Kilder - bøker
 

ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum

ble nedlagt i 2010. Fra 2011 er oppgavene knyttet til arkiv- og museumsfeltet overført til Norsk kulturråd, mens Nasjonalbiblioteket overtok de statlige bibliotekoppgavene fra 1. juli 2010. ABM-utvikling var et resultat av sammenslåingen mellom Statens bibliotektilsyn, Riksbibliotektjenesten og Norsk museumsutvikling 1.1.2003. ABM-utvikling videreførte arbeidsoppgaver og ansvar som hadde ligget hos disse institusjonene. Samtidig hadde institusjonen ansvar for å bygge opp kompetanse på arkivsektoren og arbeide for samordning og samarbeid mellom arkiv, bibliotek og museum. ABM-utvikling hadde også ansvaret for utvikling og drift av Kulturnett Norge. Bibliotekstatistikken med tall for norske folkebibliotek er vanligvis klar i august hvert år. Ansvaret for denne statistikken er nå overført til Nasjonalbiblioteket.
Den norske Bokhandlerforening er interesseorganisasjonen for alle landets bokhandlere. Foreningen ivaretar bokhandlernes interesser og arbeider for å styrke litteraturen og bokas plass i samfunnet.
Den norske Bokhandlerforeningen
Øvre Vollgt. 15
0158 Oslo
Tlf.: 22 39 68 00
E-post: firmapost@bokhandlerforeningen.no
URL: http://www.bokhandlerforeningen.no/
omfatter de største forlagene i Norge og publiserer årlig omfattende statistikk for bokbransjen. De fleste av oversiktene er kun basert på medlemmenes omsetning, produksjon etc. som omfatter ca. 60% av totalmarkedet, men foreningen samler også inn salgstall for hele bransjen.
Den norske Forleggerforening
Øvre Vollgt. 15
N-0158 OSLO
Tlf.: 22 00 75 80
E-post: dnf@forleggerforeningen.no
URL: http://www.forleggerforeningen.no/
er en statlig instans for oppbygging, bevaring og formidling av ulike norske medier, inkludert utenlandske publikasjoner av nordmenn eller om norske forhold. Nasjonalbiblioteket registrerer bl.a. utgitte bøker og småtrykk i Norge. Fullstendig bibliografisk oversikt gis i Norsk bokfortegnelse, som fra 2002 bare finnes i elektronisk form. Fra 1.1.2011 skjer all bokregistrering i BIBSYS. Fra og med 2010 overtok Nasjonalbiblioteket også ansvaret for norsk bibliotekstatistikk, hvor blant annet bestand og utlån ved norske folkebibliotek inngår. Nasjonalbiblioteket er lokalisert to steder - i Oslo og i Mo i Rana, der de store sikringsmagasinene befinner seg.
Nasjonalbiblioteket
Henrik Ibsens gate 110
P.B. 2674 Solli
N-0203 OSLO
Tlf.: 81 00 13 00
E-post: nb@nb.no
URL: http://nb.no/
gjennomfører undersøkelsene Norsk mediebarometer og Norsk kulturbarometer som kartlegger den norske befolkningens medie- og kulturbruk. Norsk mediebarometer gjennomføres årlig, mens Norsk kulturbarometer gjennomføres med lengre mellomrom. Undersøkelsene er en oppfølging av de tidligere Kultur- og mediebruks-undersøkelsene på begynnelsen av 1990-tallet. Norsk mediebarometer gir sammenlignbare data for alle medier og gjennomføres med samme metode og opplegg hvert år. Resultatene av undersøkelsene publiseres i Statistisk sentralbyrås rapportserie Statistiske analyser. I tillegg utarbeider SSB flere typer kulturstatistikk som presenteres sammen med mediestatistikken på temasiden "kultur og fritid" på SSBs nettsider. Du finner også en omfattende IKT-statistikk på en lignende temaside for "teknologi og innovasjon".
Statistisk sentralbyrå
Akersveien 26
Postboks 2633 St. Hanshaugen
N-0131 OSLO
Tlf.: 62 88 50 00
E-post: ssb@ssb.no
URL: http://www.ssb.no/
 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring