TV-kanalenes seertall per år
Undersøkelsen Norsk TV-meterpanel skal gi en løpende og representativ beskrivelse av all fjernsynsseing og bruk av TV i private norske hjem. Seermålingene foregår elektronisk via et såkalt TV-meter som er installert hos husstandene som er med i undersøkelsen. Oppdragsgiverne er ulike TV-selskaper som opererer på det norske markedet. I 1992-1999 hadde MMI (nå Ipsos MMI) ansvaret for målingene; fra og med januar 2000 overtok Kantar TNS. Kantar TNS gjorde flere endringer i opplegget for undersøkelsen som ga klare utslag i økt seertid - spesielt for yngre aldersgrupper. Tall før og etter 2000 kan derfor ikke sammenlignes direkte. I dag måles all seing på husholdningens TV-skjermer, også TV-seing via Apple-TV, Chromecast o.l.

medienorge kan her presentere gjennomsnittlige seertall per år i form av:
  • markedsandeler - kanalenes andel av seertid per døgn og ulike tider på døgnet
  • dekning (oppslutning) - andel av befolkning som har sett på kanalene per døgn
  • seertid - kanalenes gjennomsnittlig seertid per døgn
Markedsandeler beregnes ut fra kanalenes samlede seertid gjennom hele året, fordelt på antall dager i et helt år, noe som bidrar til at kanaler som ikke har målinger gjennom hele året får for lav markedsandel.

Tallene viser gjennomsnitt for personer, og kan brytes ned på ulike bakgrunnsvariabler. Her oppgis resultater for det såkalte riksuniverset - dvs. alle som har TV (eller annet utstyr for mottak av TV-signaler), noe som i 2015 utgjorde 94 prosent av befolkningen. Nedlagte kanaler står med navnet i kursiv.
hent data

Kantar TNS: Markedsandeler for døgn 2017, fordelt på alle (prosent)

År
Alle
Tids-
rom
NRK1NRK2NRK3/
Super
TV2TV2
Zebra
TV2
Nyhet
TV2
Humor
TV2
Livsstil
TV2
Sport
TVNFEMMAXVOXEurosport
Norge
TV3Viasat4TV6MatkanalenAndreTotalt  
2017Alle 12+ årDøgn 32,3 5,0 2,9 18,9 2,0 2,9 0,7 1,4 0,7 6,6 2,0 3,2 2,2 1,1 3,9 1,9 1,5 0,1 10,7 100,0  
Merknader:

Fram til juli 2016 inkluderte TV-meteret bare husstander med TV-apparat som mottar signaler via kabel, satellitt eller TV-antenne. I juli 2016 ble også husstander som har TV-apparat kun tilkoblet Internett lagt til.

TV 2 Filmkanalen og TV 2 Bliss ble begge nedlagt i 2015 og erstattet av kanalene TV 2 Humor og TV 2 Livsstil.

Fra juli 2014 begynte man å inkludere seing utenfor hjemmet - på hytten, puber etc. - i seertallene. Seingen måles ved hjelp av bærbart utstyr, noe som førte til klart økte seertall. Samtidig tok man ut måling av nett-TV på PC og Mac - en måling som startet i november 2013. Tallene her var av ulike årsaker svært lave. Seermålingen utenfor hjemmet gjelder ikke barn 2-11 år.

Seertallene for kanaler som bare har hatt sendinger deler av året vil ligge lavere enn reelt, fordi gjennomsnittstallene baseres på registrert seertid for hele året. Dette fungerer i praksis slik at kanalene blir stående med null seertid og seere i de periodene de ikke har hatt sendinger, og dermed får lavere gjennomsnitt. For 2014 gjelder dette Canal9, i 2012 kanalen Vox, i 2010 TV 2 Bliss og Max, og i 2007 kanalene Fem, Viasat4, ZTV og NRK3. TV 2 startet sendinger i september 1992 og NRK2 i september 1996, og får dermed for lave andeler i perioden etter oppstart. TV 2s andel i perioden september-desember 1992 lå på 12-15 %.

Fra og med 2010 er tidsperiodene du kan få markedsandeler for, noe endret.

Fra og med 1.1.2008 registrerer Kantar TNS også tidsforskjøvet seing - dvs. at opptak av TV-program som sees innen 7 dager er inkludert i seertallene. Samtidig ble aldergrensen for utvalget av barn senket til 2 år. Normalutvalget omfatter fortsatt alle som er 12 år og eldre.

Da Kantar TNS overtok ansvaret for undersøkelsen i 2000, endret de på flere sider ved undersøkelsesopplegget. Endringene gjaldt både størrelsen på utvalget som har måleutstyr, hvilke TV-apparater som ble inkludert og nye regler for når en skulle regnes som seer. Dette førte til en klar økning i seertiden, spesielt for yngre aldersgrupper.

Den 1.4. 1996 endret MMI beregningsmåten for markedsandeler. Tall før og etter 1996 er derfor ikke direkte sammenlignbare. Du kan likevel få sammenlignbare tall ved å hake av for 'alle år' i søkeskjemaet. Da er tallene for 1992-1995 regnet om til -96-standard, men de finnes kun for 'alle' - ikke brutt ned på ulike bakgrunnsvariabler eller tidsperioder. På samme måte kan du også få tall for dekning og seertid for alle år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2019 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring