medienorge

PFU-klager radio/TV

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er opprettet av Norsk Presseforbund og har til formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standarden i norsk presse (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). Som et ledd i dette arbeidet, vurderer PFU klager over norsk presses atferd og avgir uttalelser som offentliggjøres. På PFUs egne nettsider finner du en database med nærmere omtale av klagesaker som har endt med uttalelse.

Her finner du en oversikt over behandlede klager for radio og TV. Totaltall for PFU-klager ligger under PFU-klager totalt. Klager for enkeltaviser finner du under PFU-klager norske aviser, mens klagestatistikk for uke- og fagblader finnes under PFU-klager uke- og fagpresse.

hent data

Klager radio/TV behandlet i PFU 2021

På nettsidene kan det forekomme tall i parentes som angir antall klager i stedet for antall saker. Disse er ikke tatt med i Excel-tabellen.

2021 Klager Brudd Kritikk Ikke brudd Forenklede
frifinnelser
Minnelig
ordning
Trukket Avvist Henlagt  
Discovery 3 - - 1 - - - 2 -  
NRK 133 5 - 10 7 2 - 109 -  
Radio Haugaland 2 - - - - - - 2 -  
TV 2 40 2 1 1 8 - - 28 -  
TV og radio i alt 178 7 1 12 15 2 - 141 -  

Merk:

Fra 2020 har det vært en stor økning i antall avviste klager. Det skyldes at flere klager blir registrert hos PFU sammenlignet med tidligere år. Avviste klager oppfyller som regel ikke de formelle kravene som PFU stiller, slik som f. eks samtykke fra den som er omtalt i saken. Pressens Faglige Utvalg velger å unnlate avviste klager og klager som er trukket i sin oversikt over antall klager og klageresultat per mediehus fra og med 2020. For å gi et bedre totalbilde blir likevel slike klager inkludert hos Medienorge. Vår oversikt vil derfor inneholde flere klager sammenlignet med oversikten per mediehus hos PFU, men vil stemme med PFUs totaltall.

En redaksjon kan bare felles eller frifinnes én gang i samme sak, selv om det er kommet inn flere klager i saken. Derfor stemmer noen ganger ikke antall klager overens med antall frifinnelser, fellelser etc. Fra og med 2015 har PFU valgt å presentere to tall i slike tilfeller: ett som angir antall saker og et annet tall i parentes som angir antall klager. Før 2015 ble bare antall klager oppgitt. Det kan medføre at redaksjoner er oppført med flere brudd enn reelt.

Alle klagesaker som gjennomgår full behandling i utvalget, ender med en uttalelse fra PFU. En uttalelse kan enten konkludere med fellelse - 'brudd' eller 'kritikk' - eller med frifinnelse - 'ikke brudd'. Med brudd menes brudd på god presseskikk, mens kritikk brukes i saker der mangelen på god presseskikk ikke er et klart regelbrudd. En forenklet frifinnelse har ikke gjennomgått full behandling. Se metodebeskrivelsen for mer informasjon.