medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Metodebeskrivelse for PFU-klager radio/TV

Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen - trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner - i presseetiske spørsmål.

Om klagestatistikken:

Behandlede klager omfatter både saker som gjennomgår full behandling i utvalget, og klager som er avgjort etter såkalt forenklet saksbehandling.

Med brudd menes brudd på god presseskikk. Kritikk, som gjerne omtales som en mildere form for brudd, brukes i saker der mangelen på god presseskikk ikke er et klart regelbrudd. En innklaget redaksjon kan også frifinnes etter forenklet saksbehandling (forenklet frifinnelse).

Du finner utdypende informasjon på nettsidene til Norsk Presseforbund. Der finner du også statistikk med spesifikke merknader for enkeltår. Dette gjelder spesielt parallelle klager, der flere medier er klaget inn for samme sak, og klager med flere klagere. Disse merknadene kan forklare hvorfor summen ikke alltid går helt opp når man summerer ulike typer klager for enkeltår. For årene før 1994 kan avvikene være betydelige.

Forklaring til tabeller (i oversikter over klager på enkeltredaksjoner er ikke alle feltene med):

Innkomne klager: Antall klager som er mottatt av PFU. Ikke alle saker blir nødvendigvis behandlet samme år som de kommer inn.

Behandlede klager: Antall klager som er blitt behandlet av PFU. Omfatter også klager som ikke har fått vanlig behandling (minnelig ordning, trukket) og klager som er henlagt. Avviste klager var tidligere også inkludert i antall behandlede klager, men fra 2015 tas disse ikke med.

Antall uttalelser: Antall uttalelser avgitt av utvalget. Alle klager som har gjennomgått full behandling, og bare dem, ender med uttalelse fra PFU - enten fellende (brudd, kritikk) eller frifinnende (ikke brudd).

Brudd: Antall uttalelser der det innklagede medium har brutt god presseskikk. Brudd er den sterkeste formen for fellende uttalelse.

Kritikk: Antall uttalelser der det innklagede medium er blitt kritisert. Kritikk regnes også som en fellende uttalelse, men innebærer ikke et direkte brudd på reglene.

Ikke brudd: Antall uttalelser der klager ikke fikk medhold. Kalles også frifinnende uttalelse.

Forenklede frifinnelser: Antall saker hvor klager ikke har fått medhold etter en forenklet saksbehandling.

Minnelig ordning/trukket: Klagesaker som enten har endt med en minnelig ordning mellom klager og medium, eller er blitt trukket. Disse sakene har ikke gjennomgått vanlig behandling i PFU.

Avvist, henlagt: Klagesaker som er avvist eller henlagt av ulike årsaker.