medienorge

Min viktigste nyhetskilde

Oversikten over hvordan nordmenn vurderer ulike medier som nyhetskilde, er hentet fra Kantar TNS' store mediebruksundersøkelse Forbruker & Media. Undersøkelsen gjennomføres via telefon og kartlegger ulike sider ved mediebruken i Norge. I en tilleggsdel til Forbruker & Media blir et mindre utvalg bedt om blant annet å vurdere hvor viktige ulike medier/plattformer er som nyhetskilde. Mediene skal ikke rangeres i forhold til hverandre, og flere medier kan krysses av som viktige/uviktige. Tilleggsdelen besvares via et spørreskjema, enten på papir eller nett.

Telefondelen av undersøkelsen foregår blant de som er 12 år og eldre, mens aldersgrensen for deltakerne i tilleggsdelen har variert. Tallene nedenfor gjelder befolkningen over 15 år. Tall for avis gjelder papiraviser.

Du kan velge å få resultatene fordelt etter kjønn, alder, utdanning, personlig inntekt og bosted, og du kan velge andeler for ett eller flere svaralternativ (enig, litt enig osv.).

hent data

Min viktigste nyhetskilde 2010 - 2020, fordelt på alle (prosent)

Medium
Totalt
2010201120122013201420152016201720182019  
Helt enig             
AvisAlle 15+1615141413119876 
TVAlle 15+19232121191818171515 
RadioAlle 15+14151514131312121011 
InternettAlle 15+26323636414346474749 
MobilAlle 15+25813------ 
Medium
Totalt
2020  
Helt enig    
AvisAlle 15+5 
TVAlle 15+15 
RadioAlle 15+9 
InternettAlle 15+40 
NettavisAlle 15+36 
Sosiale medierAlle 15+11 

Merk:

Tall for avis gjelder papiraviser. Mobil var bare en del av undersøkelsen i 2010-2013. Nettavis og sosiale medier er inkludert fra og med 2020.

Til og med 2010 kunne spørreskjemaet bare besvares på papir, og sendes inn via post. Fra 2011 ble det mulig å besvare spørsmålene på nett. Det kan ha ført til endringer i hvem som har besvart undersøkelsen.

Samme person kan ha ført opp mer enn ett medium som viktigste nyhetskilde. Prosentene kan derfor ikke summeres på tvers av medier, men bare sammenlignes. Forholdet mellom mediene gir like fullt et bilde av hvordan nordmenn rangerer ulike medier som viktigste nyhetskilde.

Kilder