUs arbeid for å modernisere reglene for opphavsrett, og om politiske diskusjoner og prosesser knyttet til personvern (data protection). Blant andre temaer som tas opp, er online filmdistribusjon og digitalisering av kinoene, Googles dominerende rolle, Internett-frihet og -styring, innbyggernes mediekompetanse og beskyttelse av mindreårige på nettet. (12/09/2011)
 
Eurobarometer-rapporten 'Attitudes on Data Protection and Electronic Identity in the European Union' presenterer resultater fra en omfattende spørreundersøkelse blant innbyggere i EUs medlemsland. Kartleggingen viser at mange europeere er bekymret for personvernet på Internett. Selv om tre av fire aksepterer det å oppgi personlig informasjon som en del av den digitale hverdagen, er de fleste også bekymret for hvordan selskaper - inkludert søkemotorer og nettsamfunn - bruker informasjonen. Norge er ikke med i undersøkelsen, men det er Sverige, Danmark og Finland. (12/09/2011)
 
Studiet av publikum og mediebruk står helt sentralt i medievitenskapen. Rapporten 'Overview of European Audience Research' gir et overblikk over dette forskningsfeltet i 30 europeiske land. Den norske presentasjonen, som er skrevet av ledende norske forskere, lister opp både publikasjoner (bøker, avhandlinger, artikler, papers, rapporter etc.) og pågående prosjekter. Fokuset er på kvalitativ forskning, men også kvantitative bidrag nevnes. Oversikten kan være nyttig for studenter og forskere - og for journalister på jakt etter eksperter på folks mediebruk. Rapporten gir også et overblikk over de ulike forskningstradisjonene på feltet og hvordan disse har utviklet seg. (07/09/2011)
 
Grensen mellom privatliv og yrkesliv viskes ut i de sosiale nettmediene, viser bemanningsselskapet Manpowers undersøkelse Work Life 2011. Mange ansatte besøker sosiale medier i arbeidstiden, og sjefer bruker slike medier til å vurdere jobbsøkere. På Facebook blandes privat med profesjonelt, og gamle venner med sjefer og kunder. Work Life-undersøkelsen er utført av Kairos Future og skal være representativ for den arbeidsføre befolkningen i Norge. (30/08/2011)
 
Britiske forskere har kartlagt mediesystemene i ti sentral- og østeuropeiske land: Estland, Latvia, Litauen, Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Romania, Bulgaria og Slovenia. Rapportene - én for hvert land - gir et overblikk over demokratiseringen og dagens situasjon i det enkelte medielandskap. Det fokuseres på markedene for papir- og nettmedier, på medieregulering og reguleringsmyndigheter og på journalistisk kultur. Forskningsprosjektet styres fra Universitetet i Oxford. (26/08/2011)
 
Mangeårig bransjekonsulent og nå førsteamanuensis ved BI, Erik Wilberg, har på oppdrag fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) skrevet en rapport som prøver å oppsummere hovedtrekkene i den digitale medieutviklingen avisene står midt oppe i. Rapporten inneholder både mange data om den økonomiske utviklingen generelt og mediebransjen spesielt, samt mye om endringer i mediebruken. Den er skrevet i 2010, med prognoser for 2011, men har likevel mye aktuelt stoff. (15/08/2011)
 
Smarttelefoner har fått et solid fotfeste i Storbritannia. Mer enn hver fjerde voksen og nesten annenhver tenåring har en slik avansert mobiltelefon, viser 2011-utgaven av Ofcoms årlige 'Communication Market Report'. Rapporten er en omfattende statistisk kartlegging av utviklingen i den britiske kommunikasjonssektoren, inkludert befolkningens mediebruk. Her kan du finne fakta om TV, radio, Internett og telekom på de britiske øyer. Trykte medier, som aviser og magasiner, er imidlertid ikke omtalt spesielt, men inngår i mediebruksundersøkelsen. (04/08/2011)
 
Det britiske medietilsynet Ofcom publiserer hvert år en rapport som setter det nasjonale kommunikasjonsmarkedet inn i en internasjonal kontekst. Rapporten, 'International Communications Market Report', er en god kilde til informasjon om TV-, radio-, web- og telekom-markedene internasjonalt og i utvalgte land. Norge er imidlertid ikke blant landene Storbritannia sammenlignes med. (04/08/2011)
 
Storbritannia har rundt 350 små lokale radiostasjoner, hvorav vel 140 er kommersielle og resten ikke-kommersielle. Disse stasjonene dekker enten bestemte geografiske områder, eller de retter seg mot grupper med felles interesser. Rapporten 'The future of small scale radio' tar for seg hva slike radiokanaler betyr både for lytterne og lokalsamfunnene/interessegruppene. En hovedkonklusjon er at småkanalene generelt er høyt verdsatt og tilbyr et supplement til de store kanalene. Rapporten, som er utarbeidet for medietilsynet Ofcom, omfatter også en kartlegging av britenes syn på regulering av lokalradio. (02/08/2011)
 
Det regjeringsoppnevnte Medieansvarsutvalget har utredet reguleringen av ansvarssystemet på medieområdet. Formålet er å oppdatere dagens regler om plassering av ansvar for ytringer, som er kompliserte og fragmenterte. Sentrale spørsmål gjelder det strafferettslige redaktøransvaret, medienes erstatningsansvar for ulovlige ytringer og lovbestemmelsene om kildevern og foretaksstraff. Utvalgets utredning, NOU 2010:12 Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag, ble overlevert kulturministeren 15. juni 2011. Utvalget mener pressens selvdømmeordning (PFU) fungerer godt, og at det ikke er behov for et eget medieombud. Man bør imidlertid styrke personvernet i sosiale medier og andre medier uten sentral redaktørfunksjon. Utvalget går inn for at reglene for kildevern bør utvides, og et flertall foreslår at særreglene om strafferettslig redaktøransvar blir opphevet. Flertallet i utvalget mener det ikke er behov for en egen medieansvarslov. (15/06/2011)
 
Den lokale nyhetsdekningen i USA er betydelig svekket, viser en rapport bestilt av FCC (Federal Communications Commision). Den sterke fremveksten av nyhetsnettsteder har ikke ført til en tilsvarende økning i nyhetsrapporteringen. Særlig den kritiske og gravende journalistikken svikter lokalt. 'The independent watchdog function (...) is in some cases at risk at the local level,' heter det i rapporten 'The Information Needs of Communities - The Changing Media Landscape in a Broadband Age'. Omtale av rapporten finner du på NYTimes.com, paidContent.org og - på norsk - i nettmagasinet Vox Publica. (10/06/2011)
 
Allmennkringkastingsrapporten er Medietilsynets årlige evaluering av hvordan allmennkringkasterne har ivaretatt sine programforpliktelser. Rapporten for 2010 omfatter NRK samt de kommersielle allmennkringkasterne Radio Norge og P4 (men ikke TV 2, som ikke hadde allmennkringkasterforpliktelser i fjor). Medietilsynet konkluderer med at de tre kringkasterne innfridde forpliktelsene på et overordnet nivå, men at samtlige likevel hadde mangelfull oppnåelse på flere områder. (06/06/2011)
 
En ny utgave av Nordicoms nyhetsbrev om medieutviklingen i Norden er klar. Medier i Norden inneholder denne gangen en gjennomgang av utviklingen av digitalradio i Norden og andre deler av Europa. I nyhetsbrevet finner du også informasjon om forslaget om senket moms på digitale medier i Sverige og en omtale av den norske ekspertgruppen som skal se nærmere på reglene for medieeierskap i Norge. (25/05/2011)
 
Hvert år publiserer Post- og teletilsynet en rapport om markedet for ekom-tjenester i Norge. Her kan du blant annet finne informasjon om antall abonnenter og markedsandeler for selskaper innenfor mobiltelefoni, bredbånd og TV-distribusjon. På tilsynets nettside finner du også et eget regneark med alle talldata som er benyttet i rapporten. (23/05/2011)
 
Rapporten Avisåret 2010, som tar for seg utviklingen i den samlede norske avissektoren, er nå klar. Forfatteren Sigurd Høst har denne gangen sett nærmere på tilbudet hos norske nettaviser, og peker på nye utviklingstrekk både i nettavisenes innhold og struktur. I tillegg inneholder rapporten som vanlig en omfattende statistikkdel med oversikt over bl.a. opplag og frekvens for alle norske aviser som utkommer minst en gang per uke. (18/05/2011)
 
Den årlige Medieundersøkelsen kartlegger medievaner og holdninger blant journalister og publikum. I tillegg inkluderes en ekstern yrkesgruppe, som denne gang var offiserer. Hovedfokuset er på journalistikk, men spørsmålene omfatter også generell mediebruk og et utvalgt tema, som i år var forsvarspolitikk. Det spørres også om partisympati. Medieundersøkelsen blir utført av Respons på oppdrag fra Nordiske Mediedager. Hovedtallene fra årets undersøkelse er samlet i tre rapporter som kan lastes ned fra Mediedagenes nettsider. (18/05/2011)
 
I forskningsrapporten Fortiet, forsinket og fortrengt? tar Tore Slaatta for seg norske mediers dekning av EU og EØS fra 1990 og frem til i dag. I tillegg til å kartlegge utviklingen over tid, har han analysert mekanismer som påvirker EØS-rapporteringen. Studien bygger både på kvantitativ innholdsanalyse og intervjuer med sentrale aktører i produksjonen av EØS-nyheter. Slaatta er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Rapporten er skrevet for Europautredningen, et regjeringsoppnevnt utvalg som skal gjennomgå Norges avtaler med EU. (18/05/2011)
 
Opphavsrett, ulovlig fildeling, personvern og datasikkerhet. Det er blant temaene i denne utgaven av Nordicoms nyhetsbrev om europeisk mediepolitikk. EU har bl.a. på trappene en ny, overgripende strategi for opphavsrett. Samtidig fortsetter kampen mot nettpirater, og EU-reglene for personvern skal moderniseres. Også det omstridte datalagringsdirektivet er under evaluering. Nyhetsbrevet omtaler også en rekke andre aktuelle mediepolitiske diskusjoner i EU. (06/05/2011)
 
INMA (IAB-Norge), en bransjeorganisasjon for interaktiv markedsføring, utarbeider hvert år en rapport som viser trender for Internett i Norge. Her presenteres omsetningstall og -estimater samt diverse statistikk om nordmenns bruk av digitale medier, hentet fra mange forskjellige kilder. 2010-rapporten inneholder også en rekke internasjonale tall. (06/05/2011)
 
En bredt sammensatt arbeidsgruppe har utredet området problemskapende bruk av dataspill på oppdrag fra flere departementer. Arbeidsgruppen har innhentet og systematisert nasjonal og internasjonal kunnskap på området. Den har også kommet frem til en rekke forslag til tiltak mot problemskapende dataspilling. Rapporten burde være relevant for alle med faglig interesse for bruk av dataspill, ikke minst blant barn og unge. Medietilsynet mener hovedfunnene 'knuser gamle myter og peker på viktigheten av samarbeid på tvers av fagfelt'. (26/04/2011)
 
Schibsted Media Group, som er Norges største mediekonsern, hadde et meget lønnsomt år i 2010. Både inntektene og overskuddet steg markant sammenlignet med året før. Driftsinntektene økte med vel en milliard til 13,8 milliarder kroner, og driftsresultatet (EBITA) endte på 1,6 milliarder - dobbelt så mye som i 2009. Forbedringen skyldes ifølge Schibsted en kombinasjon av innsparinger og bedring i annonsemarkedene. Særlig rubrikkannonser på Internett var god butikk, og sto for nesten halvparten av driftsoverskuddet. (26/04/2011)
 
I årsrapporten redegjør NRK for hvordan mediehuset løste oppdraget som lisensfinansiert allmennkringkaster i året som gikk. Rapporten gir en oversikt over NRKs tilbud på ulike plattformer og for ulike deler av befolkningen, beskrevet med tekst og tall. Deler av statistikken viser også trender over tid, både for programinnhold og publikumsopplutning. (21/03/2011)
 
I dette nummeret av Nordicoms nyhetsbrev om europeisk mediepolitikk kan du lese om den politiske debatten knyttet til Internett og grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfrihet, informasjonsfrihet og personvern. Du kan også lese om diskusjonen rundt opphavsrett og andre spørsmål i forbindelse med digitaliseringen av mediesektoren. (03/03/2011)
 
Det regjeringsoppnevnte Mediestøtteutvalget har vurdert bruken av økonomiske virkemidler på medieområdet. I desember 2010 la utvalget frem sin utredning med forslag til omlegging av mediestøtten, NOU 2010: 14: 'Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt - en moderne mediestøtte'. Utvalgsmedlemmene klarte ikke å bli enige om én felles anbefaling, så utredningen inneholder to alternative forslag, der hovedskillet gjelder merverdiavgift. Mens det ene forslaget innebærer fortsatt nullmoms på papiraviser og lavmoms for digitale medier, innebærer det andre forslaget en felles lavmoms for alle plattformer, kombinert med en omfordeling av de økte inntektene staten da får inn. I tillegg til forslagene tar utredningen for seg overordnede mål for norsk mediepolitikk, de medieøkonomiske støtteordningene og deres historikk, medienes funksjon i nyhets- og debattformidlingen, utviklingstrekk i mediebransjen og virkningen av forskjellige støtteordninger. (03/03/2011)
 
EUs omdiskuterte datalagringsdirektiv er hovedtema i denne utgaven av Nordicoms nyhetsbrev. Både den norske og svenske nasjonalforsamlingen skal snart ta stilling til om direktivet skal innlemmes i lovverket. Følelsene og meningene er sterke. Tilhengerne mener direktivet er nødvending for å bekjempe kriminalitet, mens motstanderne ser det som en trussel mot personvernet og ytringsfriheten. Nyhetsbrevet har også kortere artikler og notiser om medieutviklingen i de nordiske land. Blant temaene er allmennkringkasting, digitalisering, nasjonal filmproduksjon og statlig mediestøtte. (03/03/2011)
 
I Medietilsynets årsrapport til Kulturdepartementet finner du en detaljert gjennomgang av tilsynets virksomhet og oppgavene som er løst i løpet av året. Sentrale temaer er tilsyn med kringkasting og medieeierskap, pressestøtte og andre tilskuddsordninger samt Medietilsynets informasjons- og utredningsarbeid, ikke minst knyttet til barn og unges mediebruk. Rapporten inneholder bl.a. også tall for registrerte filmer i 2010. (28/02/2011)
 
Post- og teletilsynet har kartlagt i hvilken grad og hvordan norske husstander tar i bruk kabel-TV- og fibertilknytning (aksess) til å se på TV og bruke Internett og bredbåndstelefoni. Noen husholdninger bruker bare én tjeneste, mens andre kombinerer to eller tre. Fire av ti husstander med fiberaksess har alle tre tjenestene, mot bare sju prosent blant husstandene med kabelaksess, viser rapporten. Bruken av kabel-TV- og fibernett viser sterk vekst, men det er fremdeles mye ledig båndbredde i begge typer nett. (23/02/2011)
 
Myndighetene bør ikke pålegge TV-distributørene å tilby abonnement på enkeltkanaler, såkalt fritt kanalvalg. Det er rådet fra en partssammensatt arbeidsgruppe som har utredet spørsmålet. Ifølge rapporten er det usikkert om regulering vil gi ønsket effekt på pris, kvalitet, valgfrihet og mangfold. Det foreslås isteden andre tiltak for å øke valgfriheten og mangfoldet i TV-markedet, bl.a. opprettelse av en informasjonsportal, styrket forbrukervern og at aktørene i markedet vurderer åpne løsninger for mottak av Internett-basert TV. (17/02/2011)
 
Den norske overgangen fra analog til digital radio har dratt ut i tid, og kringkasterne har etterlyst at staten inntar en mer aktiv rolle. Stortingsmeldingen Digitalisering av radiomediet tar for seg om, og eventuelt på hvilken måte, myndighetene bør bidra mer aktivt til å fremme digitaliseringen. I meldingen, som kulturminister Anniken Huitfeldt la frem 4. februar 2011, legges det opp til full digitalisering av radiomediet, og at FM-nettet slukkes i 2017. (04/02/2011)
 
Prosjektet EU Kids Online har publisert en ny rapport om barn og unges bruk av Internett. I fokus står faremomenter som pornografi, mobbing, kontakt med fremmede og misbruk av persondata. Spørreundersøkelsen er gjennomført blant 9-16-åringer og deres foreldre i 25 europeiske land - deriblant Norge. Den nye rapporten, 'Risks and safety on the internet: The perspective of European children', sammenfatter funn fra hele den siste undersøkelsen. Den inneholder også anbefalinger til bransjen og myndighetene. (13/01/2011)
 
Denne publikasjonen fra Statistisk sentralbyrå presenterer offisiell statistikk om det norske informasjonssamfunnet. Her finner du økonomitall for informasjonssektoren og tall for utbredelse og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Du finner også tall for bl.a. elektronisk handel og IKT-sikkerhet. Perspektivet er norsk, men du finner en rekke internasjonale sammenligninger. (10/01/2011)
 
Denne utgaven av Nordicoms nyhetsbrev har hovedvekt på nordiske avisers digitale fremtid, ikke minst muligheter og utfordringer knyttet til nettbrett som Apples Ipad. Hvem vil betale for å lese digitalt distribuerte nyheter - og følger annonsørene med på ferden? spør redaktør Terje Flisen. Nyhetsbrevet har også notiser om bl.a. mediepolitikk, bøker, film og TV i de nordiske land. (07/01/2011)
 
Det har skjedd mye i norsk mediesektor siden 2005 når det gjelder økonomi og eierskap. Først var det vekst og optimisme, men så - høsten 2008 - kom finanskrisen som rammet bransjen hardt. De fleste medieselskapene har imidlertid kommet seg velberget, om enn ikke uendret, gjennom krisen. Både før og under kriseperioden var det endringer på eiersiden, bl.a. etableringen av Media Norge og Polaris Media. Medietilsynet har nå utarbeidet en rapport som tar for seg denne utviklingen: 'Økonomi og eierskap i norske medievirksomheter 2005-2009'. (02/12/2010)
 
Hvordan er NRKs nettilbud, og hvordan bør det være? I vår gjennomførte medieforskere ved Universitetet i Bergen en undersøkelse av NRKs nyhetstilbud på Internett i 2009. I en ny artikkel i nettmagasinet Vox Publica oppsummerer førsteamanuensis Hallvard Moe noen sentrale funn - og han lanserer alternativer for NRKs nettsatsing videre. Her kan du også laste ned selve forskningsrapporten, som ble skrevet i forbindelse med Medietilsynets evaluering av NRKs allmennkringkastertilbud i 2009. (26/11/2010)
 
Det britiske medietilsynet, Ofcom, har publisert en oppdatert rapport om såkalt community radio. Dette er lokal- eller nisjeradio som drives i liten skala og på mer eller mindre ideell basis. Stasjonene kan ha reklame, men får ikke gå med overskudd, og de må bidra med 'social gain' til lokalsamfunnene de betjener. Siden 2005 har Ofcom gitt 228 slike konsesjoner, hvorav 184 i England, 20 i Skottland, 14 i Nord-Irland og 10 i Wales. De fleste av disse kanalene retter seg mot et bredt publikum, mens en del betjener mer spesifikke grupper, som for eksempel etniske minoriteter, ungdom og trossamfunn. (22/11/2010)
 
36 prosent av den norske befolkningen over 15 år spiller PC- eller TV-spill minst én gang i måneden, mens halvparten aldri har spilt eller spiller sjeldnere enn en gang i halvåret. Det går frem av en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Forbrukerrådet. Undersøkelsen, som bygger på et representativt utvalg av befolkningen, har også kartlagt andre sider ved nordmenns spilling - som for eksempel at én av åtte spillere skaffer seg spill på ulovlig vis. (22/11/2010)
 
Sveriges Radio har lansert et interaktivt bokprosjekt om fremtidens medier, kalt 'Journalistik 3.0 - Medieormen ömsar skinn' (skifter ham). Formålet med prosjektet er å stimulere til debatt om medieutviklingen snarere enn å konstatere hvordan det står til. Blant temaene er journalistikk, demokrati, teknikk og medievaner, og boken vil bli bygget ut med konstruktive bidrag etter hvert. Foreløpig består boken/bloggen bl.a. av en gjennomgang av dagens mediesituasjon og kvalifiserte spådommer om mediefremtiden. (17/11/2010)
 
Utenriksdekningen i fire av Storbritannias største riksaviser har falt med 40 prosent de siste 30 årene, ifølge en ny rapport fra Media Standards Trust. Utenriksstoffet utgjør nå like over 10 prosent av artiklene i storavisene Daily Telegraph, The Guardian, Daily Mail og Daily Mirror - mot 20 prosent i 1979. Reduksjonen har skjedd parallelt med at verden er blitt mer globalisert. Omtale av studien finner du bl.a. hos The Guardian, som også har en kronikk signert forfatteren av rapporten Shrinking World: The decline of international reporting in the British press. (04/11/2010)
 
En oppdatert utgave av Mediehusrapporten er lagt ut på Mediehus.org. Dette er en årlig undersøkelse av organisasjons- og arbeidsformer i et utvalg norske mediehus. Årets rapport skildrer en mediebransje i endring: Det satses på nye plattformer som lesebrett, smarttelefoner og sosiale medier, mens lokale TV- og radiostasjoner legges ned. Den økonomiske situasjonen er fortsatt anstrengt, og integreringen fortsetter for fullt. Mediehusrapporten og Mediehus.org er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI og Institutt for Journalistikk. (26/10/2010)
 
Sveriges Radio (SR) har kartlagt hvordan svenske mediebedrifter ser for seg fremtiden, og resultatene publiseres nå fortløpende på statskanalens hjemmeside. Framtidsutredningen, som startet i fjor sommer, bygger bl.a. på intervjuer med bransjefolk og gjennomgang av forskning og andre undersøkelser. Siktemålet er å kaste lys over hvilke krefter som kommer til å påvirke medielandskapet de kommende årene. Blant fokusområdene er mediebruk, teknologi, konkurranse og regulering. Ved å legge funnene ut på nettet håper SR å skape debatt og få innspill fra publikum. (19/10/2010)
 
Befolkningen i EU blir stadig mer 'digital', viser den nye Eurobarometer-rapporten 'E-Communications Household Survey'. 27.000 husholdninger i samtlige 27 EU-land er spurt om bruk av Internett, telefoner og TV. Tilgangen til bredbånd og avanserte mobiltelefoner brer om seg, men variasjonene mellom land er store. Også bruk av sosiale medier inngår nå i undersøkelsen: 35 prosent av EU-borgerne sier at de bruker slike nettsteder. Utfyllende medie- og IKT-statistikk finner du for øvrig hos Eurostat, der også Norge inngår i tallmaterialet. (14/10/2010)
 
Hovedtemaet i denne utgaven av Nordicoms nyhetsbrev er finansiering av allmennkringkasterne. Er tradisjonell lisens fortsatt den beste løsningen? Spørsmålet debatteres både nasjonalt og på europeisk nivå. Aktuelle forslag er medieskatter, midler direkte fra statsbudsjettet, salg av reklame og mer sponsing av programmer - i tillegg til den tradisjonelle lisensavgiften. 'Medier i Norden' belyser momenter i den europeiske debatten og gransker situasjonen i Norden. (12/10/2010)
 
Den digitale utviklingen er hovedtema for årets andre utgave av Nordicoms nyhetsbrev om europeisk mediepolitikk. Her kan du bl.a. lese om EUs arbeid knyttet til opphavsrett, ansvarsforhold og person- og forbrukervern på Internett. Andre temaer er nettnøytralitet, digitale kinoer og digitalisering av kulturarv, samt pressefrihet og strategier for å fremme digital utvikling og kulturindustriene mer allment. (05/10/2010)
 
Utfordringene står i kø for mediene, og det gjelder ikke bare de nasjonale. I en omfattende utredning har Ofcom, det britiske medietilsynet, kartlagt og analysert situasjonen for lokale og regionale medier i Storbritannia. Utredningen omfatter TV og radio samt papir- og nettaviser, men fokuserer særlig på etermediene. Bransjen er under utvikling som følge av ny teknologi, endret mediebruk, konjunktursvingninger og overgangen til digitale sendenett. I tillegg til hovedrapporten, 'Local and Regional Media in the UK', består utredningen av casestudier, bakgrunnstall, internasjonal sammenligning og flere bidrag fra eksterne medieforskere. (04/10/2010)
 
Spillavhengighet er ikke utbredt blant ungdom, men det forekommer - også blant dataspillere. Blant norske ungdommer i alderen 12 til 17 år kan 0,9 prosent kategoriseres som avhengige av dataspill, mens andelen pengespillavhengige er én prosent. Det viser en landsomfattende spørreundersøkelse gjennomført av NOVA for Lotteri- og stiftelsestilsynet våren 2010. NOVA-rapporten peker på risikofaktorer og sammenhenger, og gir dessuten tall for norske ungdommers bruk av data- og pengespill mer generelt. (04/10/2010)
 
Voksne i USA bruker mer tid på nyheter, og tidsbruken er nå på samme nivå som midt på 1990-tallet, viser en studie fra The Pew Research Center for the People & the Press. Mens papiraviser og radio har tapt terreng som nyhetskilder, gjør økt bruk av Internett at det totale nyhetskonsumet øker. Nedgangen for avis, radio og TV er imidlertid moderat: Den jevne amerikaner 'inntar' like mye nyheter via tradisjonelle medier nå som i 2000, nemlig 57 minutter daglig. Legger man til 13 minutter med nettnyheter, er amerikanernes gjennomsnittlige nyhetskonsum 70 minutter daglig. (14/09/2010)
 
Mediemarkedet er i endring, og særlig kvalitetsjournalistikken er under økonomisk press. Den danske rapporten «Mediemodeller 2010» tar for seg ulike initiativer som er tatt i bruk internasjonalt for å sikre vilkårene for original og vesentlig journalistikk. Initiativene er gruppert i seks forretningsmodeller, der noen bygger på nye inntektsmuligheter, mens andre baserer seg på nye organisasjonsformer. Rapporten skisserer også tendenser i dagens medielandskap, og siktemålet er å inspirere til innovasjon i mediehusene. Utredningen er finansiert av Danske Mediers Forum, et samarbeid mellom en rekke danske medieorganisasjoner. (30/08/2010)
 
Britene bruker nesten halvparten (45 prosent) av sin våkne tid på etermedier og elektronisk kommunikasjon, viser en ny rapport fra Ofcom, det britiske medietilsynet. Selv om veksten for nye medier er stor, holder fjernsynet stand med en gjennomsnittlig daglig seertid på 3 timer og 45 minutter. Mange bruker nå flere medier samtidig - de 'multitasker'. Dette forklarer at den jevne brite har et daglig mediekonsum på 8 timer og 48 minutter, mens den faktiske tiden brukt bare er litt over syv timer. Ofcoms 'Communications Market Report' utgis årlig som en referansekilde for kommunikasjonssektoren i Storbritannia. (20/08/2010)
 
Utfordringene er mange og store for papiravisene, som opplever fall både i opplag og annonseinntekter - verden over. Selv om nettavisene har høye lesertall, er bare et fåtall særlig lønnsomme. OECD har undersøkt det globale avismarkedet i kjølvannet av finanskrisen, med et særlig fokus på utviklingen for nettaviser. Rapporten, 'The future of news and the Internet', tar også for seg politiske spørsmål knyttet til avisenes utfordringer. (06/08/2010)
 
Steen Steensen har skrevet doktorgradsavhandling om hva som skjer med featurejournalistikken i nettavisene. «Back to the feature: online journalism as innovation, transformation and practice» heter avhandlingen. Steensen er førstelektor ved Høgskolen i Oslo og har bakgrunn som nyhets- og featurejournalist. Ph.d.-graden er avlagt ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO. Du kan for øvrig lese om Steensens tanker rundt nettjournalistikkens fremtid på forskning.no. (02/07/2010)
 
Medietilsynet har på oppdrag fra Kulturdepartementet vurdert hvordan NRKs eksisterende tjenester på nye plattformer forholder seg til allmennkringkasteroppdraget. Konklusjonen er at de fleste tjenestene kan inngå i dette oppdraget og dermed kan finansieres med lisensmidler. Unntaket er turplanleggingstjenesten UT.no, et samarbeid med Den Norske Turistforening. Tilsynet mener det er problematisk at denne tjenesten finansieres ved hjelp av lisenspenger. (01/07/2010)
 
Etableringen av Media Norge i juni 2009 innebar en betydelig endring i strukturen i norsk presse. Fire av landets største avishus - Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen - gikk sammen i ett konsern, med Schibsted som majoritetseier. Rapporten «Bakgrunnen for Media Norge» er en kartlegging av Media Norge-fusjonen, en prosess der vurderinger i forhold til medieeierskapsloven sto sentralt. Prosjektet er ledet av professor Helge Østbye ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. (25/06/2010)
 
Fører eksponering for vold i media til at publikum blir mer voldelige enn dersom de ikke hadde valgt å eksponere seg for slike inntrykk? Det er spørsmålet som belyses i rapporten «'Medievold avler vold' - reell frykt eller moralsk panikk?», skrevet av NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (22/06/2010)
 
Debatten går nå friskt om forholdene i den norske bokbransjen. Bør markedet reguleres, og i så fall hvordan? Dagens bokavtale, som ble innført i 2005 og innebar en viss liberalisering, går ut ved årsskiftet. Spørsmålet er hva som bør erstatte den. Mens Konkurransetilsynet vil ha frie bokpriser, mener bl.a. Forfatterforeningen at dette vil true bredden og kvaliteten. Ønsker du kunnskap om denne problematikken, anbefales rapporten Evaluering av Bokavtalen (2009). Her har Telemarksforsking vurdert effekten Bokavtalen som litteraturpolitisk virkemiddel. (14/06/2010)
 
Medietilsynet la i dag frem Allmennkringkastingsrapporten for kringkastingsåret 2009. Rapporten tar for seg hvordan NRK, TV 2, P4 og Radio Norge har løst sine oppgaver som allmennkringkastere. Etter Medietilsynets vurdering har NRK i det store og hele oppfylt samfunnsoppdraget sitt. Også TV 2, som etter 2009 ikke lenger har allmennkringkasterforpliktelser, får jevnt over gode skussmål. Medietilsynet er imidlertid ikke bare fornøyd: Det reises tilsynssaker mot TV 2, Radio Norge og P4. Hele rapporten, som består av to deler, kan lastes ned fra Medietilsynets nettsider. (07/06/2010)
 
Sintef-forskerne Petter Bae Brandtzæg og Marika Lüders har kartlagt den norske befolkningens erfaringer og holdninger til person- og forbrukervern i sosiale medier. 67 prosent av nettbrukerne er bekymret for konsekvensene av å dele personlig informasjon på Internett, viser resultatene fra en spørreundersøkelse. En av konklusjonene er at bruk av Facebook gir et relativt dårlig personvern. Rapporten inneholder for øvrig representative tall for nordmenns bruk av sosiale medier: 66 prosent av nettbrukerne er brukere av nettsamfunn, og 35 prosent er daglige brukere av Facebook. (27/05/2010)
 
I Nordicoms nyhetsbrev Medier i Norden finner du aktuell informasjon om medieutviklingen i Norden. I denne utgaven er hovedtemaet digitalisering og litteraturpolitikk. Her kan du lese om e-bokstrategier, forlagsbransjen i Norden, trusselen fra piratkopiering med mer. Du finner også informasjon om andre deler av mediefeltet, som for eksempel utredningen av en fellesnordisk TV-kanal. (19/05/2010)
 
Post- og teletilsynets årlige rapport om markedet for ekom-tjenester i Norge er nå klar. Rapporten inneholder blant annet informasjon om antall abonnenter og markedsandeler for selskaper innenfor mobiltelefoni, bredbånd og TV-distribusjon. Innholdet viser at antall private bredbåndsabonnement i Norge nå har passert 1,5 millioner. På tilsynets nettside finner du også et eget regneark med alle talldata som er benyttet i rapporten. (18/05/2010)
 
Nordicoms nyhetsbrev om europeisk mediepolitikk er nå klar med første utgave 2010. Her kan du bl.a. lese om blokkering av uønsket innhold på Internett, innskjerping av regler for finansiering av Public Service-selskaper, tiltak mot piratkopiering og regulering av media i Russland. (11/05/2010)
 
Papiravisene har langt flere egne saker enn nettavisene og TV-nyhetene, viser en undersøkelse utført av journaliststudenter ved Høgskulen i Volda. Andre funn er at papiravisene bruker nesten dobbelt så mange kilder som nettavisene, og at nettjournalistene knapt er utenfor redaksjonslokalet. Undersøkelsen, 'Nyheitsundersøkinga 2009/2010: Kostbar kvalitet', ble presentert under Nordiske Mediedager i Bergen. (10/05/2010)
 
Mens journalistene er fornøyde med politiet, er politifolk kritiske til den jobben journalistene gjør, viser Medieundersøkelsen, en årlig opinionsundersøkelse om forholdet mellom media og publikum. Av alle grupper Medieundersøkelsen har målt, er politiet den mest kritiske til pressens arbeid. Professor Frank H. Aarebrot presenterte årets undersøkelse torsdag 6. mai, under Nordiske Mediedager i Bergen. (10/05/2010)
 
Den digitale revolusjonen har forandret verden - og fortsetter å gjøre det. The World Internet Project er et verdensomspennende prosjekt som tar sikte på å kartlegge de sosiale, politiske og økonomiske virkningene av Internett og annen digital teknologi. Prosjektet selger bøker og rapporter, men 'høydepunkter' kan du lese gratis. (10/05/2010)
 
Schibsteds årsrapport for 2009 er nå klar og ligger tilgjengelig på Schibsteds nettsider. Rapporten inneholder nøkkeltall og konsernregnskap for 2009, samt en gjennomgang av Schibsteds ulike virksomhetsområder. I notene bakerst i konsernregnskapet finner du også oversikt over alle selskaper Schibsted har eierandeler i. (23/04/2010)
 
I rapporten Eierskap i norske medier 2009 gir Medietilsynet en gjennomgang av mediene og sakene som har vært til behandling i 2009. Her presenteres blant annet tall for konsernenes andeler av avisopplaget totalt og fordelt på medieregioner, og oversikt over de største utenlandske eierne i norske aviser. (20/04/2010)
 
NRKs allmennkringkasterrapport for 2009 er klar og ligger tilgjengelig på NRKs nettsider. (peker). I rapporten redegjør NRK for hvordan selskapet har innfridd forpliktelsene som er definert i NRKs nye vedtekter fra 2009. Vedtektene definerer NRKs «samfunnsoppdrag» og angir punkt for punkt hva samfunnet kan forvente av NRKs virksomhet i forhold til innhold og målgrupper. Rapporten dokumenterer NRKs tilbud og oppslutning i året som har gått og inneholder utvalgt statistikk over innhold og bruk for NRKs mediekanaler. Den foreligger både som interaktiv nettpublikasjon og som nedlastbar PDF. (16/04/2010)
 
Firebindsverket Norsk presses historie (Hans Fredrik Dahl (red.)) tar for seg norske avisers historie fra 1600-tallet til i dag. Bind 1-3 følger pressehistorien kronologisk, mens bind 4 inneholder portretter av en rekke historiske og nålevende aviser. «Verket forteller likevel primært om avisenes felles rammer og mønstrene: geografisk, politisk, teknologisk og økonomisk. Og fremfor alt gir dette verket et unikt bilde av avisenes virkemåte som talerør og kanaler, som uttrykk og språkbærere, for meninger og informasjoner om det norske samfunnet - gjennom hele modernitetens tidsalder,» ifølge forlaget. (14/04/2010)
 
I Norsk mediebarometer 2009 presenteres resultater fra Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelse av befolkningens mediebruk. Rapporten gir en samlet framstilling av tilgang til og bruk av ulike medier, og gir mulighet for å sammenligne mellom medier. I rapporten kan du også følge utviklingen i mediebruk fra 1991 til i dag. Tall fra Norsk mediebarometer er også publisert på medienorges nettsider. (12/04/2010)
 
Medietilsynets rapport om barn og digitale medier er en videreføring av de tidligere prosjektene SAFT og Trygg bruk. Rapporten presenterer resultater fra en landsomfattende undersøkelse av barn og unges tilgang til og bruk av PC, Internett, mobil og elektroniske spill. Undersøkelsen kartlegger også barns negative erfaringer med disse mediene; mobbing, trakassering og støtende innhold. (09/04/2010)
 
Rapporten er utarbeidet av medieforsker Sigurd Høst, og er den femtende i serien Avisåret. Rapporten omfatter alle norske aviser, og inneholder omtale av opplagsutviklingen og endringer i avismønsteret i Norge, i tillegg til en rekke tabeller og statistikk. Du finner blant annet informasjon om antall aviser, opplag, søndagsaviser og gratisaviser. (08/04/2010)
 
I årsrapporten gir Medietilsynet en detaljert gjennomgang av virksomheten foregående år. Temaer og problemstillinger tilsynet har arbeidet med er presentert, og du finner blant annet informasjon om sentrale saker på eierskapsfeltet, tall for konsesjoner for lokalradio og -TV og for registrerte filmer og videogrammer. (15/03/2010)
 
Publikasjonen The Emerging Media Toddlers (Maria D. Souza/Patricio Cabello (red.)) sammenholder artikler og intervjuer med forskere fra en rekke land som alle har studert små barns forhold til fjernsynet og andre elektroniske medier. Publikasjonen presenterer forskning fra Latin-Amerika, der medieteknologien er forholdsvis ny i mange områder, samt forskning fra land der små barn har hatt tilgang til elektroniske medier i lang tid (Sverige, New Zealand og USA). (01/03/2010)
 
I boken Digital Radio in Europe (Per Jauert, Lars Nyre m. fl) tar en rekke europeiske medieforskere for seg vilkårene for digital radio i Europa og USA. Empiriske studier av DAB-satsingen i ulike land presenteres, vilkårene for lokalradio drøftes, og tekniske rammebetingelser for publikumsdeltagelse blir analysert. Forfatterne beskriver også ulike framtidsscenarier for radioen i et fulldigitalisert mediesystem. (22/02/2010)
 
Medieåret 2008-2009 tar for seg de viktigste endringene på mediefeltet de siste årene, beskrevet gjennom tall og fakta. Du kan blant annet lese at stadig mer av mediebruken foregår på digitale plattformer, om utfordringene dette stiller mediebransjen overfor og om finanskrise og endringer på eiersiden. (29/01/2010)
 
Norges Televisjon (NTV) har publisert sin sluttrapport om utbyggingen av det digitale bakkenettet. Her skisseres prosessen fra beslutning og utbygging, til utrulling og ferdigstillelse. (21/01/2010)
 
Worlds of Journalism er en stor internasjonal studie som sammenligner journalistikk-kulturer på tvers av land, nyhetsorganisasjoner og profesjonsmiljøer. Undersøkelsen er basert på intervjuer med 1800 journalister fra 356 nyhetsorganisasjoner i 18 land, og de første dataene er nå tilgjengelige på prosjektets nettsider. (22/11/2009)
 
Publikasjonen The Nordic Media Market 2009 (Eva Harrie (red.)) er utgitt av Nordicom (Nordisk informasjonssenter for medie- og kommunikasjonsforskning), og inneholder bidrag fra de ulike nordiske landene. Her finner du oversikter over de største medieselskapene i Norden, Europa og internasjonalt, samt omfattende statistikk over medieutviklingen i de nordiske landene. Rapporten inneholder også artikler om utviklingen innenfor både avis-, ukepresse-, radio- og TV-sektoren med hensyn til struktur og eierskap. Publikasjonen inngår i Nordicoms serie om medieutviklingen i Norden, Nordic Media Trends. (15/10/2009)
 
Utredningen er utført av dr. polit. Johann Roppen og drøfter spørsmål knyttet til en eventuell markedsbasert finansiering av NRK og salg av NRK til private. Roppen ser på hvilke konsekvenser en slik omlegging vil ha for NRK selv, andre kringkastere, og for innholdstilbudet til ulike grupper i befolkningen. (18/09/2009)
 
Statistisk sentralbyrå har for første gang kartlagt kultur- og mediebruken blant personer med innvandrerbakgrunn og norskfødte med innvandrerforeldre. Rapporten slår blant annet fast at Internett og TV er de mest brukte mediene blant innvandrere fra Afrika, Asia, Latin-Amerika og Europa utenom EU, mens avislesing og radiolytting er mindre utbredt enn i befolkningen generelt. Kulturbruken er jevnt over noe lavere blant innvandrere fra disse landene. (25/08/2009)
 
USA: Status for nyhetsmediene 2017
Ytringsfriheten i Norge
Avishusenes økonomi 2012 - 2016
Digital News Report 2017
Rapport om propaganda i sosiale medier
Ny rapport om klikkefilm i Europa
The Fake News Machine
Mediebruk og offentlig tilknytning
Internett-trender 2017
Ipsos med nye tall for sosiale medier i Norge
Norsk kulturbarometer 2016
Avisåret 2016
Skatteregler for nordiske og globale medieaktører
NRKs årsrapport 2016
Bokbransjen i Europa
Kampen om reklamen
Freedom of the press 2017
Kvinner og menn i nyhetene
Medieundersøkelsen 2017
Ny rapport om norske journalister
IFPIs globale musikkrapport 2017
Schibsteds årsrapport 2016
Medietrender i Norden nr. 1, 2017
Norsk mediebarometer 2016
Sosiale medier og barns selvbilde
Musikkåret 2016
Medietilsynet: Falske nyheter
Andel europeisk film i videotjenester
EU-landenes styrking av folks mediekompetanse
Norsk filminstitutts årsrapport 2016
Nordvisions årsrapport 2016-2017
Ny rapport om lokalavisenes digitale satsing
European Media Policy nr. 1, 2017
Kinostatistikken 2016
NRKs profilundersøkelse 2017
NOU: Det norske mediemangfoldet
Amerikanernes forhold til falske nyheter
Personvern: Tilstand og trender 2017
Beskyttelse av kilder og varslere i den digitale tidsalder
EU-barnas nettopplevelser
Soleklar mannsdominans i filmbransjen
Ipsos-rapport om sosiale medier i Norge
Nordens viktigste nettsider
Amerikanernes digitale nyhetsvaner
EBU-rapport om digitalradio
Journalistikk, media og teknologi i 2017
Digitale nyhetsmedier i Europa
Blindsoner og halvskygger i det norske avislandskapet
Rapport fra Danmarks Public Service-utvalg
Medietrender i Norden nr. 3, 2016
Schibsted Future Report 2017
Nyheter i en digitalisert hverdag
Ny rapport om film på TV i Europa
Det digitale radioskiftet: før FM slukker
Digitale nyheter i private medieorganisasjoner
Bredbåndsdekning i Norge 2016
Forslag til BBCs nye retningslinjer
53 % har ikke tilgang til Internett
Internettbrukernes tilgang til nettinnhold
Music Consumer Insight Report 2016
Sporing i det offentlige rom
Mobil, bredbånd og TV-distribusjon i Norden og Baltikum
Book Reading 2016
Nyhetsvideoens fremtid
Internettbruk 2015
Avisenes betalingsmurer - hvorfor droppes de?
Global Information Technology Report 2016
Allmennkringkasting og samfunnsforhold
EBU: Trust in media 2016
Ofcom: Communications Market Report 2016
Audiovisuelle sportsrettigheter i Europa
Medieeierskap i Europa
Nordmenns nyhetskonsum
Nordens mest brukte apper
Tradisjonell kringkasting - fremdeles relevant?
USA: Status for nyhetsmediene 2016
Digital News Report 2016
Kulturvaner 1991-2015
Eierskapsrapporten 2015
Internett-trender 2016
TV-industriens framtid
Redaksjonell årsrapport 2015
Allmennkringkastingsrapporten 2015
Europas allmennkringkastere - oppdrag og ansvar
Barn og medier-undersøkelsen 2016
Avisåret 2015
Norsk filminstitutts årsrapport 2015
E-kommunikasjon i EU
Journalistikktrender 2016
Det norske ekommarkedet 2015
Allmennkringkasternes grensekryssinger
Leserundersøkelsen 2016
Mediebruk og holdninger i Storbritannia
Schibsteds årsrapport for 2015
Trender innen telekom, medier og teknologi
Andel europeisk film i videotjenester
World Press Freedom Index 2016
Norsk mediebarometer 2015
IFPIs globale musikkrapport 2016
NRKs årsrapport 2015
Forskningsantologi fra Medieutredningen
Medietrender i Norden nr. 1, 2016
Nyhetsmedienes bruk av analyseverktøy
Database med europeiske TV-tjenester
Carat Ad Spend Report
Forbrukerrådet: Appfail
Allmenkringkasternes digitale utvikling
EUs audiovisuelle on demand-markeder
Russlands TV-industri i vekst
NRK: Oppsummeringen 2015
Det nordiske mediemarkedet 2015
NRKs profilundersøkelse 2016
EBU-rapport om europeiske parlamenters mediekanaler
Musikkåret 2015
Norges kreative næringer 2008-2014
Personvern: Tilstand og trender 2016
EBU: Digital Radio 2016
Salg fra bokhandel står fortsatt sterkt
TV-seingen i Norge 2015
Millenniumsgenerasjonens medievaner
Journalistikk, media og teknologi i 2016
Musikk i tall 2014
European Media Policy nr. 3, 2015
Ofcom: Internasjonal markedsrapport 2015
Vi jakter stadig på nytt TV-innhold
Hva vil barna ha?
Ingen løsning på fremming av norsk audiovisuelt innhold
Film- og TV-rettigheter i EU
Video on demand i Europa
Første rapport fra den svenske medieutredningen
Kinoundersøkelsen 2015
Ny Future Report fra Schibsted
Rapport om kartlegging av personopplysninger via informasjonskapsler
Innholdsmarkedsføring testet på lesere av nettaviser
Bredbånd i Norge 2015
Fire av ti unge amerikanere betaler for nyheter
Mobile Benchmark Report 2015
Deloittes medieundersøkelse 2015
Unesco-rapport om bredbåndstilgang og Internett-bruk globalt
Økt nyhetstilgang på Facebook og Twitter
PwC-rapport forutser globale medietrender
Nasjonal biblioteksstrategi 2015-2018
Bibliotekbruken i 2015
Annonseblokkering i kraftig vekst
European Media Policy nr. 2, 2015
Communications Market Report 2015
Den norske spillbransjen 2015
Verdens 100 største mediekonsern
Medietrender i Norden nr. 2, 2015
Mobil og bredbånd i Norden og Baltikum
Amedias årsrapport for 2014
Polaris Medias årsrapport for 2014
Avisåret 2014
Stortingsmelding om allmennkringkasting
USA: Status for nyhetsmediene 2015
Status for kinoene i Europa
Digital News Report 2015
Allmennkringkastingsrapporten 2014
Regjeringens filmmelding
Det norske ekommarkedet 2014
Redaksjonell årsrapport 2014
Medieundersøkelsen 2015
Internasjonal rapport om TV- og videobruk
Rapport om ungdoms forhold til NRK
Aviser og digital betaling
NRKs årsrapport 2014
Freedom of the Press 2015
Musikk i tall 2013
Litteratur i tall 2013
Rapport om endrede TV-vaner i USA
Eierskapsrapporten 2014
Medietilsynets årsrapport 2014
Schibsteds årsrapport for 2014
Stortingsmelding om lokalradio og digitalisering
Norsk mediebarometer 2014
Plateindustriens internasjonale rapport 2015
IFPI Norges årsrapport 2014
European Media Policy nr. 1, 2015
On-demand-tjenester i EU-landene
Medietrender i Norden nr. 1, 2015
Nordvisions årsrapport 2014-2015
Konkurransemessige virkninger av NRKs tilbud på nett
Rapport om effekten av NRKs nettsatsing på andre aktører
Journalistikk møter innholdsmarkedsføring
NRKs profilundersøkelse 2015
Statusrapport for DAB-vilkår
Journalistikk og selvregulering i 16 land
Vurdering av dekningsvilkår for FM-slukking
World Press Freedom Index 2015
BBC: Future of News
Personvern: Tilstand og trender 2015
Det norske musikkmarkedet 2014
Bruk av TV-frekvenser til mobile tjenester
EBU-rapport om radiodigitalisering
PwC-rapport om bruk av strømmetjenester
 
MEDIENORGE ©2017 medienorge@infomedia.uib.no