Kilder - struktur
 

ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum

ble nedlagt i 2010. Fra 2011 er oppgavene knyttet til arkiv- og museumsfeltet overført til Norsk kulturråd, mens Nasjonalbiblioteket overtok de statlige bibliotekoppgavene fra 1. juli 2010. ABM-utvikling var et resultat av sammenslåingen mellom Statens bibliotektilsyn, Riksbibliotektjenesten og Norsk museumsutvikling 1.1.2003. ABM-utvikling videreførte arbeidsoppgaver og ansvar som hadde ligget hos disse institusjonene. Samtidig hadde institusjonen ansvar for å bygge opp kompetanse på arkivsektoren og arbeide for samordning og samarbeid mellom arkiv, bibliotek og museum. ABM-utvikling hadde også ansvaret for utvikling og drift av Kulturnett Norge. Bibliotekstatistikken med tall for norske folkebibliotek er vanligvis klar i august hvert år. Ansvaret for denne statistikken er nå overført til Nasjonalbiblioteket.
utarbeides av medieforsker Sigurd Høst, som hvert år samler inn informasjon om alle norske aviser som kommer ut minst en gang i uken - også de som ikke er organisert i bransjeforeningene Mediebedriftenes Landsforening eller Landslaget for lokalaviser. Opplysningene som samles inn danner grunnlaget for en rekke oversikter over norsk avisstruktur. Disse oversiktene, sammen med avisenes opplagstall og utgiverfrekvens, publiseres i rapporten Avisåret, som fram til og med 2006 ble utgitt i Institutt for Journalistikks rapportserie. Fra 2007 har Høst vært tilknyttet Høgskulen i Volda, og du kan finne Høsts rapporter her.
Avisåret (årlig rapport)
Sigurd Høst
Tlf.: 91 34 51 72
E-post: sigurd.host@hivolda.no
URL: https://bravo.hivolda.no/hivolda-xmlui/browse?type=author&value=H%C3%B8st%2C+Sigurd
Bauer Media Group eier i dag radiokanalen Radio Norge. Kanalen startet sine sendinger 1.1.2004, da som Kanal 24. Kanalen er Norges andre private reklamefinansierte og riksdekkende radiokanal (P4 var den første). Radio Norge har konsesjon som kommersiell allmennkringkaster og leverer allmennkringkasterregnskap til Medietilsynet. Programstatistikk for kanalen finner du i tilsynets årlige allmennkringkastingsrapport.
Bauer Media
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Tlf.: 07270
E-post: post@bauermedia.no
URL: https://www.bauermedia.no/
er en distribusjonssentral for de største forlagene innen ukepressen i Norge, eiet av de samme forlagene. Selskapet har oversikt over salg av enkelttitler og formidler tall for nettosalg av tegneserier til Medienorge.
Bladcentralen ANS
Stamveien 1
N-1481 Hagan
Tlf.: 81 52 17 00
E-post: kundeservice@bladcentralen.no
URL: http://www.bladcentralen.no
ble etablert som norsk selskap i 2004. Selskapet har hovedansvaret for Bonniers magasinutgivelser i Norden og gir ut en rekke norske spesialblader. Bonnier hadde tidligere ikke noe norsk utgiverselskap for sine magasiner, men administrerte utgivelsene fra Danmark. Bonnier Publications opprettet Bonnier Media i 2012 som et datterselskap som står for selskapets utgivelser i Norden.
Bonnier Publications International AS
Øvre Vollgt 6
Pb. 61 Sentrum
0101 OSLO
Tlf.: 22 04 70 00
URL: http://www.bonniermedia.no/
Den norske Bokhandlerforening er interesseorganisasjonen for alle landets bokhandlere. Foreningen ivaretar bokhandlernes interesser og arbeider for å styrke litteraturen og bokas plass i samfunnet.
Den norske Bokhandlerforeningen
Øvre Vollgt. 15
0158 Oslo
Tlf.: 22 39 68 00
E-post: firmapost@bokhandlerforeningen.no
URL: http://www.bokhandlerforeningen.no/
er den eldste landsdekkende presseorganisasjonen i landet, stiftet i 1898. Fra og med 1996 er foreningen tilsluttet Norsk Presseforbund og foreningens medlemsblader er underlagt de samme etiske retningslinjer som øvrige norske medier. DNFF har eget informasjonskontor og gir hvert år ut Fagpressekatalogen med opplysninger om medlemsbladene. De har også et nettsted med mye informasjon.
Den Norske Fagpresses Forening
Akersgt. 43
N-0158 OSLO
Tlf.: 24 14 61 00
E-post: fagpressen@fagpressen.no
URL: http://www.fagpressen.no/
omfatter de største forlagene i Norge og publiserer årlig omfattende statistikk for bokbransjen. De fleste av oversiktene er kun basert på medlemmenes omsetning, produksjon etc. som omfatter ca. 60% av totalmarkedet, men foreningen samler også inn salgstall for hele bransjen.
Den norske Forleggerforening
Øvre Vollgt. 15
N-0158 OSLO
Tlf.: 22 00 75 80
E-post: dnf@forleggerforeningen.no
URL: http://www.forleggerforeningen.no/
Digitalradio Norge AS er eid av NRK og P4-gruppen, og skal koordinere informasjonsarbeidet i radiodigitaliseringen. Selskapet driver nettstedet Radio.no, og overvåker også utviklingen av den digitale radiolyttingen gjennom Digitalradioundersøkelsen som gjennomføres av TNS Gallup.
Digitalradio Norge
Akersgata 73
Pb 6962 St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf.: 90069870
E-post: torvmark@radio.no
URL: https://radio.no/om-oss/
er et interesseorgan for elektro- og elektronikkbransjen, opprettet av Elektronikkforbundet og Leverandørforbundet Lyd&Bilde. Elektronikkbransjen utarbeider bransjestatistikk over omsetningen innen elektrobransjen som helhet. Dette innbefatter bl.a. tall for salg av utstyr knyttet til TV, video, radio og avspilling av musikk.
Elektronikkbransjen
Fyrstikkalléen 3 A
P.B. 6640 Etterstad
N-0607 OSLO
Tlf.: 23 06 07 07
E-post: adm@elektronikkbransjen.no
URL: http://www.elektronikkbransjen.no/
(tidl. Kommunale Kinematografers Landsforbund) er bransjeorganisasjon for norske kinoer. Film & Kino var tidligere først og fremst en medlemsorganisasjon for kommunale kinoer, men etter at mange kommunale kinoer er blitt solgt, omfatter medlemsmassen også privateide kinoer. Film & Kino utarbeider omfattende statistikk for norsk kinodrift. Denne statistikken ble tidligere publisert i tidsskriftet Film & Kinos årboksnummer. Fra og med filmåret 2011 rapporteres tallene i en egen årbok i elektronisk format. Årboken inneholder også informasjon om sensurerte filmer, norsk filmproduksjon og filmstøtte.
Film & Kino
Filmens Hus
Dronningens gate 16
P.B. 446 Sentrum
N-0104 OSLO
Tlf.: 22 47 45 00
E-post: guttorm@kino.no
URL: http://www.kino.no/
er bransjeorganisasjonen for de største plateselskapene i Norge. IFPI Norge utarbeider årlige oversikter for omsetning av fonogrammer, og er tilsluttet den internasjonale organisasjonen IFPI (International Federation of the Phonografic Industry).
IFPI Norge
Kristian Augusts gate 10
N-0164 OSLO
Tlf.: 22 99 31 00
E-post: ifpi@ifpi.no
URL: http://www.ifpi.no/
er et amerikansk ikke-kommersielt selskap som står bak undersøkelsen Internet Domain Survey - en undersøkelse som prøver å kartlegge antallet internett-adresser eller vertsmaskiner knyttet til internett i hele verden.
Internet Systems Consortium
950 Charter Street
Redwood City
CA-94063 USA
Tlf.: +1 650 423 1300
Fax: + 1 650 423 1355
E-post: info@isc.org
URL: https://www.isc.org/network/survey/
gjennomfører den store undersøkelsen Forbruker & Media som tar for seg mange typer mediebruk og som blant annet gir lesertall for norske aviser. Kantar TNS gjennomfører også undersøkelsen Norsk TV-meterpanel som gir de offisielle seertallene for norske tv-kanaler, og står bak undersøkelsen som gir de offisielle lyttertallene for norske radiokanaler - PPM-undersøkelsen. I tillegg måler Kantar TNS trafikk på norske nettsider og tilgang til og bruk av Internett generelt. Data fra de ulike målingene presenteres også på selskapets nettsider.
Kantar TNS
Kirkegata 20
P.B. 240 Sentrum
N-0103 OSLO
Tlf.: 91 11 16 00
E-post: info@tns-gallup.no
URL: http://www.tns-gallup.no/
er en bransjeorganisasjon for norske lokalaviser. Organisasjonen ble stiftet i 1976, og hovedarbeidsområdet er å sikre medlemsavisene best mulige rammevilkår, blant annet gjennom et høyt faglig nivå og rettferdig fordeling av pressestøtten.
Landslaget for lokalaviser (LLA)
Kongens Gate 14
N-0153 OSLO
Tlf.: 452 89 111
E-post: lla@lla.no
URL: http://www.lla.no/

Magasin- og UkepresseForeningen

var tidligere bransjeorganisasjon for norske ukeblader. Foreningen hadde bl.a. ansvar for kontroll og publisering av medlemsbladenes opplagstall. Foreningen ble lagt ned i juni 2009, og aktivitetene overført til Mediebedriftenes Landsforening (MBL).
er mediebedriftenes bransje- og utgiverorganisasjon. MBL teller 325 medlemmer hvorav 185 er avisbedrifter. Medlemsavisene representerer ca 97 prosent av det totale avisopplaget. MBL utarbeider egen avisstatistikk og publiserer årlig Aviskatalogen som inneholder opplysninger om medlemsavisene, samt en del markedsinformasjon. Organisasjonen har et eget nettsted med mye informasjon.
Mediebedriftenes Landsforening (MBL)
Kongens gate 14
N-0153 OSLO
Tlf.: 22 86 12 00
E-post: post@mediebedriftene.no
URL: http://www.mediebedriftene.no/
er et resultat av sammenslåingen av Statens medieforvaltning, Statens filmtilsyn og Eierskapstilsynet 1.1.2005. Medietilsynet skal føre tilsyn med markeds- og eierforhold i dagspresse og kringkasting, sette aldergrenser på filmer og registrere videogram, være konsesjonsmyndighet for lokalkringkasting og annen kringkasting, og føre tilsyn med at vilkårene for kringkasting overholdes. Tilsynet administrerer også den norske pressestøtten og flere andre støtteordninger på medieområdet.
Medietilsynet
Nygata 4
N-1607 FREDRIKSTAD
Tlf.: 69 30 12 00
E-post: post@medietilsynet.no
URL: http://www.medietilsynet.no/

Musikkinformasjonssenteret (MIC)

ble etablert i 1978 på initiativ fra Norsk Komponistforening og ble fra 1982 finansiert over Kulturdepartementets budsjett. Musikkinformasjonssenteret administrerte fram til 2002 Innkjøpsordningen for nye norske fonogrammer på vegne av Norsk Kulturråd. Fra og med andre halvår av 2002 har Kulturrådet selv overtatt administrasjonen av ordningen. I 2013 ble MIC fusjonert med Music Export Norway til den nye organisasjonen Music Norway, som skal legge til rette for profilering og eksport av norsk musikk.
er et frittstående forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Nkom ble etablert i 1987 (da som Statens teleforvaltning) på bakgrunn av liberaliseringen i telesektoren. Nkoms hovedansvarsområde er å regulere og overvåke post- og telekommunikasjonssektoren i Norge. Nkom utarbeider telestatistikk over trafikk, abonnement og omsetning i tele- og bredbåndssektoren. Tidligere utga de også Nettrapporten med oversikt over norske registrerte kabelnett og antall abonnenter, men denne opphørte i 2004 da registreringsplikten for kabel-TV-nett falt bort. Nkom het fram til 2015 Post- og teletilsynet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Postboks 93
4791 Lillesand
Tlf.: 22 82 46 00
Fax: 22 82 46 40
E-post: firmapost@nkom.no
URL: http://www.nkom.no
tar imot og lagrer pliktavlevert materiale - aviser, bøker, filmer, innspilt musikk og andre allment tilgjengelige dokumenter. Det er avdelingen i Mo i Rana som registrerer norske aviser og tidsskrifter på internett. Avdelingen har en egen web-database med oppdaterte resultater fra dette registreringsarbeidet. Lenken i denne kildeomtalen fører dit.
Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana
Nasjonalbiblioteket pliktavlevering
Pb. 615
N-8607 MO I RANA
Tlf.: 75 12 11 78
E-post: pliktavlevering@nb.no
URL: http://www.nb.no/Om-NB/Pliktavlevering/Hva-skal-pliktavleveres
er en statlig instans for oppbygging, bevaring og formidling av ulike norske medier, inkludert utenlandske publikasjoner av nordmenn eller om norske forhold. Nasjonalbiblioteket registrerer bl.a. utgitte bøker og småtrykk i Norge. Fullstendig bibliografisk oversikt gis i Norsk bokfortegnelse, som fra 2002 bare finnes i elektronisk form. Fra 1.1.2011 skjer all bokregistrering i BIBSYS. Fra og med 2010 overtok Nasjonalbiblioteket også ansvaret for norsk bibliotekstatistikk, hvor blant annet bestand og utlån ved norske folkebibliotek inngår. Nasjonalbiblioteket er lokalisert to steder - i Oslo og i Mo i Rana, der de store sikringsmagasinene befinner seg.
Nasjonalbiblioteket
Henrik Ibsens gate 110
P.B. 2674 Solli
N-0203 OSLO
Tlf.: 81 00 13 00
E-post: nb@nb.no
URL: http://nb.no/

Norsk filmfond

ble etablert 1. juli 2001 for å samle forvaltningen av statlige støtteordninger til filmproduksjon på ett og samme sted. Filmfondet administrerte fram til 2008 tilskuddsordningene til spillefilm-, dokumentarfilm- og kortfilmproduksjon, samt billettstøtte, direkte produsentstøtte og tilskudd til den nasjonale norske filmkommisjonen. I 2008 ble filmfondet lagt inn under Norsk filminstitutt.
ble opprettet av Kommunale Kinematografers Landsforbund i 1970. Fondet har bl.a. ansvaret for innkreving av en omsetningsavgift for kjøpe- og leievideo. Denne ble tidligere innkrevd fra videoforhandlerne slik at fondet kunne utarbeide omsetningstall for videoutleie og -salg til forbruker. Fra 2000 ble avgiften i stedet lagt på distributørene. Fondets hovedoppgave er stimuleringstiltak for kino-, film- og videobransjen.
Norsk kino- og filmfond
Filmens Hus
Dronningens gate 16
P.B. 446 Sentrum
N-0104 OSLO
Tlf.: 22 47 45 00
E-post: guttorm@kino.no
URL: http://www.kino.no/
har som hovedmål å stimulere det profesjonelle kunstlivet, styrke kulturvernet og gjøre kunst og kultur tilgjengelig for så mange som mulig. Kulturrådet fordeler midlene i Kulturfondet som er en del av statskassen. Musikk er et av områdene Kulturrådet bidrar økonomisk til. Kulturrådet gir ut årsmelding med opplysninger om tildelingene. Fra 2011 har Kulturrådet også overtatt tidligere ABM-utviklings kompetanse og oppgaver på museums- og arkivfeltet.
Norsk kulturråd
Mølleparken 2
Postboks 4808 Nydalen,
0422 OSLO
Tlf.: 21 04 58 00
E-post: post@kulturradet.no
URL: https://www.kulturradet.no/
har en analyseavdeling som utarbeider programstatistikk og statistikk for bruk av radio og TV, basert på undersøkelser gjennomført av Kantar TNS. Denne statistikken blir presentert i NRKs Årsrapport og Årsregnskap. NRK legger også informasjonsmateriale ut på nettsidene sine.
Norsk Rikskringkasting (NRK)
Markeds- og kommunikasjonsavdelingen
Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1
P.B. 8500 Majorstuen
N-0340 OSLO
Tlf.: 23 04 70 00
E-post: info@nrk.no
URL: https://www.nrk.no/informasjon/

Norsk Videogramforening

organiserer de største distributørene av videofilm på leie- og kjøpemarkedet i Norge. Utarbeider bransjestatitikk knyttet til antall titler, omsetning, pris etc. basert på rapporter fra medlemmene. Forbundet er medlem av the International Video Federation (IVF) og rapporterer inn estimerte totaltall for hele videomarkedet i Norge til denne internasjonale organisasjonen.
Norsk Videogramforening
Brennastubben 23
N-1279 OSLO
Tlf.: 22 61 01 18
E-post: wjoha@broadpark.no
organiserer de største filmdistributørene for kinofilm i Norge. Kan gi opplysninger om selskapenes virksomhet.
Norske Filmbyråers Forening
Dronningens Gate 8A
N-0152 OSLO
Tlf.: 996 03 684
E-post: agnethe@norskefilmbyraaersforening.no
URL: http://www.norskefilmbyraaersforening.no/
er Norges største kommersielle radiokanal. P4 startet sine sendinger i september 1993, som landets første riksdekkende kommersielle radiokanal. Eier er mediekonsernet MTG. P4 har konsesjon som kommersiell allmennkringkaster og avgir årlig allmennkringkasterregnskap til Medietilsynet. Programstatistikk for P4 finner man i Medietilsynets årlige allmennkringkastingsrapport.
P4 Radio Hele Norge
P.B. 817
N-2626 LILLEHAMMER
Tlf.: 61 24 84 44
Fax: 61 24 84 45
E-post: p4@p4.no
URL: http://www.p4.no/
gjennomfører undersøkelsene Norsk mediebarometer og Norsk kulturbarometer som kartlegger den norske befolkningens medie- og kulturbruk. Norsk mediebarometer gjennomføres årlig, mens Norsk kulturbarometer gjennomføres med lengre mellomrom. Undersøkelsene er en oppfølging av de tidligere Kultur- og mediebruks-undersøkelsene på begynnelsen av 1990-tallet. Norsk mediebarometer gir sammenlignbare data for alle medier og gjennomføres med samme metode og opplegg hvert år. Resultatene av undersøkelsene publiseres i Statistisk sentralbyrås rapportserie Statistiske analyser. I tillegg utarbeider SSB flere typer kulturstatistikk som presenteres sammen med mediestatistikken på temasiden "kultur og fritid" på SSBs nettsider. Du finner også en omfattende IKT-statistikk på en lignende temaside for "teknologi og innovasjon".
Statistisk sentralbyrå
Akersveien 26
Postboks 2633 St. Hanshaugen
N-0131 OSLO
Tlf.: 62 88 50 00
E-post: ssb@ssb.no
URL: http://www.ssb.no/
er Norges største kommersielle TV-kanal og er fra 2012 heleid av Egmont. Selskapet ga tidligere ut egen årsmelding om virksomheten med en del statistikk for programvirksomhet og sendinger. TV 2 har også egen informasjonsavdeling som kan svare på spørsmål om virksomheten, og publiserer informasjon på nettsidene sine. I tillegg til hovedkanalen TV 2 har konsernet en rekke nisjekanaler og strømmetjenesten TV 2 Sumo.
TV 2
Lars Hilles gate 30
P.B. 7222
N-5020 BERGEN
Tlf.: 02255
E-post: info@tv2.no
URL: https://www.tv2.no/om-tv-2/

TV3

er en av kanalene til Viasat Broadcasting, som tidligere var eid av Modern Times Group (MTG), men som etter at TV- og radiovirksomheten ble skilt ut som eget selskap i 2019, eies av mediekonsernet Nordic Entertainment Group (NENT). TV3 har søsterkanaler i Sverige og Danmark. Kanalen sender fra England og unngår slik norske reklameregler. TV3 utarbeider ikke egen statistikk for virksomheten.
TV3
MTG TV AS
Akersgata 73
P.B. TV3 Youngstorget
N-0028 OSLO
Tlf.: 22 99 00 33
Fax: 22 99 00 18
E-post: info@tv3.no
URL: http://www.tv3.no/
er eid av det amerikanske mediekonsernet Discovery Communications, via datterselskapet Discovery Networks Norway. Kanalen utarbeider ikke egen statistikk for virksomheten, men kan gi informasjon om sendetimer etc. I tillegg til hovedkanalen, som sender fra Norge, har TVNorge ansvaret for flere nisjekanaler som sender fra London.
TVNorge
NYDALEN ALLÉ 37
P.B. 4800 NYDALEN
N-0422 OSLO
Tlf.: 21 02 20 00
E-post: espen_skoland@discovery.com
URL: http://www.dplay.no/tvnorge/
 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring