medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

 

NRK

NRK er Norges første og største allmennkringkaster og eies av den norske staten. NRK hadde monopol på radio- og TV-sendinger fram til begynnelsen av 1980-tallet, og har beholdt en sterk posisjon til tross for stadig tøffere konkurranse fra kommersielle kanaler. Ni av ti nordmenn bruker NRKs tilbud daglig.

Virksomhet

NRK er i dag et mediehus med et omfattende tilbud på radio, podkast, TV og nett.

TV
NRK har tre riksdekkende TV-kanaler. NRK1, som har hatt sendinger siden 1960; NRK2 som startet opp i 1996 og NRK3/Super, med oppstart i 2007. I tillegg kommer distriktsnyhetene i såkalte vinduer på NRK1. De regionale TV-sendingene ble redusert fra elleve til ti etter regionreformen i 2019, da flere fylker ble slått sammen. NRK har også et omfattende tilbud på nett-TV, med både direktesendinger og et stort programarkiv. Allmennkringkasteren har beholdt en bemerkelsesverdig sterk posisjon i TV-markedet, selv etter at bakkenettet ble digitalisert og alle fikk tilgang til mange flere kanaler. NRK1 er fortsatt landets største TV-kanal og har siden 2008 hatt en markedsandel på over 30 prosent. Målt i seerminutter har likevel NRKs TV-kanaler mistet oppslutning, siden TV-seingen totalt har gått ned.

Radio
Etter stengingen av FM-nettet i løpet av 2017, består NRKs radiotilbud av 13 riksdekkende kanaler. I tillegg kommer NRK Vær og NRK Trafikk, som ikke har ordinære programmer, men vær- og trafikkmeldinger som går i loop gjennom døgnet.  NRK Radio har også 15 ulike distriktssendinger som sender på P1 noen timer daglig. Lyttertallene for NRKs radiokanaler gikk klart ned i forbindelse med stengingen av FM-nettet i 2017. Noe av årsaken kan være at DAB gir tilgang til langt flere kommersielle radiokanaler enn FM. I 2019 tok en ny aktør over målingen av de offisielle lyttertallene, og det er derfor vanskelig å sammenligne radiolyttingen før og etter DAB-overgangen. Radiolyttingen har falt generelt de siste årene.

NRK har et omfattende podkasttilbud, og har stått bak flere av de mest populære podkastene de siste årene. Podkastene var tidligere tilgjengelige på kommersielle plattformer, men i 2023 annonserte NRK at at de kun skal kunne høres i NRKs egen app. Flere av NRKs podkaststjerner er kjøpt opp av Schibsted.

Internett
NRK.no - inkludert værtjenesten YR - er et av de mest besøkte nettstedene i Norge. Trafikkveksten til NRK begynte for alvor å skyte fart i 2008, med den nye værtjenesten Yr.no som en kraftig driver. Men også den øvrige nettsatsingen - mer TV- og radioinnhold, bedre avspillere osv. - bidro. I dag tilbyr NRK et omfattende programarkiv på nett. Suksessen de siste årene har vært så stor at konkurrentene - i første rekke nettavisene og TV 2 - klager over NRKs posisjon. Medietilsynet gjennomførte i 2021 en utredning om NRKs bidrag til mediemangfoldet, der de konkluderte med at NRK ikke trenger noen form for digital begrensing, og at den økte konkurransen kommer publikum og mediemangfoldet til gode. 

Værtjenesten Yr er et samarbeid med Meteorologisk Institutt. NRK har også gått inn i andre samarbeidsprosjekter på nett, for eksempel turplanleggeren UT.no, men valgte senere å trekke seg. I 2017 startet NRK sammen med Dagbladet og TV 2 opp Faktisk.no, en tjeneste som faktasjekker nyheter og politiske debatter.

Distribusjon
NRK har vært en sentral aktør innen sendenett for TV og radio. Selskapet eide tidligere det analoge bakkenettet for TV sammen med Telenor, men solgte seg ut i 1999. NRK har også vært deleier i selskapet Norges televisjon (NTV), som fikk konsesjon for utbyggingen av det digitale bakkenettet i 2006, og RiksTV, som er det kommersielle selskapet som tilbyr TV-kanaler i det digitale nettet. I 2021 solgte NRK sine eierandeler til TV 2, som nå er eneeier. Telenor var også inne på eiersiden tidligere, men solgte seg ut i 2019. NRK har en lovfestet rett til å sende TV i bakkenettet, mens andre kanaler må søke RiksTV om plass. Også i utviklingen av digitale sendenett for radio (DAB) har NRK spilt en viktig rolle, men her er det primært Telenor-eide Norkring som står for utbygging og drift.

Finansiering
Fra 1924 til og med 2019 ble NRK finansiert med lisens - først en radioavgift, deretter TV-lisens fra 1958. Lisensordningen holdt økonomien stabil og skjermet fra svingninger i mediemarkedet. Ordningen ga også relativ uavhengighet fra politikerne. I 2019 ble det bestemt at lisensen skulle avvikles, siden den tok utgangspunkt i om husholdningen eide et TV-apparatet eller ikke, mens mye av dagens mediebruk like gjerne foregår på nett. Fra 2020 finansieres NRK av alle personer over gjennom skatteseddelen, ved en reduksjon av bunnfradraget, og justert for størrelsen på personlig inntekt. I praksis blir NRKs årlige inntekt behandlet som et tilskudd over statsbudsjettet. Samtidig skal nivået på finansieringen bestemmes av Kulturdepartementet for fire år om gangen, for at NRK skal få mer stabile rammebetingelser. NRK har tidligere sagt fra seg muligheten til å selge reklameplass på tekst-TV og internett.

Eiere

NRK er i dag et statlig eid aksjeselskap. Kulturministeren utgjør NRKs generalforsamling og er den som peker ut NRKs styre. Styret ansetter kringkastingssjefen, og legger økonomiske og strategiske rammer for virksomheten. NRK-plakaten er vedtatt av Stortinget og definerer sammen med kringkastingsloven selskapets overordnede mål og plikter. Siden 2010 har NRK måttet ha forhåndsgodkjenning før lansering av nye tjenester som utgjør en vesentlig del av allmenn­kringkastingsoppdraget.

Historie

Etableringen av NRK ble vedtatt av Stortinget i 1933 - forløperen var det private radioselskapet Kringkastingsselskapet A/S, som startet ordinære radiosendinger i 1925. Med opprettelsen ga Stortinget samtidig NRK monopol på kringkasting i Norge, et monopol som skulle vare i nesten 50 år. NRK fikk også monopol på radiolisensen som var blitt innført i 1924. Reklame var tillatt i sendingene fram til tyskerne forbød den i 1940.

Lenge besto NRKs tilbud til befolkningen kun av n radiokanal, men i 1960 startet de første offisielle TV-sendingene. Etter at NRK fikk konkurranse fra nærradioer i 1982, ble tilbudet etter hvert utvidet med flere radio- og TV-kanaler. Kringkastingsmonopolet ble offisielt opphevet i 1987. 

Siden etableringen i 1933 er det tatt flere grep for å gjøre NRK mer uavhengig av staten og politisk styring. Fra begynnelsen av var NRK en statsinstitusjon og kringkastingssjefen ble utpekt av regjeringen. I 1988 fikk NRK mer økonomisk handlingsrom da det ble omdannet til en statlig stiftelse. I 1996 ble stiftelsen til et aksjeselskap med eget styre, og styret overtok ansettelsen av kringkastingssjefen. Landets kulturminister er selskapets generalforsamling.

NRK har etter hvert utviklet et omfattende tilbud av TV- og radiokanaler, og har også etablert et eget nyhetstilbud på Internett, i tillegg til nett-TV og nettradio. Selskapet har også satset stort på podkast, men har mistet flere av sine profiler til kommersielle selskaper.

NRKs oppdrag og rolle har vært drøftet politisk flere ganger. I juni 2015 la regjeringen fram stortingsmeldingen Open og opplyst - allmennkringkasting og mediemangfald, og i etterkant ble både kravene til NRK og reguleringen av kringkastingsvirksomheten noe endret. Blant annet ble NRK pålagt å øke andelen ekstern produksjon, og gitt et selvstendig ansvar for mediemangfoldet i Norge. Etter påtrykk fra avisbransjen og kommersielle TV- og radioselskaper har Medietilsynet flere ganger gjennomført utredninger om NRKs posisjon i forhold til andre mediers konkurransesituasjon. Medietilsynet har konkludert med at NRK ikke er en vesentlig trussel for andre medier, men er blitt sterkt kritisert i etterkant. I 2019 kom stortingsmeldingen Mangfald og armlengds avstand - Mediepolitikk for ei ny tid hvor NRKs finansieringsordning ble endret. Fra 2020 er lisensen erstattet med betaling over skatteseddelen, og NRKs finansiering blir framover behandlet som et tilskudd over statsbudsjettet. 

I likhet med de kommersielle mediehusene har også NRK måtte effektivisere driften, og kringkasteren har siden 2013 kuttet nærmere 600 årsverk. For å kunne konkurrere mot strømmetjenester som Netflix, bruker NRK stadig mer penger på dramaproduksjon. NRK-serien Atlantic Crossing, som kom i 2021, kostet hele 157 millioner å lage. NRK har et omfattende podkasttilbud, og har stått bak flere av de mest populære podkastene de siste årene. Mediehuset har fått kritikk for å hanke inn kommersielle profiler til podkasttilbudet, men har svart at NRK har en tydelig strategi om å treffe både unge målgrupper og treffe bredt i samfunnet.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Kantar TNS
Ketil Jarl Halse & Helge Østbye (2003): Norsk kringkastingshistorie