medienorge

NRK

NRK er en statlig eid allmennkringkaster og et av de største mediekonsernene i Norge. Den lisensfinansierte kringkasteren, som hadde monopol på radio- og TV-sendinger fram til begynnelsen av 1980-tallet, har beholdt sin sterke posisjon til tross for stadig tøffere konkurranse fra kommersielle kanaler. 89 prosent av befolkningen bruker NRKs tilbud daglig (2020).

Virksomhet

NRK er i dag et mediehus med et omfattende tilbud på radio, podkast, TV og nett.

TV
NRK har tre riksdekkende TV-kanaler. NRK1 har hatt sendinger siden 1960, NRK2 siden 1996 og NRK3/Super siden 2007. I tillegg kommer distriktsnyhetene i vinduer på NRK1. De regionale sendingene ble redusert fra elleve til ti etter regionreformen i 2019, da flere fylker ble slått sammen. NRK har også et omfattende tilbud på nett-TV, med både direktesendinger og et stort arkiv. Allmennkringkasteren har beholdt en bemerkelsesverdig sterk posisjon i TV-markedet, selv etter at bakkenettet ble digitalisert og alle fikk tilgang til mange kanaler. NRK1 er fortsatt landets største TV-kanal og har siden 2008 hatt en markedsandel på over 30 prosent. Målt i seerminutter har likevel NRKs TV-kanaler mistet oppslutning, siden TV-seingen totalt har gått ned.

Radio
Etter stengingen av FM-nettet i løpet av 2017, består NRKs radiotilbud av 13 riksdekkende kanaler. I tillegg kommer NRK Vær og NRK Trafikk, som ikke har ordinære programmer, men vær- og trafikkmeldinger som går i loop.  NRK har også 15 ulike distriktssendinger som sender på P1 noen timer daglig. 

Lyttertallene for NRKs radiokanaler gikk klart ned i forbindelse med stengingen av FM-nettet. Noe av årsaken kan være at DAB gir tilgang til langt flere kommersielle radiokanaler enn FM. Det gjenstår ennå å se om nedgangen er varig, men også radiolyttingen totalt har gått ned etter overgangen til DAB. 

NRK har et omfattende podkasttilbud, og har stått bak flere av de mest populære podkastene de siste årene. NRK publiserer fra og med 2021 podkastene sine først i NRK Radio-appen, før de slippes på kommersielle plattformer. Flere av NRKs podkaststjerner er kjøpt opp av Schibsted.

Internett
NRK.no - inkludert værtjenesten YR - er at av de mest besøkte nettstedene i Norge. Suksessen de siste årene har vært så stor at konkurrentene - i første rekke nettavisene og TV 2 - klager over NRKs posisjon. Medietilsynet gjennomførte i 2021 en utredning om NRKs bidrag til mediemangfoldet, der de konkluderte med at NRK ikke trenger noen form for digital begrensing den økte konkurransen kommer heller publikum og mediemangfoldet til gode. Trafikkveksten til NRK begynte å skyte fart i 2008, med den nye værtjenesten Yr.no som en kraftig driver. Men også den øvrige nettsatsingen - mer TV- og radioinnhold, bedre avspillere osv. - har bidratt. Statskanalen har også lyktes på nye mobile plattformer som smarttelefoner og nettbrett. 

Værtjenesten Yr er et samarbeid med Meteorologisk Institutt. NRK har også gått inn i andre samarbeidsprosjekter på nett, for eksempel turplanleggeren UT.no, men valgte senere å trekke seg. I 2017 startet NRK sammen med Dagbladet og TV 2 opp Faktisk.no, en tjeneste som faktasjekker nyheter og politiske debatter.

Distribusjon
NRK er en sentral aktør innen sendenett for TV og radio, men ikke i samme grad som før. NRK eide tidligere det analoge bakkenettet for TV sammen med Telenor, men solgte seg ut i 1999. NRK eier nå halvparten av selskapet Norges televisjon (NTV), som fikk konsesjon for utbyggingen av det digitale bakkenettet, og halvparten av søsterselskapet RiksTV, som er det kommersielle selskapet som tilbyr TV-kanaler i det digitale nettet. Den andre eieren er TV 2. Telenor var også inne på eiersiden tidligere, men solgte seg ut i 2019. NRK har en lovfestet rett til å sende TV i bakkenettet, mens andre kanaler må søke RiksTV om plass. Også i utviklingen av digitale sendenett for radio (DAB) har NRK spilt en viktig rolle, men her er det primært Telenor-eide Norkring som står for utbygging og drift.

Finansiering
Fra 1924 til og med 2019 ble NRK finansiert med lisens - først en radioavgift, deretter TV-lisens fra 1958. Lisensordningen holdt økonomien stabil og skjermet fra svingninger i mediemarkedet. Ordningen ga også relativ uavhengighet fra politikerne. I 2019 ble det bestemt at lisensen skulle avvikles, siden den tok utgangspunkt i om husholdningen eier et TV-apparatet eller ikke, mens mye av dagens mediebruk like gjerne foregår på nett. Fra 2020 finansieres NRK av alle personer over gjennom skatteseddelen, ved en reduksjon av bunnfradraget, og justert for størrelsen på personlig inntekt. I praksis blir NRKs årlige inntekt behandlet som et tilskudd over statsbudsjettet. Samtidig skal nivået på finansieringen bestemmes av Kulturdepartementet for fire år om gangen, for at NRK skal få mer stabile rammebetingelser. NRK har tidligere mistet/sagt fra seg muligheten til å selge reklameplass på tekst-TV og internett. 

Eiere

NRK er i dag et statlig eid aksjeselskap. Kulturministeren utgjør NRKs generalforsamling og er den som peker ut NRKs styre. Styret ansetter kringkastingssjef, og legger økonomiske og strategiske rammer for virksomheten. NRK-plakaten er vedtatt av Stortinget og definerer sammen med kringkastingsloven selskapets overordnede mål og plikter. Siden 2010 har NRK måttet ha forhåndsgodkjenning før lansering av nye tjenester som vil utgjøre en vesentlig del av allmenn­kringkastingsoppdraget.

Historie

Etableringen av NRK ble vedtatt av Stortinget i 1933 - forløperen var det private radioselskapet Kringkastingsselskapet A/S, som startet ordinære radiosendinger i 1925. Med opprettelsen ga Stortinget samtidig NRK monopol på kringkasting i Norge, et monopol som skulle vare i nesten 50 år. NRK fikk også monopol på radiolisensen som var innført i 1924. Reklame var tillatt i sendingene fram til tyskerne forbød den i 1940.

Lenge besto NRKs tilbud til befolkningen kun av en radiokanal, men i 1960 startet de første offisielle TV-sendingene. Etter at NRK fikk konkurranse fra nærradioer i 1982, ble tilbudet etter hvert utvidet med flere radio- og TV-kanaler. Kringkastingsmonopolet ble offisielt opphevet i 1987. 

Siden etableringen i 1933 er det tatt flere grep for å gjøre NRK mer uavhengig av stat og politisk styring. Fra begynnelsen av var NRK en statsinstitusjon og kringkastingssjefen ble utpekt av regjeringen. I 1988 fikk NRK mer økonomisk handlingsrom da det ble omdannet til en statlig stiftelse. I 1996 ble stiftelsen til et aksjeselskap med eget styre, og styret overtok ansettelsen av kringkastingssjefen. Selskapets generalforsamling utgjøres av landets kulturminister.

NRK har etter hvert utviklet et omfattende tilbud av TV- og radiokanaler, og har også etablert et eget nyhetstilbud på Internett, i tillegg til nett-TV og nettradio.

I juni 2015 la regjeringen fram stortingsmeldingen Open og opplyst - allmennkringkasting og mediemangfald, hvor NRKs oppdrag og rolle drøftes. I etterkant ble både kravene til NRK og reguleringen av kringkastingsvirksomheten noe endret. Blant annet ble NRK pålagt å øke andelen ekstern produksjon, og gitt et selvstendig ansvar for mediemangfoldet i Norge. Etter påtrykk fra avisbransjen og kommersielle TV- og radioselskaper foretok Medietilsynet i 2017/2018 en egen utredning om NRKs posisjon i forhold til andre mediers konkurransesituasjon. Medietilsynets rapport konkluderte med at NRK ikke er en vesentlig  trussel for andre medier, men er blitt sterkt kritisert i etterkant. I 2019 kom stortingsmeldingen Mangfald og armlengds avstand - Mediepolitikk for ei ny tid hvor NRKs finansieringsordning ble endret. Fra 2020 er  lisensen erstattet med betaling over skatteseddelen, og NRKs finansiering blir framover behandlet som et tilskudd over statsbudsjettet. 

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Kantar TNS
Ketil Jarl Halse & Helge Østbye (2003): Norsk kringkastingshistorie