medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

 

Metodebeskrivelse for Internett-bruk en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå gjennomførte kultur- og mediebruksundersøkelser i 1991, 1992 og 1994. F.o.m. 1995 ble mediedelen av undersøkelsene videreført årlig under navnet Norsk mediebarometer. Kulturdelen videreføres som Norsk kulturbarometer.

Undersøkelsene har fram til 2022 vært gjennomført via telefonintervju, med fordeling av intervjuene på alle ukedager og på fire perioder i året: mars, juni, september og desember. Dette er gjort for at svarene kunne gi et representativt bilde av mediebruk på årsbasis.

I 2022 ble undersøkelsen endret på flere måter: Utvalget ble utvidet fra rundt 3000 personer til 6000. Samtidig ble aldergrensen på 79 år fjernet, slik at også personer 80 år og eldre deltok i undersøkelsen. Endringen i alderssammensetning påvirker resultatene, da eldre gjerne har mer tradisjonell mediebruk enn yngre.

En viktig endring er også at SSB dette året gikk over fra telefonintervju til spørreskjema på nett som hovedmetode. Personer som ikke besvarte undersøkelsen ble fulgt opp med intervju på telefon.

Spørsmålene om mediebruk gjelder dagen før intervjuet/skjemautfylling fant sted. Spørreskjemaet ble mye endret i 2022, slik at sammenlignbarheten med tidligere år ble dårligere. I perioden 1999-2021 var spørsmålene om bruk av radio og TV mer detaljerte, noe som kan ha ført til en økning i brukertallene for disse årene. 

Utvalg:
Undersøkelsene er gjennomført blant utvalg som er representative for hele den norske befolkningen 9-79 år (1991-2021) og 9 år og eldre (fra 2022). Utvalgsstørrelsen har fram til 2022 ligget på på rundt 3000 personer, med en svarporsent som har vært langsomt synkende. I 2021 lå den på 54 prosent. I 2022 ble utvalget økt til rundt 6000 personer. Svarprosenten var den samme som i 2021.

Fordelinger på utdanning og yrke omfatter bare personer 16 år og eldre.

For mer utfyllende dokumentasjon: Se SSBs nettsider med artikler og rapporter om Norsk mediebarometer.